Çeşme Vakası/Olayı/Savaşı Tarihi, Nedeni, Sonucu, Hakkında Bilgi

Çeşme Vakası. Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının 1770’te Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.

1770 yılı başlarında Mora Rumları’nı ayaklandırmak için Amiral Spiridof ve İngiliz Amirali Elphinston kumandasın­daki Rus donanması Jngilizler’in de des­teğiyle Akdeniz’e açılmış ve Mora yarı­madası açıklarında faaliyet göstermeye başlamıştı. Aynı yılın ilkbaharında Avru­pa üzerinden kara yolu ile Akdeniz’e inen Rus generallerinden Alexis Orlof ile kar­deşi Theodore Orlof un katılmasıyla da­ha da güçlenen Rus donanması, Mora Seraskeri Muhsinzâde Mehmed Paşa’ya yardım maksadıyla Anabolu’ya (Nauplion) gönderilen Kaptanıderyâ Hûsâmeddin Paşa kumandasındaki Osmanlı donan­masını, Anabolu Limanı ağzında ve Su­luca (Hydra) adası önlerinde başarısızlı­ğa uğrattı. Geri çekilen Osmanlı donan­ması Terme, Şira ve Paros adaları yoluy­la Sisam Boğazf ndan geçerek Çeşme’­nin kuzeyinde bulunan Koyun adaları önüne geldiğinde burada tekrar Amiral Spiridof İdaresindeki Rus donanması ile karşılaştı. Bunun üzerine Osmanlı donan­ması 11 Rebîülevvel 1184 tarihinde Çeşme Limanı’nın kuzeyi ile Toprak adasının güneydoğusunda yarım ay şeklinde savaş düzenine girdi. Ancak çarpışma sırasında Osmanlı donanması­nın sağ kanat kumandanı Cezayirli Ha­san Bey’İn (Paşa) gemisiyle Amiral Spiri­dof un kalyonu yanmaya başladığından ateşin kendilerine sıçramasından korkan diğer Rus ve Türk gemileri savaş alanın­dan uzaklaştılar.

Rus donanması Çeşme Limanı açıkla­rında dolaşırken Osmanlı donanması, Cezayirli Hasan Bey’in muhalefetine rağ­men Kaptanıderyâ Hûsâmeddin Paşa ve Rodos Beyi Cafer Bey tarafından manev­ra imkânı olmayan bir yere, Çeşme Limanı’nın içine sokuldu ve sahile yerleş­tirilen topların himayesinde Ruslar’a kar­şı bir müdafaa savaşına hazırlandı. Bu fırsattan istifade eden Ruslar 6 Tem­muz günü hemen Çeşme Limanı’nın ağ­zını kapatıp, liman içine ateş kayıkları saldılar ve birbirine çok yakın vaziyette demirlemiş bulunan Osmanlı donanma­sına ait otuz kadar gemiyi ateşe verdi­ler. 7 Temmuz sabahı Osmanlı donan­masından yalnızca Kaptanıderyâ Hûsâ­meddin Paşa’nın bastardası Sakız ada­sına kaçarak kurtulabildi. Ayrıca Osman­lılar 5000 civarında da asker kaybetti­ler. Meşhur Türk kaptanlarından Cafer Bey ile Cezayirli Gazi Hasan Bey yaralı olarak Çeşme-İzmir kara yolu ile İstan­bul’a geri döndüler. Hûsâmeddin Paşa kaptan-ı deryalıktan azledildi. Rus Kra­liçesi II. Katerina bu savaşta başarı gös­teren generallerinden Alexis Orlof a Çeşmeski (Çeşmeli) unvanını vermiş ve bu savaşın hâtırasına Rusya’da bir de za­fer âbidesi diktirmiştir.

Osmanlı donanmasının imhası üzeri­ne Rus filosu Akdeniz ve Ege’de daha rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdür­me imkânı elde etmiş, korumasız kalan Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almış ve İstanbul’u tehdit etmeye başlamış­tır. Ancak mükemmel şekilde tahkim edilen Çanakkale Boğazı’nı geçmeye ce­saret edemeyen Rus filosu Ltmni’ye as­ker çıkartmak ve kalesini kuşatmakla yetinmiş, fakat Cezayirli Hasan Bey im­dada yetişerek burayı kurtarmıştır. Rus-lar’ın ilân ettikleri bluka Osmanlı tica­retini kısmen zarara uğratmaktan baş­ka önemli bir netice vermemekle birlik­te Rus filosunun Osmanlı donanmasının tahribinden sonra 1774’e kadar Akde­niz’de ve Ege’de gösterdiği faaliyetler Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasın­da önemli bir âmil olmuştur.

Diyanet İslam Ansiklopedisi