Ana Sayfa Edebiyat Cemşid ü Hurşid Mesnevisi, Yazarı, Özellikleri, Yazıldığı Dönem

Cemşid ü Hurşid Mesnevisi, Yazarı, Özellikleri, Yazıldığı Dönem

0

Cemşîd ü Hurşîd, İran ve Türk edebiyatlarında çeşitli şairler tarafından mesnevi olarak işlenen klasik aşk hikâyesi.

Eserden esere bazı farklılıklar göster­mekle beraber konunun ana çizgileriyle esası şudur: Çin hükümdarının oğlu Cemşîd rüyasında gördüğü kıza âşık olur. Bu kız Rum kayserinin kızı Hurşîd’dir. Aşk derdiyle günden güne eriyen Cemşîd babasını razı edemeyeceğini anlayın­ca dostu bezirgan Mihrâb ile birlikte sev­diğine kavuşmak için yollara düşer. Ba­şından geçen binbir güçlük, cenkler ve mücadeleler sonunda sevdiğine kavuşan Cemşîd. Hurşîd’le evlenerek Çin’e döner ve daha sonra da babasının tahtına çı­kar. Konunun anlatıldığı mesnevilerde, zamanlarının çok güzel canlandırılan spor oyunları ile zengin savaş sahneleri de yer almaktadır.

İlk “Cemşîd ü Hurşîd”, İranlı şair Sel-mân-ı Sâvecî (o. 778/1376) tarafından Celâyirli Hükümdarı Sultan I. Üveys’in isteği üzerine 763’te (1361) nazmedil-mistir. 2700 beyit civarında olan ve aru­zun “mefâîlün / mefâflün / feûlün” ka­lıbı ile yazılan mesnevi, Firdevsi’nin Şeh­name’sinden, Nizâmrnin Hüsrev ü Şîrin’i ile Heft Peyk er “inden. Unsun’nin Vâmık u ‘Azrâ adlı eserinden, Emîr Hüsrev’in Şîrin ü Hüsrev’inden alınan çeşitli efsane ve hikâyelerle zenginleşti­rilmiştir. Eserin Nuruosmaniye, İstanbul Üniversitesi ve Süleymaniye kütüphanelerinde nüshaları vardır. Selmân-ı Sâvecî’nin Cemşîd ü Hûrşîd’ınm Reşîd-i Yâsemî tarafından Külliyyât-ı Hâce Cemâleddîn Selmân-ı Sâvecî içinde neşri yapıl­mıştır.

Türk edebiyatındaki İlk “Cemşîd ü Hur­şîd” mesnevisi ise bilindiği kadarıyla Ahmedî (ö. 815/1412-13) tarafından yazıl­mıştır. Ahmedrnin, Sâvecî”nin mesnevi-sindeki gibi aruzun “mefâîlün / mefâî­lün /feûlün” kalıbıyla kaleme alınan 4798 beyitlik eseri, bizzat şairi tarafından ya­pılan geniş ilâvelerle Selmân-ı Sâvecîl-ninkinin alelade bir tercümesi olmaktan çıkmış, teiif denebilecek bir zenginliğe yükselmiştir. Emîr Süleyman’ın isteğiyle yaşlılık çağında yazdığı Cemşîd ü Hurşîd” Ahmedî 806’da (1403) tamamlamış ve yer yer divanında bulunmayan çeşit­li gazellerle de süslemiştir. Tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki İskendernâme nüshası için­de mevcut olan eser Nihad Sami Banarlı tarafından bulunarak ilim âlemine ta­nıtılmıştır. Daha sonra eser üzerinde Mehmet Akalın bir dok­tora çalışması hazırlamış ve gramer özellikle­riyle birlikte metin kısmını neşretmiştir.

“Cemşîd ü Hurşîd” yazan diğer bir Türk şairi de Cem Sultan’dır (ö. 1495). 883 (1478) yılında daha yirmi yaşlarında iken meydana getirdiği eserini babası Fâtih Sultan Mehmed’e ithaf etmiştir. Cem Sultan eserine Âyât-ı Uşşak adını ver­miş, Cemşîd ü Hurşîd isminin ise ona lakap olduğunu bildirmiştir. Bu eser de Ahmedfninki ile aynı vezinde nazmedilmiş olup yak­laşık 5300 beyit tutmaktadır. “İdüben tercüme Selmân sözünden / Velî zîba-ter ittük can sözünden” beytinde ifade ettiği üzere Selmân-ı Sâvecî’nin eseri­nin bir tercümesi olarak başladığı mes­nevisini daha sonra hayli genişletmiş, gazeller ve kıtalarla süslemiştir. Selmân-ı Sâvecî’nin eserinin 2700 beyit civarın­da olduğu göz önüne alınırsa Cem Sultan’ınkinin sadece basit bir tercüme ol­madığı anlaşılır. Bu mesnevinin biri ek­sik ve sayfalan karışık 124 varaklık, diğeri ise tam olmak üzere 188 varaklık iki nüs­hası bulunmaktadır. Bunlardan, varlığı önce Cahit Öztelli tarafından haber verilen ikinci nüsha Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde bu­lunmaktadır. Kütahya nüs­hası üzerinde Gülcan Mamaş bir lisans tezi, öbür nüsha ile ilgili olarak da Ad­nan İnce bir doktora tezi hazırlamıştır.

“Cemşîd ü Hurşîd” mesnevisi yazan şairlerden biri de II. Selim zamanında (1566-1574) yaşayan, hayatı hakkında kendi eserinde verdikleri dışında yeterli bilgi bulunmayan Ahdîdir. Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Son sayfasındaki kayıttan yazmanın müellif hattı olduğu anlaşılmaktadır. Abdî’nin II. Selim’e şehzadeliği sırasında takdim ettiği eser 5940 beyittir. Mesnevi, “Ol­du tis’a mi’eyle sittü sittîn  Bu bâğ-ı dil-keşe târîh-i rengîn” (vr. 145ü) ve ebced hesabıyla “pes tamâm kitâb” gibi tarih kayıtlarına göre 966’da (1558-59) telif edilmiştir. Bilinen Cemşîd ü Hurşîd mesnevileri içinde en hacimlisi Abdî’nin-kidir. Bu eser üzerinde Nazan Kuloğlu tarafından bir yüksek lisans tezi hazır­lanmıştır.

Bunların dışında Hubbî Ayşe Kadın’a (ö. 998/1589) nisbet edilen bir Cemşîd ü Hurşîd daha bulunmaktadır[266]. Kâtib Çelebi, tezkirelerin Amas­yalı Hubbî Hatun’a nisbet ettikleri Cem­şîd ü Hurşîd’in Ahmedî’ye ait olabileceğini kaydeder. Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşidnâme adıyla 789’da (1387) telif ettiği mesnevide Hurşîd yer almakla birlikte bunun konusu ötekilerden daha farklıdır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi