Esneklik katsayısı Nedir? Esneklik katsayısı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Esneklik katsayısı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Elasticity coefficient) Birbiriyle ilişkili iki değişkenden birinde belirli ölçüdeki değişmenin diğerinde doğuracağı tepkiyi ifade eden sayı. Bağımlı değişkendeki yüzde değişmenin bağımsız değişkendeki yüzde değişmeye bölünmesiyle bulunur. İktisatta talep esnekliği katsayısı ve arz esnekliği katsayıları oldukça önemli kavramlardır. Normal koşullar altında talep ile fiyat arasında ters bir ilişki vardır. O bakımdan talepteki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye oranlanması ile elde edilecek talebin fiyat esnekliği katsayısı negatif işaretli olacaktır. Ancak, esnekliğin derecesini belirtmek için mutlak rakam yeterli olduğundan, negatif işaret genellikle ihmal edilir. Bunun gibi, arz esnekliği katsayısı da arzdaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölünmesi ile elde edilir. Bunun dışında bir de talebin gelir esnekliği katsayısı vardır. Bu da aynı yöntemle, yani talepteki nisbi değişmenin gelirdeki nisbi değişmeye oranlanması ile hesaplanır. Miktarda ortaya çıkacak nisbi değişme, fiyatta (veya gelirde) ortaya çıkacak nisbi değişmeye eşit, ondan büyük veya küçük olabilir. Böylece sırasıyla, birim, yüksek veya düşük esneklikten söz edilir. Esneklik iki şekilde hesaplanabilir : Yay esnekliği ve nokta esnekliği, (a) Yay esnekliği (arc elasticity): Değişmelerin nisbeten büyük olması durumlarında esnekliğin ölçülmesinde yay esnekliği kullanılır. Bağımlı değişkenin miktar (Q) ve bağımsız değişkenin fiyat (P) olması durumlarında yay esnekliği yine nisbi değişmelerin oranına eşittir.