Döner sermaye işletmesi Nedir? Döner sermaye işletmesi Anlamı ve Hakkında Bilgi

Döner sermaye işletmesi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Floating Capital enterprises) Genel Bütçeli Kuruluşlara veya Katma Bütçeli Kuruluşlara bağlı olan ve ticari usullere göre çalışan özel bir işletme tipidir. Bunlar sağlık, sanayi, ticaret ve benzeri alanlarda faaliyette bulunurlar. Döner sermayelerin çoğu üniversiteler tarafından kurulmuştur. Bu kuruluşlar, belirli ücret karşılığında hizmetlerini sunarlar. Örneğin hastahanelere bağlı döner sermayelerde olduğu gibi. Elde edilen gelirlerin bir bölümü araç, gereç ve malzeme alımı için döner sermaye işletmesine ayrıldıktan sonra kalan kısım kurum mensuplan arasmda dağıtılır. Başlangıç sermayeleri bağlı oldukları kurum bütçesinden sağlanmıştır. Ancak zamanla kendi giderlerini karşılayacak duruma gelirler. Bir de 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile kurulan döner sermayeler vardır. Bunlar Genel Bütçeye bağlı kuruluşlardır. Ham madde, işçi ve uzman eleman giderleri için bütçeden tahsisat alır, sınai veya ticari faaliyetlerde bulunurlar. Sağladıklan kazançlar bütçeye gelir kaydedilir. Döner sermaye işletmelerinde amaç, hizmetin maliyetini azaltmak, verimliliğin ve etkinliğini yükseltmektir. Döner sermayeli işletmeler bir anlamda bütçenin Genellik ilkesi ile çelişirler. Çünkü buna göre, belirli gelirlerle giderler arasmda doğrudan bir ilişki kurulamaz. Ancak pratik düşüncelerle döner sermayeli işletmeler oldukça yaygınlaştırılmışlardır.