Devlet muhasebesi Nedir? Devlet muhasebesi Anlamı ve Hakkında Bilgi

33

Devlet muhasebesi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Public accounting) Devletin gelir gider ve ayniyat akımlarıyla ilgili işlemlerin tümünü kapsayan bir kayıt sistemidir. Esas amacı kamu gelir ve giderlerinin hesabını tutmaktır. Ancak para akımlarının yanında, devletin para dışındaki varlıklarını da gösterir. Bu iki görev dolayısıyla Türkiye’de kamu kuruluşlarında nakit saymanlarının yanında bir de ayniyat saymanları bulunur. Nakit saymanları devletin gelir ve giderlerinin kayıtlarını tutmakla görevlidir. Ayniyat saymanları ise ayniyat, yani demirbaş malzeme akımlarını muhasebeleştirmek ve yıl sonunda ayniyat kesin hesabım çıkartmakla uğraşırlar. Ancak bunların tümü Sayıştay’a karşı sorumludur. Ülkemizdeki devlet muhasebesi sistemi uyarınca hesaplar mali yıla göre düzenlenir.