33Sosyoloji Sözlüğü

ESTETİZM

 

ESTETİZM

 

Estet izm teriminin
biri dar, diğeri geniş anla­ma sahip İki kullanımı mevcuttur. Birinci an­lamda
sanat eserlerinin çok katı biçimde este­tik Ölçütlere göre yargılanması
gerektiği ve on­ların değerinin ahlaki, siyasal ya da dini fayda­larından
bağımsız olarak değerlendirilmesi ge­rekliği yolundaki görüşü ifade eder.
İkinci ve geniş anlamında ise daha aşırı bir görüş ola­rak, hayatta ve eylemde
bir bütün olarak este­tik değerlerin diğer değerlerden önce gelmesi gerektiğini
savunan görüştür. T.Gautİer’nin ‘sanat için sanat’ sloganı bu kullanımın daha
ılımlı bir yaklaşımı ifade eder. Bununla birlik­te estetisizm terimini, ona
bağlı oldukları iddi­asında bulunanlar bile nadiren kullanmışlar, daha çok
diğerleri tarafından onlara yakıştırı­lan bir yafta olarak ortaya çıkmıştır,

(SBA) Bk. Estetik;
Sanat.

 

İlgili Makaleler