Felsefe Yazıları

Cefr/Cifir İlmi Nedir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Cefr, Gelecekte vuku bulacak olayları değişik metotlarla öğrettiğine İnanılan ilmin adı.       

Arapça bir kelime olan cefr sözlükte “sütten kesilmiş kuzu. oğlak; içi taşla örülmemiş geniş kuyu” anlamlarına ge­lir. Terim olarak değişik metotlarla ge­lecekten haber verdiği iddia edilen ilmi veya bu ilmi kapsayan eserleri ifade eder ve cifr olarak da anılır. Demîrfnin yanlış­lıkla İbn Kuteybe’nin Edebü’l-kâtib’im kaynak göstererek aktardığı bir rivaye­te göre Ca’fer es-Sâdık (ö. 148/765), Hz. Peygamber soyundan gelenlerin geçmiş ve gelecek­le ilgili olarak muhtaç bulundukları bü­tün gizli bilgileri bir kuzu veya oğlak {cefr) derisinin üzerine yazmış, muhte­melen bundan dolayı bu çeşit bilgilere ve eser türüne cefr denilmiştir. Cefr İle uğraşanlara cefrî veya ceffâr denilir. Da­ha çok Şiîler tarafından geleceğe ilişkin haberleri ihtiva ettiği öne sürülen ve Hz. Ali ile Ca’fer es-Sâdık’a nisbet edilen eserlere de genellikle “el-Cefr” veya “el-Cefr ve’l-câmia” adı verilir. Bu son ad­landırmadan dolayı cefr ilminin adı bazı kaynaklarda el-cefr vel-câmia şeklinde de geçer. İbn Haldun ise yaygın telakki­nin aksine cefrin bir ilmî disiplin adı de­ğil ferdî kabiliyet olduğunu ileri sürmüş, bunun keşf ve ilham ile ilişkisi üzerinde durmuştur.

Çeşitli metotlara başvurmak suretiyle geleceği keşfetme merakı İslâm önce­sinde yaşayan eski milletlere kadar uza­nır. Keldânîler, Asurlular, Bâbüliler, Mı­sırlılar ve daha sonra yahudilerle hıristi-yanlar arasında yaşayan kâhinler, mü­neccimler ve bazı mistiklerin kâinatın sonu, devletlerin akıbeti gibi konularda çeşitli haberler verdikleri bilinmektedir. İlkçağ filozoflarından Pisagor varlıklarla sayılar ve geometrik şekiller arasında ke­sin ilişkiler bulunduğunu savunmuştur. İslâm kaynaklarında sayı ve harflerin sır­larını konu edinen Kitâbü’l-Ğölib ve’l-mağlûb adlı bir eserle yine gaybdan ha­ber alma ile ilgili et-Tenebbü3 bi’r-rü’yâ adlı bir risale Aristo’ya nisbet edilmişse de bunların apokrif olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan Tevrat’ın bâtınî yorumlarında ve Aziz Augustinus gibi kilise babalarının yazılarında birçok cefr örneklerine rast­lanır. Tevrat’ta İbrahim’in, vekili Elizer’i 368 askerle dört krala karşı savaşmaya gönderdiği bildirilir; bu rakam İbranî harfleriyle Elizer’in sayısal değerine eşittir. Yahudi mistik hareketi kabalanın temel eseri olan ve Tevrat’ın bâtınî yorumunu ihtiva eden Zohar’da harflerin sırlarına dayanan bir ilimden söz edilir. Yaygın kanaate göre kabalist­lerin en önemli kitaplarından biri olan Sefer Yezimh, Hz. Musa’nın Tûrisînâ’da yakınlarına öğrettiği “ilm-i esrâr’dan oluşmuştur. Buna göre birer “ilâhî keli­me” olan dış varlıklar arasındaki müna­sebetlerin, uyum ve zıtlıkların hepsi İbrânîce’nin yirmi iki harfi arasında da mevcuttur.

