Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

25

Charles Ambroise Bernard kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1808-1844) Avusturyalı hekim. II. Mahmud döneminde tıp öğretiminin gelişmesine öncülük etmiştir. 23 Şubat 1808’de, Bohemya’nın merkezi Prag’da doğdu. Almanca kaynaklarda Kari Ambros olarak tanıtılmasına karsın, yapıtlarında adının Fransızca’da­ki kullanımını yeğleyen Charles Ambroise Bernard ’ın yaşamı üstüne en güvenilir belge, İstanbul’daki meza­rının kitabesidir.

Prag’da başladığı tıp öğrenimini Vıyana’da ta­mamlayan Charles Ambroise Bernard, Czernowitz’deki (bugün Ukray­na SSCB’de Çernovtsi) bir piyade alayında yardımcı hekim olarak göreve başladı ve o sıralar Galiçya’daki Rus sınırında başgösteren kolera salgını sırasında Bukovina Hastanesi’nde çalıştı. Başarılı bir iç hasta­lıkları hekimi olduğundan Viyana Tıp Derneği’ne kabul edildi. Aynı yıl, Avusturva-Macaristan İmpara­torluğu ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler çerçe­vesinde II. Mahmud tarafından yeni kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’yi örgütlemesi için İstan­bul’a çağrıldı. Çalışmaları, sonraki padişah Abdülmecid tarafından ödüllendirildi. Bursa Kaplıcalarıyla ilgili taşbasması küçük yapıtından, sağlığının bozuk olduğu ve Bursa’va tedavi amacıyla gittiği anlaşılmak­tadır. 2 Kasım I844’te İstanbul’da ölen Charles Ambroise Bernard ’ııı mezarı Bcyoğlıı’ndakı Santa Mana Draperis Katolik Kilisesi’ndedir. III. Selim döneminde başlayan tıp alanındaki Batılılaşma hareketi, II.Mahmııd zamanında sürdü­rülmüş, 1827’de iki yeni tıp okulunun, Tıbhane-i Amire ile Cerrahhane’nin kurulmasıyla yüksek okul dönenime geçilmişti. Birkaç yıl sonra bu iki okul Mekteb-ı Tıbbıye-i Adliye-i Şahane adı altında birleş­tirilerek, gerek yönetim, gerek öğretim kadrosundaki yabancı hocaların etkisiyle Batı modeline uygun bir tıp öğretiminin başlıca merkezi durumuna geldi.

Kaplıca Risalesi, 1849

Osmanlı Asken İlaç Kodeksi

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983