Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın

29

Şengül
Altun –
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın

Karadeniz kıyısının hemen gerisinden başlayıp
duvar gibi yükselen, geçit vermeyen sıradağlar (…) yakın döneme kadar
insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını engellemiştir.

 …bütün
yerleşim birimlerinde kültürel bakımdan kendine özgü ve kapalı bir yapı
oluşmasını sağlamıştır.

…toplumsal cinsiyet, cinsel kimliklerin inşa
sürecini ve aralarındaki ilişkinin toplumsal ve kültürel olduğuna işaret
etmektedir.

Toplumsal Cinsiyetin şekillenmesinde; yaşanılan
coğrafyanın, tarihin, geçmişin etkisi en belirleyici kavramlardandır (s. 148).

Karadeniz’de kadını, horonlarda kadını
anlamaya ve anlatmaya çalıştım.

Kadınlar evde
ve ev dışında yani yeniden üretim ve üretim sürecinde en önemli aktörler
olmalarına rağmen, karar alma aşamasında söz sahibi değildirler.
Ataerkil yapının bu bölgelerde de yaşamı şekillendirdiğini söz hakkının
erkeklerde ve yaşça büyük kadınlarda olduğunu söyleyebiliriz
(s. 155). (demek ki doğu Karadeniz’de aile içi karar
süreçlerini anlatmaya çalışırken “ataerkil” yapının hâkimiyetinden söz etmek
doğru değil, ama ısrarla bu gevezelikte ısrar ediliyor
)

Altun, Şengül. (2015), “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın,” ODTÜ THBT Toplumsal
Cinsiyet ve Halk Kültürü Sempozyumu (Ankara, 20-22 Mart 2015), Bildirileri,
Ürün Yayınları, Ankara 2017