Şiî kaynaklarına göre Hz. Ali Kur’an’ın bâtınî mânalarını Hz. Peygamber’den öğ­renmiş ve insanların muhtaç olduğu bü­tün bilgileri cefr adı verilen kuzu veya oğlak derisi üzerine yazarak ei-Cefr ve ei-Cdmi’a adlı iki eser telif etmiştir. Geçmiş peygamberlere verilen kitapla­rın özünü, ayrıca kıyamete kadar ger­çekleşecek bütün dinî ve siyasî olaylarla karşılaşılacak problemlerin çözüm yol­larını ihtiva eden bu eserler ancak Ehl-i beyt’e mensup imamlarca çözülebilecek rumuzlarla doludur. Diğer bazı kaynak­lara göre ise söz konusu kitapları yaza­rak cefr ilmini kuran Ca’fer es-Sâdık’-tır. Ona “el-cefrü’l-ahmer” ile “el-cefrü’l-ebyaz” şeklinde iki cefr nisbet edilmekte, bunların ilkinde Hz. Peygamber’in “silâh’ı, ikincisinde ise Zebur, Tevrat, İncil ve Hz. İbrahim’e ve­rilen suhuf ile helâl ve harama dair bü­tün bilgilerin bulunduğu rivayet edilmek­tedir. Ca’fer es-Sâdık’ın öğrencisi iken ona tan­rılık nisbet eden ve bu şekilde dinden çıktığı kabul edilen Ebü’l-Hattâb el-Ese-dî’nin (ö. 143/760) ve ondan sonra da Mufaddal b. Ömer el-Cu’fî, Sedîr es-Sayrafî, Ebân b. Sa’leb gibi aşırı Şiîler’in, Kur’an’daki hurûf-ı mukattaa ile di­ğer bazı âyetlerin bâtınî mânalarına da­yanan ve geleceğe ilişkin olayların bilgi­sini keşfettiği öne sürülen bir ilmi Cafer es-Sâdık’a atfetmeleri neticesinde cefr İslâmî literatürde bir ilim dalı olarak te­lakki edilmeye başlanmış, özellikle İsmâiliyye ve İhvân-ı Safa mensuplarınca bâtınî yorumların temel kaynağı haline getirilmiştir.

İsmâilîlere göre varlıklarla harfler ara­sında gizli bir ilişki vardır; kâinatın dü­zeni 7 rakamı ile altı peygambere ve bir “kâim’e delâlet eden yedi harfe dayanı­larak açıklanmalıdır. İhvân-ı Safâ’nın J?e-sâ’iTinde ise sayılar, her insanda bilkuv-ve mevcut olan ve aritmetik, geometri, astronomi ve mûsikiden oluşan riyâzî ilimleri kuşatan bir ilim kabul edilerek bütün sayılar ilk dört rakamda toplan­mış; temeline Tanrı, akıl, nefis ve madde (heyula) şeklinde sı­ralanan dört prensibin konduğu koz­molojik oluşum bu dörtlü sisteme göre açıklanmak istenmiş ve bunlar rakam­larla sembolleştirilmiştir. Söz konusu zümrelerce benimsenen bu kültürün yayılmasından sonra cefr, geleceğe ilişkin olayları haber veren bir ilim dalı olarak görülmeye başlanmış ve çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bu fark­lı tarifler, cefrin geleceğin bilgisini içe­ren bir ilim olması açısından değil gay-bın keşfedilmesinde kullanılacak meto­dun ne olması gerektiği noktasındaki gö­rüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. Geleceğe dair bilgilerin Ehl-i beyt’e va­sıtasız olarak (vehbî) bağışlandığını sa­vunan Şiîler’e göre cefr rabbânî ilim ve nebevi hikmet ürünüdür. Bazılarına gö­re ise cefr ilminde gaybı keşfedebilmek için harflerin taşıdığı bâtınî mânalara başvurmak gerekir. Bundan dolayı cefr ile ilm-i hurûf birleştirilmiş ve bazan ilm-i hurûf veya ilm-i teksîr adıyla da anılmış­tır. Gaybı keşfetme vasıtası olarak ilm-i nücûmdan faydalanılabileceğini benim­seyenler de vardır. Bunlar cefr ile ilm-i nücûmu birleştirerek melâhim türün­den eserler yazmışlar ve bu eserleri cefr ilminin kapsamına almışlardır. İlm-i nü-cûm gibi cefr İlmi de zamanla ilm-i hu­rûf, ilm-i adedî, ilm-i mükâşefe, ilm-i ledünnî gibi alanları içine alarak geniş bir muhteva kazanmıştır.

