Feyzullah Hacıbayriç Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

39

Feyzullah Hacıbayriç (1912-1990) Kadiriyye tarikatına mensup Bosnalı sûfî ve müellif.

12 Ocak 1912’de Saraybosna’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamla­dıktan sonra Gazi Hüsrev Bey Medresesi (1933} ve Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bö-lümü’nden (1954) mezun oldu. Dinî tah­silini dönemin en büyük âlimi olarak tanınan Ahmed Burek Efendİ’nin yanında tamamlayıp icazetname aldı (1944), Ayrı­ca Muhammed Tufa, Mehmet Hanciç, Ha­cı Muyaga Merhemiç ve Kasım Dobraça gibi âlimlerin özel derslerine devam et­ti.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nden mezun olduktan sonra 1933 yılında ilkokullarda din dersi öğretmeni olarak göreve başla­yan Hacıbayriç, 1936-1945 yılları arasın­da Ujedinjena Medresa’da (daha sonraki adı Niza Okru2na Medresa) sekreter ve hoca olarak çalıştı. 1943’te Eğitim Bakan­lığı tarafından Saraybosna Ulemâ Meclisi üyeliğine tayin edildi. Bu mecliste dinî eği­tim yapan okulların sorumlusu olarak gö­rev yaptı. 1947-1953 yıllarında Gazi Hüs­rev Bey Kütüphanesi’nde, 1953’ten iti­baren emekliye ayrıldığı 1972 yılına ka­dar önce Veteriner Fakültesi’nde, daha sonra Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nde kütüphaneci olarak görevlendirildi. Res­mî görevlerinin yanı sıra Gazi Hüsrev Bey Medresesİ’nde hocalık (1941-1949), Saray-bosna’nın bazı camilerinde imam-hatip-likyaptı. Ferhad BeyCamii’nde (Ferhâdi-ye) uzun yıllar haftada bir gün hadis okut­tu. Emekli olduktan sonra da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nin yazmalar bölümün­de sözleşmeli olarak çalıştı (1976-1989).

Hacıbayriç tanınmış müderris, âlim ve şair Kâdirî şeyhi Vuçitırnlı (Kosova) Selim Sami Baba”nın müridi olduktan sonra (1936) İstanbul’a gelerek Kasımpaşa’daki Ayn Ali Baba Dergâhfnın Kâdirî-Rifâî Şey­hi Muhyiddin Ensârî’ye intisap etti (1965). Bağdatlı Seyyid Yûsuf Geylânî’den 1968 yılında Kâdiriyye hilâfetnâmesi aldı ve ar­dından memleketine dönerek ölümüne kadar Hacı Sinan Tekkesi’nde irşad faali­yetinde bulundu. 21 Nisan 1990’da vefat etti.

Tasavvufi yönüyle tanınan Sebi Arus dergisinin kurucusu olan Hacıbayriç Balkanlar’ın önde gelen âlim sûfîlerindendir. Saraybosna’daki şeb-i arûs törenleri ilk olarak onun tarafından düzenlenmiş­tir.