Aylık Arşiv: Ekim 2016

SÜHREVERDİYYE

SÜHREVERDİYYE Ebû Hafs Ömer Sühreverdî'nin (0.632/1234) kurduğu tari-kattır. Bazı kaynaklarda tarikat Ebû Hafs'ın amcası Ebu'n-Necîb Abdülkâhir Sühreverdî (ö.563/1166)'ye nisbet edilirse de, iki görüşü birleştirmek mümkündür. Şöyle ki, Abdülkâhir Sühreverdi'nin tarikatların tekevvünü sırasında "Âdâbu'l-mürîdîn" adlı eseriyle temel esaslarını kurduğu tarikat, Ömer Sühreverdi tarafından AvârifuT-maârif ile tekemmül ettirilmiştir. Sühreverdî'nin Avârif'den başka tefsir ve tasavvufa «dair eserleri de bulunmaktadır. Ebû Hafs Ömer Sühreverdi, İran'ın...

RIFÂİYYE

RIFÂİYYE Ahmed Rıfâî (Ö.578/1182) tarafından kurulmuştur. Ahmed Rıfâî, seyyid-nesebdir. Tasavvuf yoluna girişi dayısı Mansur Batâihî vasıtasıyladır. Ancak onun asıl mürşidi Ali el-Vâsitî el- Kureşidir. Dayısının vefatmdan sonra onun dergâhında yerine postnişin olmuştur. Şâfiî mezhebinde fakîh olan Rıfâî 578/1182'de vefat etti. Kabri bugün çöl haline dönüşen Vâsıt şehrindedir. Hikem-i Rifâiyye, el-Burhânü'l-müeyyed, el-Me- câlisü's-seniyye ve Hâletü ehli'l-hakîka maaliah gibi eserleri vardır. Eserlerinin...