Cefr ilmine dair eserlerde genellikle “terkîb-i harfT ve “terkîb-i adedî” adı verilen metotlar kullanılmıştır. Farklı gö­rüşler ileri sürülmekle birlikte cefr me­totları hakkında verilen bilgiler şöylece özetlenebilir: Arapça harfler şemsî – kamerî, diğer bir ifade ile nûrânî – zulmâ-nî olmak üzere ikiye: mesrûrî, mebrûrî, melfûzî olmak üzere üçe bölünür veya yirmi sekiz harf ebceddeki sıraya göre ilk yedisi ateş, ikinci yedisi hava, üçün­cüsü su, dördüncüsü de toprak karak­terli olmak üzere dört gruba ayrılır. Harf-lerdeki tasarrufun sırn teşkil edilen terkipteki mizaca bağlanır, yahut harflere yine ebced sıralamasına göre sayısal de­ğerler verilerek harfler ve sayılar ara­sındaki münasebetlerle bunlara tekabül eden remizlerden oluşan bir yol takip edilir. Bu sonuncu metoda “cefr-i mu­tavassıt” denilir. Arap alfabesinden, ken­dilerince belirlenmiş yirmi iki harfin kul­lanılması ile elde edilen cefre ” cefr-i sa-gîr”, yirmi sekiz harfin kullanılmasıyla gerçekleştirilene ise “cefr-i kebîr” adı verilir.

İsmâilîler vasıtasıyla Kuzey Afrika’da yayılan cefr ilmiyle ilgili esaslar, Mesle-me b. Ahmed el-Mecrîtî, Ahmed b. Ali el-Bûnî, Abdurrahman el-Mağribî, Ab-durrahman el-Bistâmî gibi müelliflerin eserlerinde “İlmü esrâri’l-hurûf1, “İlmü’t-tasarruf bi’1-hurûf ve “İlmü havâssi’l-hurûf1 başlıkları altında incelenmiştir. İsmâilî yazarlardan sonra cefr ilminin Kuzey Afrika’daki en önemli temsilcisi, Muvahhidler’in lideri İbn Tûmert (ö. 524/ 1130) olmuştur. Her ne kadar D. B. Mac-donald, İbn Tûmert’in cefri Gazzâlî (ö. 505/1111) tarafından kendisine verilen Kitâbü’l-Ceîr adlı bir eserden öğrendi­ğini öne sürüyorsa da Gazzâli’nin harflerin esrarı konusunda Bâtınî-ler’e yönelttiği tenkitler[380] dikkate alınırsa bu gö­rüşün isabetsiz olduğu ortaya çıkar. İbn Tûmert’in etkisiyle cefr ilmi Kuzey Afri­ka’daki sûfilerce benimsenmiş ve yayıl­mıştır. Daha sonra Muhyiddin İbnü’1-Ara-bî de (ö. 638/1240) harflerle varlıklar ara­sında sıkı bir ilişkinin bulunduğuna dik­kat çekerek harflerin sırlarına vâkıf olan birinin gelecekte meydana gelecek bü­tün olayları keşfedebileceğini savunmuş ve meşhur eseri el-Fütûhötü’1-Mekkiy-ye’sinde harflerin mertebelerine geniş yer ayırmıştır (I, 231-361; II, 51-81). İbnü’l-Arabi’nin konu ile İlgili görüşleri bü­yük yankılar uyandırmış, onun tesirleri İbnü’l-Arabî ekolünün önemli temsilci­lerinden Abdülganî en-Nablusî ile XVIII. yüzyıla kadar devam etmiş, hatta bu tesirler Muhammed Mâzî Ebü’l-Azâim ve Said Nursi gibi isimlerle zama­nımıza kadar ulaşmıştır. Said Nursi çe­şitli risalelerinde besmelenin, bazı kısa sûre ve âyetlerle belli kelimelerin harfleri, ayrıca Cenâb-i Hakk’ın Allah, rah­man, rahîm, rab isimleriyle bunların ye­rini tutan “hû” zamirinin Kur’ân-ı Kerîm’-de kullanılışındaki uyum ve Ölçüye dik­kat çekmiştir. Söz konusu metinlerdeki harflerin cefr ilminin bir türü olan “tevâ­fuk metodu” ve ebced hesabına göre birçok gizli mânaları ihtiva ettiğini açık­lamaya çalışmıştır. Hatta bu metottan hareketle Kur’an’ın otuz yerinde “nur risâieleri”ne işaret edildiğini ileri sürmüş­tür. Fransız asıllı müslüman yazar Abdülvâhid Yah­ya (Rene Guenon) astroloji, esrâr-ı hurûf, simya vb. ilimlerin aynı konuların muh­telif tasvirlerinden ve farklı ifadelerle anlatımından ibaret olduğunu belirtir ve gelecekteki olayları keşfetme iddiasın­da bulunan cefrin bu ilimlerin dışına çık­madığını savunur.

