Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Erva bint Abdilmuttalib Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Peygamberin Halası-

Erva bint Abdilmuttalib Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Peygamberin Halası-

0

Ummü Tuleyb Ervâ bint Abdilmuttalib b. Hâşim el-Kureşiyye (ö. 15/636) Hz. Peygamber’in halası.

Annesi Fâtıma bint Amr b. Âiz olan Ervâ, Hz. Peygamber’in babası Abdullah ile ana-baba bir kardeştir. Câhiliye dö­neminde Umeyr b. Vehb ile evlendi. On­dan Tuleyb adında bir oğlu oldu. Kaynak­larda daha sonra Ertât b. Şürahbîl ve Kelede b. Abdümenâf ile de evlilik yap­tığı zikredilmektedir.

Bazı tarihçiler, Hz. Peygamber’in ha­lalarından sadece Safiyye’nin müslüman olduğunu söylemekteyse de diğer hala­ları Atike ile Ervâ’nın da İslâmiyet’i ka­bul ettikleri anlaşılmaktadır. Ervâ’nın. oğlu Tuleyb’in tesiriyle müslüman oldu­ğu bilinmektedir. Tuleyb b. Umeyr Erkam’ın evinde müslüman olduktan son­ra annesini dine davet etti. Oğlunun İs­lâm’ı seçmesinden mutluluk duyduğu­nu belirten ve onu Hz. Peygamber’i des­teklemeye teşvik eden Ervâ, kendisinin diğer kız kardeşlerinin İslâmiyet’i kabul etmelerini beklediğini ve onlarla birlik­te müslüman olacağını söyledi. Fakat Tu­leyb’in, dayısı Hamza’nın da İslâmiyet’i benimsediğini hatırlatacak artık müslü­man olması zamanının geldiğini ısrarla söylemesi üzerine Erva İslâmiyet’i kabul etti. Diğer kız kardeşleri gibi kendisi de şair olduğundan sözleriyle ve şiirleriyle Resûl-i Ekrem’i ve müslümanları savun­du. Bu hususta şöyle bir olay nakledil­mektedir: Kureyş’in ileri gelenleri tara­fından Hz. Peygamber’e çeşitli eziyetler yapıldığını gören Tuleyb bu zulme daya­namayıp Ebû Cehil’i tokatlamıştı, Bunun üzerine Tuleyb’i yakalayıp bağlamışlar, fakat dayısı Ebû Leheb araya girerek onu kurtarmıştı. Bu olaydan sonra Er-vâ’yı ziyarete gelen bazı Kureyşliler, oğlu­nun Hz. Muhammed’i korumak için canı­nı tehlikeye attığını söyleyerek buna en­gel olmasını istediler. Fakat Ervâ, “Onun hayatının en şerefli bölümü dayısının oğ­lu Muhammed’i koruduğu günler olmuş­tur” diyerek oğlunu savundu. Gelenler arasında bulunan kardeşi Ebû Leheb’e kendisinin de İslâm’ı seçtiğini söyleye­rek yeğeni Muhammed’e destek ver­mesini istedi. Fakat Ebü Leheb bu tek­lifi kabul etmedi. Bütün bu bilgilerden Ervâ’nın Mekke döneminde müslüman olduğu, daha sonra da Medine’ye hicret ettiği anlaşılmaktadır.

Ervâ hem Câhitiye döneminde hem müslüman olduktan sonra şeref ve fa­ziletiyle tanınan, görüşlerine başvuru­lan meşhur kadınlardan biriydi. Babası Abdülmuttalib’in ve Resûl-i Ekrem’in vefatı üzerine söylediği mersiyeler kay­naklarda zikredilmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi