Tarih

Circis, St.Georges (?) Kimdir, Hayatı

Circis, veya Circîs. Nebilerden bi­ridir. Vahhâb b. Munebbih’ten gelen rivayete göre, Filistinli olup, havariler devrinde yaşamış ve, ticaretle uğraştığı esnada, Musul hü­kümdarını tevhide davete memur edilmiştir. Zamanına dâir açık bilgiler yoktur. An­cak hıristiyanlarca St.Georges namı ile anı­lan Circis’in, kilise tarihlerine  göre, III. asrın sonlarında Ramla’da doğduğu zannedil­mekte ve  23 nisan 303’te Nikomedya da öl­düğü söylenilmektedir.  Eğer bu rivayet doğru ise, Circis’in havariler devrinde yaşamış ol­masına imkân yoktur. Taberi ve Şalabi’ye göre, Musul hükümdarı Dadan tarafından mü­teaddit işkenceler ile 4 defa öldürüldüğü hâl­de, tekrar dirilen Circis, nihayet hükümdarın karısını ikna etmeyi başarmış, fakat kadının hükümdar  tarafından idam ettirilmesi üzerine, Allah’tan hayatına son vermesini dile­mek suretiyle, şehâdete ermişti.
Bâzı eserlerde Circis, Hızır ve İlyas ile ka­rıştırılırsa da, bunların bir birleri ile hiç bir alâkası yoktur.

İlgili Makaleler