Kur’ân-ı Kerîm’de gayb bilgisinin ulû-hiyyet vasıflarından olduğu ve insanların bilgi edinme vasıtalarının dışında kaldı­ğı, ancak Allah’ın bazı peygamberlerini dilediği bilgilere muttali kıldığı açıkça be­lirtilmiştir. Kur’an’a göre gayba ait ha­berlerin yegâne kaynağı vahiydir. Şîa mensuplarının, Hz. Peygamber’in kendi­sine gelen vahiylerin bir kısmını yalnız Hz. Ali’ye bildirdiğini, bu sebeple Ali’nin bilgilerinin de vahye dayandığını iddia etmeleri, Resülullah’tn nazil olan vahiy­lerin tamamını bütün ümmete tebliğ et­tiğini ifade eden Kur’an âyetleriyle çeli­şir. Ayrıca bu iddialar, Hz. Âişe. Hz. Ali ve İbn Abbas gibi sahâbîlerden nakledilen rivayetlere de aykırıdır. Cefr ilminin Hz. Peygamber’den Ehl-i beyt’e nebevi bir miras olarak intikal ettiği konusun­da da hiçbir delil yoktur. Esasen cefr ile ilgili rivayetlerin kaynağı, Ca’fer es-Sâdık’a tanrılık nisbet edecek kadar aşın fikirlere sahip bulunan Ebü’l-Hattâb el-Esedî İle Bâtınîler’e öncülük yapan Mufaddal b. Ömer el-Cu’ffdİr. Nitekim İb-nö’n-Nedim gibi Şîa’ya mütemayil bir müellif bile Ca’fer es-Sâdık’a nisbet edi­len kitaplar arasında cefre dair herhan­gi bir eserden bahsetmemiştir. Ayrıca cefrin Ca’fer es-Sâ-dık’tan rivayet edilmesi hususundaki gö­rüşlerin bazı çelişkiler arzettiğini de be­lirtmek gerekir. Meselâ Şiî ve Sünnî kay­naklarında cefr ilmini Ca’fer es-Sâdık-tan rivayet edenin Hârûn b. Saîd el – İc-Iî olduğu nakledilir. Halbuki döneminde Zeydiyye’nin ileri gelenlerinden olan Hârûn, Ca’fer es-Sâdık’a nisbet edilen cef-ri tenkit edip bunun asılsız olduğunu bil­dirmiştir. Esasen gerek ei-Ce/rve el-Câmica, gerekse Ca’fer es-Sâdık’a isnat edilen diğer birçok eserin gerçek­te ona ait olduğu hususunda ciddi te­reddüt ve itirazlar vardır. Aynı kanaat bazı Şiî gruplarında da mevcuttur. Öyle anlaşılıyor ki cefre dair ilk telakkiler, Bâtınî-İsmâilî çevreler ve eski dinî-felsefî kültürleri nakleden kaynaklar yoluyla İs­lâm dünyasına girmiş, Şiîler’in çoğunlu­ğu İle bazı Sünnî âlimler de bundan et­kilenerek cefrin, herkes tarafından me­rak edilen geleceğin bilgisini içerdiğini zannetmişlerdir. Ancak vahiy sona erip tebliğ tamamlandığına göre cefr ile ve­ya başka metotlarla geleceğe ilişkin ke­sin bilgiler ortaya koyma düşüncesi iddiadan öte bir anlam taşımaz. Ayrıca cefr işlemlerinde kullanılan metinler ilmî ku­rallara dayanmaktan uzak ve bilmece niteliğindedir. Gazzâlî’nin de belirttiği gibi harflerin belli anlamlar ve sayısal değerler ifade ettiği konusunda hiçbir tutarlı ve ilmî delil yoktur.

Literatür. Bazı kaynaklarında cefr ilmi Hz. Âdem’den başlatılarak bütün peygamberlere nisbet edilir. Biyografik eserlerde mil­letlerin, devletlerin veya İslâm dünyası­nın gelecekteki siyasî ve içtimaî mukad­deratını açıkça veya rumuzlar yoluyla vu­kuundan önce bildiren, “Kitâbü’l-Hidsân” genel başlığıyla da anılan melhame tü­ründeki eserler cefr literatürüne dahil edilir. Özellikle Benî İsrail peygamberle­rinden Dânyâl’a, müstakbel dünya sal­tanatlarının seyri hakkında kaleme alın­mış bir Kitâbü’l-Cefr nisbet edilmiştir. Bu kitabın yazma bir nüshası Süleymani-ye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Şiî kaynakların Hz. Ali’ye nisbet ettiği ve Hz. Peygamber tarafından kendisine yazdınldığını ileri sürdüğü el-Cefr, el-Câmi’ave el-Cefrü’l-câmi ve’n-nû-rü’l-lâmi adlı eserlerin menşei ve İh-vân-ı Safâ’nın flesd’ii’iyle olan müna­sebeti konusunda müstakil araştırma­lar yapılmıştır. Brockel-mann bu eserlerin çeşitli kütüphaneler-deki nüshalarını kaydeder. Ancak bunların gerçekte Hz. Ali’ye ait olmadığına mu­hakkak nazarıyla bakılmaktadır. Zira söz konusu eserlerde Ca’fer es-Sâdık’ın bu ilmi bizzat Hz. Ali’den dinleyip Öğrendi­ği ifade edilmekte ve tarihî açıdan doğru olmayan bilgiler zikredilmektedir. Mu’tezile’nin Bağdat ekolünün kurucusu Bişr b. Mu’temir’in (ö. 210/825), cefr denilen sözde ilmi veya Kitâbü’l-Cefr’i Şîa grup­larını oyalayan anlamsız bir iddia olarak telakki ettiği nakledilir. Şîa tarafından Ca’fer es-Sâdık’a da cefr kitabı nisbet edilmiştir. Kitâbü’l-Ceir, el-Hâtiye ü’l-cefr, el-Hâtiye iî ‘ilmi’l-hurûf veya sadece el-Hâtiye gibi ad­larla anılan bu eserin çeşitli yazma nüs­haları mevcuttur. Kitâbüî-Cefr’in Ca’fer es-Sâdık’a ait olduğu yolunda Demîrfnin verdiği bilgi, İbnü’n-Nedîm gibi klasik kay­naklarca doğrulanmamıştır. Brockeimann da bu konudaki rivayetlerin asılsızlığını savunanların bulunduğuna dikkat çek­mektedir. Ca’fer es-Sâdık’ın gözde talebesi ve bab’lardan biri olduğu ileri sürülen Câbir b. Hayyân’a (ö. 200/815) ilk dönem­lerden itibaren Kitâbü’l-Ceîri’î-esved adlı eserler nis­bet edilmiştir.

İbn Haldun, Halife Hârûnürreşîd ile Me’mûn’un müneccimliğini yapan Ya’köb b. İshak el-Kindfnin (ö. 252/866), ilm-i nücûm hesaplarına dayanarak Abbasî hilâfetinin mukadderatını anlattığı Kitâbü’l-Cefr adlı bir eser telif ettiğini, bu eserin Moğol istilâsı sırasında kaybol­duğunu, bazı parçalarına el-Cefrü’ş-sa­ğır adıyla Mağrib’de rastlandığını kay­deder[401]. Günümüze ulaşmayan bu risale İle, İbnü’n-Nedîm tarafından el-İstidlâl bi’I-küsûiât cale’î-havâdis adıyla KindFye nisbet edilen risale ve bazı kaynaklar­da Risale fi’l-kozâ3 cale 1 -küsûî şek­linde anılıp yine ona izafe edilen risale­nin aynı eser olması muhtemeldir. Câ­hiz de ahkâm-ı nücûma dayalı olarak kaleme alınan, yılın müstakbel meteoro­loji olayları hakkında birtakım tahminler ihtiva eden bazı Hint kaynaklı cefr kitap­larının bulunduğunu belirtir (El2 |ing],11,376-377).

