DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI

DİN SOSYOLOJİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI

Din sosyolojisini, ister sosyolojik araştırma geleneğine bağlayalım, isterse onu, bazılarının yaptığı gibi, din bilimlerinden addede­lim, her iki halde de söz konusu olan, din hakkında sosyolojik bir araştırma ve incelemedir. Esasen, adından da anlaşılacağı gibi din sos­yolojisi iki temel mesnede dayanmaktadır:

a. Sosyoloji,

b. Din. Bu ba­kımdan, sosyolojinin bütün öteki dallarında -meselâ estetik sosyoloji­si veya hukuk sosyolojisi- olduğu gibi din sosyolojisi de iki farklı araş­tırma düzeni üzerine temellenmiş bulunmaktadır: 1. Toplumun ince­lenmesi, 2. Dinin incelenmesi. Nitekim, bu çifte bağımlılık, ilerideki bahislerde açıkça görüleceği üzere, onun yapısı, içeriği ve metodların- da sıklıkla yansımaktadır. Böylece, toplumsal olaylar olarak dinî olay­ları inceleme konusu yapan din sosyolojisi, bir kısım problemleri ge­nel sosyoloji ve sosyolojinin çeşitli branşlarıyla ortaklaşa paylaşırken, dinî tecrübe ve onun anlatımının tabiatına bağlı bulunan başka bir kı­sım problemleri de din ilimleriyle paylaşmak durumundadır.[1] Bu ba­kımdan, din sosyolojisi ilminin kendine has konuları ve problemleri­ne geçmeden önce, öncelikle genel sosyolojinin konusu, metodu ve karakteri ile din hakkında genel hususlara işaret etmek faydalı olur­du.