Aylık Arşiv: Mart 2018

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu

Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Oligarşinin Tunç Kanunu Oligarşinin Tunç Yasası Robert Michels Robert Michels (1876-1936) Almanya, Cologne'da Alman ve Fransız- Belçika kökenli bir anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Halle, Marburg Üniversiteleri ve Gaetano Mosca'yla arkadaş oldukları ve sonradan Max VVeber'in himayesini kazandığı Torino Üniversitesi'nde eğitim gördü. Başlangıçta aktif bir sosyalist ve Alman Sosyal Demok­rat Partisi üyesiyken, Partinin devrimci tezleri ile...

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet

Gemeinschaft Gesellschaft Ferdinand Tönnies Cemaat ve Cemiyet Gemei nschaft-Gesel Ischaft  Ferdinand Tönnies Ferdinand Tönnies (1855-1936) Kuzey Almanya Schleswing-Hol- stein'de varlıklı bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Strasburg,Jena, Bonn, Leipzig ve Tübingen Üniversitelerinde filoloji, felsefe, teoloji, arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gördü. 1887'de Tübingen Üniversitesi'nde Klâsik filoloji dok­torasını tamamladı. Babasından maddî destek gören Tönnies araş­tırmalarını Berlin ve Londra'da sürdürdü ve ardından ekonomi,...

Formel Sosyoloji Georg Simmel

Formel Sosyoloji  Georg Simmel Georg Simmel (1858-1918) Berlin'de Musevi bir işadamının oğlu olarak dünyaya geldi. Berlin Üniversitesi'nde okudu ve felsefe, tarih, psikoloji ve İtalyanca eğitimi aldı. Özel bir hami tarafından destekle­nen Simmel, daha sonra Berlin Üniversitesi'nde “privat dozenf oldu. Önceleri felsefe ve etik dersleri verirken, daha sonra yeni bir bilim olan sosyoloji alanında dersler başlattı. Akademik ünü hızla artan Simmel,...

Bürokrasi Max Weber

Bürokrasi Max Weber Max Weber (1864-1920), kuşku­suz, sosyolojinin kurucu babala­rını oluşturan 'Kutsal Üçlü'den biridir. Onun fikirleri halen mo­dern sosyologlar için temel çerçevelerden biri ve zengin bir ilham kaynağıdır. Weber Prusya, Erfurt'ta tanınmış bir bölge avu­katı ve liberal bir siyasetçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Hei- delberg, Berlin ve Göttingen Üniversitelerinde okudu, dokto­ra tezlerini Ortaçağ ticaret birlik­leri ve Roma tarım tarihi konula­rında...

Anomi Emile Durkheim

Anomi  Emile Durkheim Emile Durkheim (1858-1917) sosyolojinin kurucu babalarındandır. Zira o, özellikle sosyolojiyi bağımsız akademik bir disiplin haline ge­tirmeye çalışmıştır. Sosyolojideki ilk kürsü sahibi kişidir. modern sosyolojideki temel perspektiflerden birinin, yapısal işlevselciliğin kurulmasına kat­kıda bulunmuştur. Durkheim, bir zamanlar Doğu Fransa'ya ait olan, ancak Fransa- Prusya Savaşı'ndan sonra Prusya tara­fına geçen Epinal, Alsace-Laorraine'- de dünyaya geldi. Bu olayı izleyen ulusal aşağılanma ve...

Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

Sosyoloji Okuma Listesi - Önerileri OKUMA ÖNERİLERİ Aşağıdaki metinler sosyolojik teori hakkında ileri düzey Lisans öğrencilerinin daha kolay ulaşabilecekleri değerli ve güncel incelemeler içermektedir. CUFF, E.C., SFIARROCK, W.W. AND FRANCIS, D.W. (1998), Perspectives in Socio- logy, 4th edition, Routledge, London -sosyolojik teoriye güncel bir Lisans düzeyinde giriş kitabı (Sosyolojide Perspektifler, Paradigma Yayınları, Çev. ÜmitTatlıcan, Baskıda) HAMILTON, P. Key Sociologists and Key Ideas series,...

Post-modern Sosyoloji Tarihi Yirminci Yüzyıl Sonu

  Post-modern sosyoloji: yirminci yüzyıl sonu ve yeni binyıl Sosyolojinin modern çağı, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki ve daha ziyade sonraki evre zengin bir tartışma ve sosyolojinin gelişme dönemiydi, ancak o aynı ölçüde, kurucu babaların klâsik düşüncele­rinin çağdaş olaylarla büyük ölçüde sınandığı bir dönemdi. Özellikle yirminci yüzyılda çok güçlü ve hâkim konumda olan Kari Marx'ın düşünceleri Berlin Duvarının yıkılması ve Doğu...

Modern Sosyoloji Tarihi – Yirminci Yüzyıl

Modern sosyoloji: yirminci yüzyıl Yirminci yüzyılda sosyolojik düşünce daha profesyonel ve teknik, özellikle daha akademik, uzmanlaşmaya yönelik ve üniversite temelli olmaya başlamıştır. Ansiklopedik bilgiye ve çok geniş bir bakış açısı ve pratik kavrayışa sahip otan Marx ve Weber gibi parlak şahsiyetlerin isimleri modern sosyolojide hâlâ öne çıksa bile, modern sosyoloji esas itibariyle üniversitelerde sürdürülen ve örneğin eğitim, gelişme, sapma 'sosyolojiler'ine...

Klâsik Sosyoloji Tarihi – Kökleri

Klâsik Sosyoloji Tarihi - Kökleri   Toplumsal düşünceler tarihi ilk uygarlıklara, Grekler, Romalılar ve Çinlilere kadar götürülebilse de, bağımsız akademik bir disiplin ola­rak sosyolojik düşünceler tarihi çok kısa bir geçmişe sahiptir - Auguste Comte, başlangıçta sosyal fizik olarak kullandığı 'sosyoloji' terimini yaklaşık 150 yıl önce icat etmişti. Bir ilgi alanı olarak sosyoloji üç kurucu babanın fikirlerinden doğmuştur: Emile Durkheim, Max Weber...