“Gayb ilimleri” veya “garîb ilimler” di­ye bilinen simya, huruf, havas, tılsım ko­nularında geniş bilgilere sahip Ahmed b. Ali el-Bûnrnin (ö. 622/1225) Şemsü’l-ma cârifi’l-kübrâ adlı eseri de cefr litera­türü arasında yer alır. Bûnî, sayı ve harf­ler arasındaki münasebetlerden (vefk), ayrıca bazı geometrik ve girift şekiller­den ruhanî tesirlerin meydana gelebile­ceği düşüncesindedir. Bu eserini, başta esmâ-i hüsnâ, besmele, Fatiha ve Âye-tü’l-kürsî olmak üzere bazı dua, âyet ve sûrelerin manevî tesirlerine dayanarak maddî âlemde birtakım tasarruflarda bulunmanın mümkün olduğu görüşün­den hareketle telif etmiştir. Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye Ceirü’î-îmâm ‘Alî b. Ebî Tâlİb, ed-Dürrü’i-munazzam, Miitâ-hıı’l-Cetri’l-câmf, Cefrü’n-nihöye ad­larıyla izafe edilen konuyla ilgili eserler yanında, Osmanlı hanedan ve sultanları­nın hükümranlık süreleri hakkında ba­zı tahminlerde bulunan eş – Şeceretü’n-nu’mâniyye fi’d-devleti’l-‘Oşmâniyye adlı melhame türünden mevsuk olmayan bir eser de nisbet edilmektedir. Eser el-Lemcatü’n-nûrâniyye fî halli müş-kileti’n-nu’mâniyye adıyla Sadreddin Konevi, Şerhu’s-Salâh eş-Şa-iedî calâ rumûzi’ş-Şecereti’n-nu’mâ-niyye adıyla Halîl b. Aybek es-Safedî, en-Nematü’l-ekmel fî zikri’l-müstakbel adıyla Ahmed b. Muhammed el-Makarrîel-Mağribî ve Dd’ire-tü’l-cifriyye cale’ş-Şecereti’n-nu’mâ-niyye adıyla da Mustafa b. Sührâb tarafın­dan şerhedilmiştir.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ‘nde Şeyh Kemâled-din Muhammed b. Talha’nm (ö. 562/1167) Miftâhu cefr adlı bir eseri bulunmakta­dır. Kâtib Çelebi ve Sıddîk Hasan Han, Ebû Salim en-Nasîbî’ye el-Cehü’l-câmf ve’n-nûrü’l-lâmi adlı bir eser nisbet etmişlerdir. Bazı kaynaklarda Şemseddin Muhammed b. Salim el-Hal-lâl’in de Kitâbü’l-Cefri’l-kebîr adlı bir esere sahip olduğu kaydedilir. Mahmud Paşa el-Askerfnin ei-Müntehabü’n-nefîs min cilmi nebiyyillûh İdris, Muhammed Mâzî Ebü’l-Azâ-im’in el-Celr ve Uşûlü’l-vûşûl, Muham­med el-Harîrfnin Tenezzülâtü’l-emr fî cefri’l-^aşr, Serbestzâde Ahmed Hamdi’nin el-Kevâkîbü’d-dürriyye îî uşû-li’l-ciîriyye adlı eserleri cefr konusunda son dönemlerde yazılan kitaplardandır.

Cefr ilminin lehinde ve aleyhinde söy­lenenleri toplamaya yönelik bir çalışma Abdülmün’İm Muhammed Şakraf tara­fından yapılmış ve cİlmü’l-cefr fi’l-İs-lâm mâ lehû ve mâ ‘aleyhi ve medâ ‘alâkatihî bi-‘ilmi’l-ğayb adıyla yayım­lanmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi