Dürre Bint Ebü Leheb Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

23

Dürre Bint Ebü Leheb, (ö. 20/641) Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb’in kızı.

Dürre hayatı boyunca Hz. Peygamber’e düşmanlık eden, kendisi ve karısı aley­hinde müstakil bir sûre inen bir kimse­nin kızı olmasına rağmen İslâmiyet’i da­ha Mekke devrinde kabul etti. Haris b. Âmir ile evlendi ve ondan Ukbe, Velîd ve Ebû Müslim adlı üç oğlu oldu. Kocası Bedir’de kâfir olarak öldürülünce Medi­ne’ye hicret etti. Daha sonra Dihye b. Halîfe el-Kelbî ve Üsâme b. Zeyd, bazı kaynaklara göre ise Üsâme’nin babası Zeyd b. Harise ile evlendi. Hz. Peygam­ber’e biat eden kadınlar arasında yer alan Dürre Medine’ye hicret edince Râ-fi’ b. Muallâ ez-Züraki’nin evinde misa­fir kaldı. Bazı kadınların, hakkında Teb-bet sûresi nazil olan bir adamın kızı olduğu için onu kınadıklarını ve hicretinin makbul olmayacağını söyleyerek kendisini devamlı şekilde rahatsız ettiklerini Hz. Peygamber’e haber verdi. Buna üzü­len Resûl-i Ekrem bir öğle vakti halkı toplayıp. “Ey insanlar! Sizin nesebiniz var da benim yok mu? Dürre benim amca­mın kızıdır. Onun hakkında hiç kimse hayırdan başka bir şey söylemesin!” ve, “Diriler ölen yakınları yüzünden rahatsız edilmezler” diyerek onları ikaz etti. Bazı kaynaklarda bu kıssanın kahramanı Sü-bey’a bint Ebû Leheb adıyla zikredilmek­tedir. İbn Hacer bu durumu açıklarken Dürre’nin iki adı bulunabileceği gibi bu adlardan birinin onun lakabı sayılabile­ceğini veya Sübey’a’nın Ebü Leheb’in di­ğer bir kızı olabileceğini söylemektedir.

Şair olduğu bilinen Dürre Hz. Peygam­ber ile Hz. Âişe’den üç hadis rivayet et­miştir. Ahmed b. Hanbel ve Taberân!, onun Hz. Peygamber’den rivayet ettiği belirtilen. “İnsanların en hayırlısı kimdir?” sorusuna Hz. Peygamber’in, “Allah’tan en çok sakınan, daima iyiliği emreden, kö­tülükten sakındıran ve akrabalık bağını korumakta titizlik gösteren kimsedir” mealindeki bir hadisini kaydetmişlerdir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi