Aylık Arşiv: Kasım 2017

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri İslâmiyet

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri İslâmiyet İslâmiyet Din ile devletin birbirleriyle olan ilişkilerinin aydınlatılması bakı­mından başka birçok örneklerin üzerinde durulması da faydalı olur­du. Ancak, ders notlarının sınırları içerisinde burada önemine binaen İslâmiyet’in devletle ilişkileri ile ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyan lâiklik meselesi üzerinde durarak konuyu tamamlamamız uy­gun düşmektedir. Bir kere daha işaret etmekte fayda vardır ki, din ve devlet ilişkile­rinin belirlenmesinde,...

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri Hıristiyanlık

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri Hıristiyanlık Budizm’in devlete karşı ilgisizlikten teokrasiye kadar uzanan tu­tum çeşitliliğinin bir başka örneğni de Hıristiyanlıkta bulmaktayız. İlk döneminde bu din, tamamen “eskatolojik” (ukrevî) bir tutum sergile­di yani devletle ilgilenmedi. Matta İncilinde geçtiği üzere “Sezar’ın hakkının Sezara, Tanrı’nm hakkının da Tanrı’ya verilmesi'’ öğütlendi. Esasen güçlü Roma yönetimi altında Filistin’de Yahudilerin arasında misyonunu gerçekleştirmeye çalışan ve bir...

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri Budizm Örneği

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri Budizm Örneği Evrensel dinlerin devletle olan ilişkileri, önceki bölümde ele alı­nanlarla karşılaştırıldığında çok daha karmaşık bir durum arz etmek­tedir. Bundan önceki bölümde ele alman tiplerde devlet daima mu­kaddes bir karakter arz etmekteydi. Ancak bu toplumların dinleri za­manla ve çeşitli sebeplerle inhitata uğradılar ve bu durumda toplum- larmın ve insanlarının manevî beklenti ve ihtiyaçlarına artık cevap ve­remez...