Ebul Vefa hazretleri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
98

Muslihuddin Mustafa (ö. 896/1491) Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, Şeyh Vefa diye tanınan mutasavvıf, âlim ve şair.

Konya’da doğdu. Lâmiî Çelebi, onun bir kitabın kapağına künyesini Mustafa b. Ahmed es-Sadrî el-Konevî el-Med’uv bi-Vefâ şeklinde kaydettiğini ve kendisinin bu ki­tabı gördüğünü söyler. Bazı müelliflerin babası olarak kaydettikleri Hacı Yahya onun dedesidir. Vefa, İbnülvefâ, İbn Vefa, Vefâzâde, Ebü’l-Vefâ gibi lakaplarla anılır. Ancak şiirlerinde mahlas olarak kullandığı “Vefa” diğerlerinden daha çok yaygınlık kazanmıştır. İbn Vefa lakabını annesinin adı olan Vefâ’dan almıştır. Konya Meram’da onun adına yaptırılan caminin 875 (1470-71) tarihli vakfiye su­retinde tam adından sonra “eş-şehîr bi-veled-i Vefa” şeklindeki kaydın dedesi hak­kında olduğu, Vefâzâde lakabının dedesin­den geldiği ileri sürülmüştür. Ebü’l-Vefâ lakabının Vefa adında bir oğlu olduğu için mi yoksa övgü amacıyla mı söylendiği belli değildir. Bazı kayıtlar­dan iki oğluyla bir kızının olduğu ve kızını Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin neslinden Şeyh Âbid Çelebi ile evlendirdiği anlaşıl­maktadır.

Muslihuddin Mustafa, o dönemde Karamanoğulları’nın elinde bulunan Konya’da başladığı öğrenimini babasıyla birlikte git­tiği Osmanlılar’ın başşehri Edirne’de ta­mamladı. Kaynaklar onun zahir ve bâtın ilimlerine vâkıf, hatta müctehid seviyesin­de olduğunu, mûsiki, astronomi alanların­da, vefk hazırlamakta mahareti bulundu­ğunu kaydettikleri halde tahsil dönemi ve hocaları hakkında bilgi vermez. Edirne’de Debbağlar İmamı diye tanınan Muslihud­din Halîfe’ye intisap eden Muslihuddin Mus­tafa, daha sonra şeyhinin işaretiyle Zey-niyye tarikatının kurucusu Zeynüddin el-Hâfî’nİn İleri gelen halifelerinden Abdüllâ-tîf el-Kudsfnin müridi oldu. Seyrü sülûkü-nü tamamlayıp Konya’ya döndü ve irşad faaliyetine başladı. Karamanoğlu İbrahim Bey onun için Meram’da bir cami ve han-kah yaptırdı; ardından kendisi ve mensup­ları tarafından vakıflar tesis edildi. İlgili vakfiye suretlerinden caminin Muharrem 864’ten  önce inşa edildiği anlaşılmaktadır.