Fevzi Kurtoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hüseyin Fevzi Kurtoğlu (1890-1945) Denizcilik tarihiyle İlgili çalışmalarıyla tanınan deniz subayı ve tarihçi.

İstanbul’da doğdu. İlk ve orta eğitimi­ni bitirdikten sonra denizciliğe heves ede­rek Heybeliada’da buiunan Bahriye Mektebi’ne girdi. 1910’da buradan mülâzım rütbesiyle mezun olunca Âsâr-ı Tevfîk zırhlısında staj gördü. Savaş yıllarında çe­şitli gemilerde çalıştı. Turgut Reis zırhlı­sında Trablusgarp, Fuad gemisinde Bal­kan, 1918-1928 yıllarında Yavuz ve Ertuğrul gemileriyle Hamidiye zırhlısında I. Dünya Savaşı’na ve Millî Mücadele’ye ka­tıldı. Bu arada tarihe olan ilgisi dolayısıy­la Bahriye Mektebi’nde tarih öğretmeni olduysa da çok geçmeden tekrar donan­ma hizmetine alındı. Ancak dönemin Ge­nelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın yakın İlgisiyle 1928’de Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni Deniz Şubesi müdür vekilliğine tayin edildi. Bunun üze­rine kendini denizcilik tarihiyle ilgili araş­tırmalara veren Fevzi Bey, Deniz Muha­rebeleri ve Kırım Harbi adlı İlk eserleri­ni Ankara’da yazdı. Birkaç yıl sonra askerî liselerin öğretmen ihtiyacını karşılamak için İstanbul Dârülfünunu’nda açılan imti­hana girerek gerekli eğitimi aldı ve 1931 ‘de binbaşı rütbesinde iken deniz subay­lığından ayrılarak öğretmen sınıfına geçti, asıl ilmî çalışmalarını da bu sırada yaptı. 1938 yılında getirildiği Kasımpaşa’daki Deniz Harp Okulu tarih öğretmenliğini hastalanıncaya kadar sürdürdü. Okulun Mersin’e nakli üzerine oraya gittiyse de tatillerde İstanbul’a gelerek ilmî çalışma­larına devam etti. 1944 te fazla mesai yü­zünden dimağ yorgunluğu hastalığına ya­kalandı ve görevinden ayrıldı. Bu hasta­lığına kalp rahatsızlığı da eklenince 17 Ağustos 194S tarihinde öldü. Soyadı ka­nununun çıkmasından sonra Kurdoğlu (daha sonra Kurtoğlu) soyadını alan Fevzi Bey çok çalışkan, herkesle iyi geçinen, bil­diklerini cömertçe paylaşmayı seven, dü­rüst bir kişi olarak nitelenmektedir.