Ekonomik işbirliği teşkilatı Nedir? Ekonomik işbirliği teşkilatı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik işbirliği teşkilatı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic Cooperation Organisation-ECO) 1985 yılında Türkiye, Iran ve Pakistan arasında Kalkınma için Bölgesel işbirliği Teşkilatı’ (RCD) nin yerine kurulmuştur. Bu üç ülke tarihi ve kültürel yakınlıklarının, coğrafi bakımdan da birbirinin uzantısı durumundadır. Önceleri Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) içinde işbirliği yapan ülkeler, CENTO’nun askeri bir örgüt olması dolayısıyla ekonomik, teknik ve kültürel konuları kapsayacak bir örgüte ihtiyaç duymuşlardı. Bu amaçla 1964 yılında Kalkınma için Bölgesel işbirliği Teşkilatı’nı (Regional Cooperation for Develepment RCD) kurdular. RCD, bölge – içi ticaretin geliştirilmesi ve hızlı sanayileşme için ortak amaçlı tesislerin kurulması amaçlarını taşıyordu. Telekomünikasyon, ulaştırma, turizm, bankacılık ve sigortacılık gibi konularda ortak çalışmalar yapmak üzere oluşturulan komitelere sahipti. Ancak RCD, uygulamada fazla başarılı olamamıştı. İran’daki rejim değişikliğiyle örgütün faaliyetleri askıya alınmıştı. Nihayet, 1985 yılında bu üç ülke aralarındaki işbirliğini yeniden canlandırmak üzere RCD’nin yerine Ekonomik işbirliği Teşkilatı – ECO’nun kuruluşuna karar verdiler. ECO, faaliyetlerini ekonomi ve alt-yapı, sanayi, tarım, bilim ve teknoloji gibi konulardaki uzmanlık komiteleri aracılığıyla yürütür. Sanayi işbirliği Komitesi ile Ekonomi ve Alt-Yapı Komitesi’nin çalışmalarına özellikle ağırlık verilir. Ortak sanayi yatırımlarının yapılması, tercihli bir ticaret sisteminin oluşturulması, bir yatırım bankasının kumlması ve haberleşme ve ulaştırma alanlannda işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular, bu komitelerin üzerinde önemle durdukları konulardır. ECO kanalıyla, söz konusu üç ülke aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi ve kurumsallaştırmayı amaçlamaktadırlar.