Davud Paşa Külliyesi Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

19

Davud Paşa Külliyesi. İstanbul’da Koca Dâvud Paşa tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.

Cami, tabhâne, medrese, mektep, tür­be ve çeşmeden meydana gelen külliye. Cerrahpaşa ile Kocamustafapaşa semt­leri arasında aynı adla anılan mahallede bulunmaktadır. Kapısı üstündeki Arap­ça kitabesine göre Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Koca (Derviş) Dâvud Paşa (ö. 904/ 1498) tarafından 890 (1485) yı­lında yaptırılmıştır. Nitekim Âşıkpaşazâ-de’nin Târih “inde de “Âsâr-ı Dâvûd Pa­şa, İstanbul’da bir imaret ve bir ulu cami yaptı, önüne bir latif su dahi getirdi” kay­dına rastlanmaktadır. 953 (1546) tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde “nezd-i Dikilü Taş der Bâzâr-ı Zenân” şeklindeki yer tarifinde adı geçen Dikili­taş, şimdi yalnız kaidesi kalmış olan Cerrahpaşa’daki Arcadius sütunudur. Bâzâr-ı Zenân ise onun çevresinde kurulduğu bi­linen Avratpazan’dır. Bu vakfiye özetin­den anlaşıldığına göre Dâvud Paşa’nın evkafı İstanbul dışında Rumeli’de Aydos. Varna. Edirne, Tatarpazarı. Üsküp ve Manastır’da, Anadolu’da ise Bursa. Ye­nişehir. Beypazarı ve İznik’te bulunmaktadır. Bunlardan Üsküp’teki çifte hama­mı son yıllarda restore edilmiş olup mi­marisi bakımından Türk sanatının tü­ründeki eserleri arasında başta gelen­lerdendir. Di­ğer vakıflarının durumları hakkında ye­terli bilgi yoktur. İstanbul’daki hamamı ile hanı ise ortadan kalkmıştır.