Ebu Huzeyfe Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

74

Ebû Huzeyfe Mihşem b. Utbe b. Rebîa (ö. 12/633) ilk müslüman olan sahâbîlerden.

Künyesiyle tanındığı için adı kesin ola­rak bilinmemekle birlikte kaynakların ço­ğunda Mihşem, bir kısmında da Hâşim ve Hüşeym şeklinde geçmektedir. Babası Utbe b. Rebîa müşriklerin ileri gelen-lerindendi. Kırk dördüncü müslüman ol­duğu rivayet edilen Ebü Huzeyfe. İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma bilen on ye­di sahâbîden biriydi. Hz. Peygamber’e is-tihâze konusunu sormasıyla meşhur olan Sehle bint Süheyl ile evlendi ve Habeşistan’a yapılan her iki hicrete de onun-ia birlikte katıldı. Hz. Osman’a baş kal­dıranlardan biri olan oğlu Muhammed Habeşistan’da dünyaya geldi. Ebû Hu­zeyfe Habeşistan’dan Mekke’ye döndü ve Medine’ye hicrete kadar Hz. Peygam-ber’in yanından ayrılmadı. Medine’ye hic­ret edince azatlısı Sâlim’le birlikte Abbâd b. Bişr’in evine misafir olduğu için Hz. Peygamber onunla Abbâd arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu.

Abdullah b. Cahş kumandasında ya­pılan Batn-ı Nahle Seriyyesi’nde bulu­nan Ebû Huzeyfe Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. Babası Utbe’yi çok seviyor ve bir gün müslüman olacağını ümit ediyordu. Onu Bedir Gazvesinde düşman safla­rında görünce çok üzüldü ve kendisini mübarezeye davet etti. Ancak Hz. Pey­gamber buna engel oldu. Savaş bittik­ten sonra Resûlullah’ın, “Rabbimin sizin için vaad ettiği şeyin gerçek olduğunu şimdi gördünüz mü?” diyerek Bedir Ku-yusu’na attırdığı müşriklerin cesetleri arasında Utbe’ninki de vardı. Uhud Gaz-vesi’nde Hz. Hamza’ya yaptıklarıyla tanı­nan kız kardeşi Hind, Bedir’de babasına karşı takındığı tavır sebebiyle Ebû Huzeyfe’yi bir şiirle hicvetti.

İlk müslümanlardan olan Salim, Ebû Huzeyfe’nin kölesi olup ona nisbetle Sa­lim Mevlâ Ebû Huzeyfe diye anılır. Ebû Huzeyfe Sâlim’i azat ettikten sonra evlât edindi ve kendisini yeğeni Fâtıma bint Velîd ile evlendirdi. Evlâtlıkların babala­rına nisbet edilmesini emreden âyet(Ahzâb 33/5) nazil olduktan sonra da Ebû Huzeyfe Sâlim’i yanından ayırmadı. An­cak ergenlik çağına geldiğinde evlerine teklifsizce girip çıkmasının sakıncalı ola­bileceğini düşünen Sehle bint Süheyl du­rumu Hz. Peygamber’e sormuş, o da ara­larında süt mahremliği meydana gelme­si için Sâlim’i emzirmesini tavsiye etmiş­ti. Resûlullah’ın verdiği bu ruhsatın sa­dece bu olaya mahsus olduğu kabul edilmektedir.

Ebû Huzeyfe elli dört yaşlarında iken Yemâme Savaşı’nda azatlısı Salim ile bir­likte şehid oldu. Adı çeşitli hadislerde geçmekle birlikte kendisinden sahih isnadlarla hadis rivayet edilmemiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi