Feridun Dirimtekin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Feridun Dirimtekin, (1894-1976) Türk tarihçisi.

Asıl adı Mehmet Feridun’dur. Dukaginzâde Mehmed Cemal Bey’in oğlu olup İstanbul’da doğdu ve soyadı kanunu çı­kıncaya kadar Dukaginzâde (Dukakinzâde, Dokakinzâde) aile adını kullandı.

İlk ve orta öğrenimini İzmir’de gördük­ten sonra İstanbul’a gitti ve Kuleli As­kerî Lisesi’ne girdi. Buradan 1910’da, Harbiye’den de 1912’de mezun oldu. Teğmen olarak Balkan, Çanakkale, Kaf­kas cephesi savaşlarına katıldı. 1921’de Anadolu’ya geçerek Sakarya Savaşı’nda birinci grup erkân-ı harbiyyesinde gö­rev aidi; aynı yılın kasımında yüzbaşı­lığa yükseldi. İstiklâl Savaşı’ndan son­ra Harp Akademileri”ndeki tahsil dö­nemini tamamlayarak 1924 yılı Tem­muzunda kurmay oldu. Aynı yıl Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye’de görevlendiril­di. 1925te Harp Akademileri taktik öğ­retmeni, 1926’da da harp tarihi öğret­meni oldu. Askerlerin yabancılarla evlenmesini yasaklayan kanunun çıkması üze­rine eşi yabancı olduğundan 22 Eylül 1927de askerlikten ayrıldı. Ancak sivil öğretmen olarak akademideki dersleri­ne devam etti.

F. Dirimtekin Türk Hava Kurumu’nda reis muavinliği (1935-1939), 1939’da Be­den Terbiyesi İstanbul Bölge müdürlü­ğü, 1942’de Eminönü Halkevi başkanlı­ğı görevlerinde bulundu. 1942-1946 yıl­lan arasında bu halkevinin tarih ve mü­ze şubesinin İstanbul müzeleriyle yakın bağlantı  kurmasını   sağladı.   1945’ten itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Ku­rumu bünyesinde ayrı bir kuruluş olan İstanbulu Sevenler Grubu’na üye seçil­di. 1946-1950 yılları arasında İstanbul Şehir Meclisi üyesi ve İmar Karma Ko­misyonu başkanı oldu.

Dirimtekin, şehir meclisi üyeliği 1950′-de sona erince Türkiye Turing ve Oto­mobil Kurumu’nda başkan yardımcısı olarak kaldı. Ayrıca Eski Eserleri Koru­ma Encümeni’ndeki görevini sürdürdü. İstanbul’un Fethinin Beşyüzüncü Yıl Dö­nümünü Kutlama Derneği’nde de üye İdi. Bu derneği Ekrem Hakkı Ayverdi ile birlikte yeniden şekillendirip Fetih Der­neği adıyla bir enstitü haline getirdi. 1955 yılında Ayasofya Müzesi müdürlü­ğüne tayin edildi. 1971 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 26 Eylül 1976’da öl­dü ve 29 Eylül günü Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.