İslam Tarihi

Ebu Kuhafe Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Ebû Kuhâfe Osman b. Amir b. Amr et-Teymî el-Kureşî (ö. 14/635) Hz. Ebu Bekir’in babası, sahâbî.

Câhiliye devrinde Kureyşin ileri gelen­lerinden biri olan Ebû Kuhâfe’nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Müslüman olmadan önceki döneminde oğlu Hz. Ebu Bekir’in bütün varlığını İslâmiyet uğrun­da harcamasına razı olmuyordu. Onun, müslüman olmaları sebebiyle müşrik efendileri tarafından İşkenceye uğratı­lan köleleri satın alıp azat etmesine kar­şı çıkıyor, zayıf ve güçsüz köleler yerine güçlüleri azat etmesinin daha akıllıca bir iş olacağını, böylece kuvvet ve destek kazanacağını söylüyordu.

Torunu Esma bint Ebû Bekir’in anlat­tığına göre, Medine’ye hicret eden Hz. Ebu Bekir’in bütün parasını yanına aldı­ğını, çocuklarına ve ailesine bir şey bı­rakmadığını farkedince ona kızdı. Mekke’nin Fethi sırasında Hz. Peygamber Zûtüvâ denen yerde karargâhını kurduğu zaman küçük kızı Kureybe’nin yardımıy­la Ebû Kubeys dağına çıktı ve olup bi­tenleri oradan takip etti. Fetih günü Resûlullah Mescid-i Harâm’a girdiğinde Hz. Ebu Bekir babasını onun huzuruna ge­tirdi. Hz. Peygamber, “Yaşlı babanı bu­raya kadar yormayıp evinde bıraksaydın onu biz ziyarete giderdik” deyip iltifat­ta bulundu; Ebû Kuhâfe’nin önüne diz çökerek göğsünü okşadı ve müslüman olmasını İstedi: o da İslâmiyet’i kabul etti. Hayatının bundan sonraki dönemi ise daha az bilinmektedir.

İbn Kuteybe, Ebû Kuhâfe’nin müslüman olduktan sonra Medine’ye gittiğini ve ölünceye kadar orada kaldığını, İbn Sa’d ise Mekke’den hiç ayrılmadığını ve 14 yılı Muharrem ayında bu­rada vefat ettiğini söylemektedir. Dok­san yaşını aşkın bir âmâ olması sebebiy­le İbn Sa’d’ın rivayetinin gerçeğe daha uygun olduğu söylenebilir. Kendisinden bir yıl önce vefat eden Hz. Ebu Bekir’in mirasından hissesine düşen payı torun­larına bıraktı. Hz. Ebu Bekir ve Kureybe’den başka Ümmü Ferve adında bir kız çocuğu daha vardı. Hadis kitapların­da Ebû Kuhâfe ile ilgili olarak, Mekke’­nin fethedildiği gün Hz. Peygamber’in onun bembeyaz saç ve sakalının siyah olmamak kaydıyla uygun bir renge bo­yanmasını istediği kaydedilmektedir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi