Cehcah bin Gıfari Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi, -Sahabi-

Cehcâh b. Saîd el-Gıfârî (Ö. 36/657) Bey’atürrıdvân’da bulunan sahâbîlerden biri.

Mekke ile Medine arasında bulunan Gıfâr kabilesindendir. Babasının adının Kays veya Mes’ûd olduğu da söylenmek­tedir. Cehcâh kabilesinden bazı kimse­lerle Hz. Peygamber’e gelerek müslüman oldu. Bey’atürrıdvân’da bulundu ve Be­nî Mustalik kabilesiyle yapılan Müreysf Gazvesi’ne katıldı. Vâkıdrnin rivayetine göre muhacirlerin fakirlerinden olduğu için bu sırada üc­retli olarak Hz. Ömer’in hizmetini görü­yor ve onun atını çekiyordu. Muharebe müslümanların zaferiyle sonuçlandıktan sonra Müreysî’ Kuyusu başında su al­mak üzere bir kalabalık toplanmıştı. Bu sırada Cehcâh ile ensardan Cüheyneli Si­nan b. Vebre arasında su yüzünden kav­ga çıktı ve Cehcâh Sinan’a birkaç tekme attı. Bunun üzerine Sinan b. Vebre. “Ye­tişin ey ensar!” diye bağırdı; Cehcâh da, “Yetişin ey muhacirler!” diye seslendi. Hz. Peygamber’i çok üzen bu kavga, ora­da bulunan ve aynı zamanda Sinan b. Vebre’nin dostu olan Abdullah b. Übeyy’in muhacirlere karşı beslediği kin ve öfke­yi açığa vurmasına ve Medine’ye döndük­lerinde müslümanları oradan çıkaracak­larına dair Münâfikün sûresinin 8. âye­tinde, “Eğer bu savaştan Medine’ye dö­nersek andolsun ki şerefli kimseler al­çakları oradan çıkaracaktır” şeklinde ifa­de edilen sözleri söylemesine sebep ol­muştur.

Tabakat kitaplarında anlatıldığına gö­re Cehcâh bir gün Hz. Osman minberde hutbe okurken bilinmeyen bir sebeple dayandığı bastonu alıp sağ dizinde kır­mış, kırılan bastonun kıymığı dizine bat­mış ve bundan sonra kemik erimesi has­talığına tutularak Hz. Osman’ın şehid edilmesinden birkaç ay sonra vefat et­miştir.

Atâ b. Yesâr ve Süleyman b. Yesâr ile İbn Ömer’in azatlısı Nâfi’in kendisin­den hadis rivayet ettiği söyleniyorsa da Buhârî bunun doğru olmadığını kaydet­mektedir. Tirmizî onun Hz. Peygamber­den rivayeti bulunduğunu söylemekte­dir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi