Ana Sayfa Nedir ? Dünya bankası Nedir? Dünya bankası Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dünya bankası Nedir? Dünya bankası Anlamı ve Hakkında Bilgi

0

Dünya bankası nedir? Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası. Üye ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunacak üretim projelerine finansman sağlayan Birleşmiş Milletlere bağlı mali bir kuruluştur. 1944’te ABD’de Bretton Woods’ta Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte kuruldu. 1946’da fiilen faaliyete geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında savaş sonrası Batı Avrupa ekonomilerinin imarı için finansman sağlamış, daha sonraları gelişmekte olan ülkelere kredi vermeye başlamıştır Dünya Bankası, 1956 yılında gelişmekte olan ülkelerde özel kesime kredi sağlama fonksiyonunu üstlenen bir kuruluş olan Uluslararası Finans Kurumunu (IFC) kurdu. 1960’ta ise, yine gelişmekte olan ülkelere daha iyi şartlarla kredi vermek maksadıyla Uluslararası Kalkınma Birliğini (IDA) kurdu. Böylece üç ayrı kuruluşu (Dünya Bankası, IFC ve IDA) içine alan Dünya Bankası Grubu (The World Bank Group) ortaya çıktı. Dünya Bankasının nihai yönetimi üye ülkelerin elindedir. Kararlar üye ülkelerin Maliye Bakanları veya Merkez Bankası başkanlarından teşkil edilen Guvernörler Kurulu tarafından alınır. Ülke temsilcilerinin kullandıkları oylar eşit olmayıp, ilgili ülkelerin oy verme güçlerine bağlıdır. Oy verme gücü de Banka’ya ödedikleri aidatla bağlantılıdır. Dünya Bankasına üye olan ülkeler aynı zamanda Uluslararası Para Fonu (IMF) üyesidir. Her iki kuruluşun toplantıları genellikle birlikte yapılır. Dünya Bankası üç tip kredi açar. Bunlar; proje kredileri, program kredileri ve milli para kredileridir. Bankanın temel kredi politikası proje kredilerine dayanır. Diğerleri istisnaidir. Dünya Bankası proje kredisi açma kararı verirken, teklif edilen projeleri ekonomik, mali ve teknik yönlerden analize tabi tutar. Banka’nın yapmış olduğu incelemeler sadece projeyle kayıtlı değildir; bu arada ülkenin uyguladığı genel ekonomik ve mali politikalar da gözden geçirilir. Banka’nın herhangi bir ülke hakkındaki değerlendirmeleri sadece kendi vereceği krediler açısından değil, öteki finansman çevreleri, yani sanayileşmiş ülkeler, özel ticari bankalar, kalkınma bankaları bakımından da büyük ehemmiyet taşır. Banka’nın kredi politikalarında ve koyduğu kriterlerde 1970’lerden sonra önemli değişmeler olmuştur. Temel ihtiyaçların karşılanması ve yoksullukla mücadele gibi amaçlar ön plana geçmiştir. Belirtilmesi gereken diğer önemli bir nokta, 1980’de “Yapısal Uyum Kredisi” (Structural Adjustment Credit) programının uygulamaya konulduğudur. Bu programa göre orta ve uzun vadeli bir perspektif içinde ekonomik kalkınma ve dış dengenin gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu arada tarım ve tarıma dayalı endüstrilerin geliştirilmesine özel bir önem verilmektedir. Dünya bankası ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (World Bank) Resmi adı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olan bu banka Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı çok – yönlü bir uluslararası finansman kuruluşudur. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bir ikiz kardeşi durumundadır. Her ikisi de 1944 de toplanan Bretton Woods Konferanslarında kurulmuştur. IMF, uluslararası mali sistemin düzenli işlemesinden sorumludur. Dünya Bankası’nm görevlerinde bir değişme olmuştur. Şöyle ki Banka, ilk faaliyet yıllarında İkinci Dünya Savaşı’nda yıkılan Avrupa ekoııomile. rinin yeniden onarımına katkıda bulunmak için kredi veriyordu (Banka’nın resmi adındaki “imar” sözcüğü bundan ileri gelir) Ancak, Batı Avrupa ülkeleri hızla kalkınıp 1950 li yılların sonlarında gelişmiş birer ülke durumuna geldikten sonra bankanın fonksiyonu da değişmişti”. Bundan sonra Banka, az gelişmiş ülkelere kredi veren bir kur rum haline gelmiştir. Dünya Bankası 1945 da faaliyete geçmiştir. İlke olarak Proje Kredisi verir. An. cak bazı durumlarda Program Kredisi vermesi de mümkündür. Ayrıca Teknik Yardım da sağlayabilir. Dünya Bankası üye ülkelerin Hükü metlerine, resmi kurumlarma ya da özel sektör kuruluşlarına kredi açar. Ancak özel sektöre açacağı krediler için ilgili ülke hükümetinin garanti vermesini ister. Dünya Bankası’ndan kredi alabilmek için önce kabul edilir projeler hazırlamak gerekir. Bu projeler, ülkelerin ekonomik ve mali politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Proje hazırlanmasına bazan Banka Uzmanları da katılabilir. Banka’nın bir ülkenin kredi itibarı hakkmdaki değerlendirmeleri öteki resmi ve özel uluslararası finans çevrelerinin kararları açısından da büyük önem taşır. Banka’nm kaynaklan, üye ülkelerin aidatlarından sağlanır. Ancak ihraç ettiği tahvilleri uluslararası mali piyasalarda satarak da kaynak sağlayabilir. Dünya Bankası, üye ülkelerde özel sektöre doğrudan krediler vermek üzere 1956 yılında Uluslararası Finans Kurumu’nu kurmuştur. Bunun yanında, bankanın kendi kredilerinde faiz oranlarının yüksekliği karşısında daha düşük faiz oranlarından kredi sağlamak üzere 1960 yılında Uluslararası Kalkınma Birliği’ni kurdu. Birlik’ten ancak en az gelişmiş durumdaki az gelişmiş ülkeler yardım alabilirler. Böylece, ülkelerin farklı niteliklerine ve projelerin özelliklerine göre Dünya Bankası çerçevesinde farklı kredi kurumlan kurulmuştur. Bunların hepsi birden Dünya Bankası Grubu diye adlandırılır.