Denk bütçe Nedir? Denk bütçe Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “denk bütçe” ne demek?1. Gelir ve giderleri eşit olan bütçe Denk bütçe

kelimenin ingilizcesi: équilibre budgétaire Denk bütçe ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Balanced budget) Bütçe dönemi içerisinde devlet gelirleri ile devlet giderlerinin birbirine eşitlenmesi. Uzun süre, yıllık denk bütçe, hükümetin uyguladığı mali politikalarm sağlamlığının bir göstergesi olarak düşünülmüştür. Böyle bir bütçe hükümetin vergi ve harcama politikalarında aşırılıklardan kaçınmayı ve iş alemine güven vermeyi ön planda tuttuğu anlamına gelmiştir. Çünkü, kamu harcamalarını artırıp vergileri düşürerek siyasal destek sağlamak hükümetler bakımından kolay bir yol olmakla birlikte denk bütçe bu olanağı sınırlandırmaktadır. Oysa Keynes’ten sonra İktisatçılar denk bütçe fikrine karşı çıkmaya başladılar. Çünkü Keynes modeli Bütçe Açığı ve Bütçe Fazlası ile ekonomik istikrarın nasıl sağlanacağını göstermiştir. Bu düşüncenin ışığı altında, örneğin bir Depresyon döneminde vergiler düşeceğinden bütçe denkliğini sağlamak için harcamaları da kısmak gerekir. Bu ise depresyonu daha da şiddetlendirir. Keynes modeline göre böyle bir durumda harcamaları artırarak bir bütçe açığının oluşturulması istikrarın sağlanmasına yardımcı olur. Bunun gibi, enflasyonist dönemlerde de vergiler artacağından, denk bütçe sağlama kaygısıyla harcamaların daha da genişletilmesi, enflasyonu büsbütün şiddetlendirir. Keynes’e göre bu durumda kamu harcamaları kısılıp bütçe fazlası oluşturulması, aşırı talebi önleyici etki yapar. Dolayısıyla Modem İktisatçılar denk bütçe fikrinin çağ – dışı olduğunu belirterek iktisadi hayattaki dalgalanmaları önlemek için bütçe açık ve fazlalarının mali politikanın bir aracı olarak kullanılmasını savunurlar. Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki denk bütçe ekonomi üzerinde genişletici bir etki yapar (Bkz. Denk Bütçe Çarpanı) Örneğin, hükümet zengin sınıflar üzerinde vergileri yükseltip fakirlere yardım olarak verirse, böyle bir durum bütçede denge sağlamakla birlikte, ekonomi üzerindeki net etki muhtemelen toplam harcamalarda artış şeklinde olacaktır. Uygulamada denk bütçe kavramı daha çok hükümet gelirlerinin harcamalara eşit veya ondan daha büyük olmasını ifade eder (Bkz. Keynes Ekonomisi).