Elvan çelebi Nedir? Elvan çelebi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Elvan çelebi nedir? Amasya civarında yetişen alim ve evliyanın büyüklerinden. Kırşehir’de doğmuş olup, doğum tarihi belli değildir On üçüncü yüzyılın yarısında Moğol istilasından kaçarak Orta Anadolu’ya gelip yerleşti. Zamanın alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil ettikten sonra, tasavvufa yöneldi. Babasının halifelerinden şeyhülislam Fahreddin Efendinin sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yükseldi. 1326 (H. 727)da babasının Mısır’a gitmesi üzerine, Mecitözü’ne gelip Elvan köyüne yerleşti. Bir cami, zaviye, türbe ve hamam yaptırdı. Eratna Beyinin veziri olan amcazadesi Alaeddin Ali Şah-ı Rumi, bu eserleri besleyecek zengin vakıflar kurdu. Köyü ve etrafındaki araziyi Elvan Çelebi’ye bağışladı. Sohbetleriyle birçok kimsenin yetişmesini sağlayan Elvan Çelebi, zamanın ileri gelen evliyasından oldu. O devirde ortaya çıkan Babailik sapık yoluna karşı insanları Ehl-i sünnet yoluna davet etti. Sohbetleri ile birçok devlet adamı ve şairin doğru yola kavuşmalarına sebep oldu. Çeşitli şiirler de yazan Elvan Çelebi, atalarının hayat hikayelerini anlattığı Menakib-i Kudsiyye fi Menasib-il-Ünsiyye adlı 1081 beyitlik bir eser yazdı. Bu eseri dil bakımından eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Aynı zamanda 13 ve 14. yüzyıl Türk tarihi bakımından önemli bir kaynaktır. Elvan Çelebi’nin vefat tarihi belli değildir. Kabri Mecitözü ile Çorum arasında Elvan Çelebi köyünde bulunan zaviyesindeki türbesindedir. Ziyaret edenlerin çeşitli hastalıklara şifa bulduğu rivayet edilmektedir.