Defterlerin tasdiki Nedir? Defterlerin tasdiki Anlamı ve Hakkında Bilgi

Defterlerin tasdiki nedir? (Ticari terimler kategorisi) Defter tutmak yükümlülüğü altında olan gerçek ve tüzel kişiler bu defterleri bulundukları yerdeki notere tastik ettirmek zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu’na göre tasdike tabi defterler şunlardır (VUK, m. 220): Yevmiye ve envanter defteri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri, nakliyat vergisi defteri, serbest meslek kazançları defteri, günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri. Yeni işe başlayanlar, mükellefiyete girme tarihinden önce, diğerleri kullanılacağı yıldan önce gelen ayda, onaylatma işini yaparlar.