Ekonomik determinizm Nedir? Ekonomik determinizm Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik determinizm nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic determinism) Kari Marx tarafından ortaya atılan bir tez. Buna tarihin ekonomik yorumu ya da materyalist tarih kavramı da denebilir. Ekonomik determinizm tezine göre, tarihin herhangi bir döneminde ortaya çıkan olaylar insanların arzu ve isteklerinin bir sonucu olmayıp ekonomik kurumlar tarafından belirlenmişlerdir. Mark’ın ifadesiyle : “Maddi hayatın üretim modeli, sosyal, politik ve manevi süreçlerin genel niteliğini belirler. İnsanın varlığını oluşturan onun şuuru değildir, tersine onun sosyal varlığını belirleyen şuurdur.” Marks’a göre, üretim ve dağıtım sistemleri mevcut sınıf yapısının temelini oluşturur. Dolayısıyla mevcut sınıfsal yapının istenmeyen özelliklerini değiştirebilmek için üretim araçlarını ve servet dağılımını değiştirmek gerekir. Ünlü deyişle, bir toplumda üst yapıyı belirleyen alt yapıdır. Üst yapı toplumsal kurumlan, alt yapı ise ekonomik faaliyetleri ifade eder. Marks’ın tarih yorumu ile onun sınıf çatışması tezi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Sınıf çatışması tezinde, toplumsal sınıflar arasındaki mücadelenin, tarihin itici gücünü oluşturduğu savunulmuştur.