DİN SOSYOLOJİSİNİN BİLİMLER TASNİFİNDEKİ YERİ

DİN SOSYOLOJİSİNİN BİLİMLER TASNİFİNDEKİ YERİ
Din sosyolojisinin bir \ yandan toplumun incelenmesi öte yandan da dinin incelenmesi gibi iki farklı araştırma düzenine dayandığına önemle işaret edilmişti. Gerçekten de, biraz önce uzmanlaşmış özel bir sosyoloji dalı olduğu belirtilmiş bulunan din sosyolojisinin sözü edilen bu çifte bağımlılık durumu, onun bilimler tasnifindeki yerini de etkilemekte ve böylece onun, Genel ve Sistematik bir Sosyolojinin uzmanlaşmış bir alt dalı olmanın yanı sıra, İlâhiyat ve Din bilimleri ile olan ilgisi dolayısıyla, bilimler tasnifinde özel bir konuma yerleşmesine imkân vermektedir.
Her ne kadar, çeşitli kriterlerden hareketle, bilimlerin farklı şekillerde sınıflandırıldıklarına şahit olunmaktaysa da, çağımızda bilim alanında yadırganmayan bir tasnife göre onlar üçe ayrılmaktadırlar:
1. Tabiat Bilimleri,
2. İnsan Bilimleri,
3. Din Bilimleri

İşte, bu tür bir tasnif içerisinde din sosyolojisinin yerine göz attığımızda onun, insan bilimleriyle din bilimlerini birbirine bağlayan köprüde yer aldığını görmekteyiz. Başka bir deyişle din sosyolojisi, toplumun incelenmesini kendine konu edinen Sosyal Bilimler ile, dinin incelenmesini kendine konu edinmiş bulunan İlahiyat Bilimleri arasında bir bağ kurmak görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Yani din sosyolojisi bu farklı iki disiplinin birleştiği noktada yer almakta olup, onun bu gün bu farklı disiplinleri birbirinden ayıran uçurumun aşılmasında önemli bir görevi yerine getirmesi beklenmektedir. Zira, bilim ve teknoloji alanında son birkaç yüzyıldan beri ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler, dinin toplum hayatındaki geleneksel konumunu tartışma konusu haline getirdiği gibi, aynı zamanda Din ve özellikle de ilahiyat bilimlerini ve genel olarak metafizik alanı bilimin dışında tutma eğilimini artırmış olup, bu durum çeşitli bilim kolları arasında aşılması oldukça güç ve hattâ birçok bakımlardan çeşitli sıkıntılara ve sancılara gebe olan, kayda değer bir boşluğun yaratılmasına sebebiyet vermiş bulunmaktadır.