Manas Destanı Nedir, Konusu, Özeti, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Manas Destanı. Kırgızlar'ın millî destanı. En eski Türk destanlarından olan Ma­nas. Türk mitolojisinden ve bozkır kültü­ründen derin İzler taşımakla birlikte Ya­ratılış ve Türeyiş, Göç, Ergenekon, Şu, Oğuz Kağan gibi diğer Türk destanların­dan bağımsız, mısra sayısı bakımından Finlilerin Kalevala, Almanlar'ın Nibelungen, Hintliler'in Ramayana, eski Yunanlı-lar'ın lliada ve Odysseia gibi destanların­dan çok hacimli olup dünyanın en büyük destanıdır. Üç büyük koldan oluşan destanın...

Manas Destanı (Türk Mitolojisi)

Manas Destanı, Kırgız Türkleri'nin millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişiyi anlatan destan, çeşitli kaynaklar tarafından XV. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar dayandırılır. Bu Türk Destanının tamamı 400.000 mısradır. Bir Kırgız Türk destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasında mücadeleleri anlatır. Bununla beraber Manas Destanının dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet kurmağa...

Göç Destanı (Türk Mitolojisi)

Bir Uygur destanı olan Göç Destanı. Uygurların yurdunda "Hulkun" isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuşla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ışık indi. iki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkkatle izlediler. Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu, ilâhi ışık dokuz ay on gün şişkinlik üzerinde durdu. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden...

Bozkurt ve Kao-che Türeyiş Destanı (Türk Mitolojisi)

bozkurt.png 87 221 Bilinen en eski Türk efsanesi. Tüm Türk halklarında çeşitli şekilde yaygındır. Efsaneye göre Türkler düşmanları tarafından tamamen yok edilirler. Sadece kolları ve bacakları kesilmiş ufak bir erkek çocuk hayatta kalır. Tengri'nin gönderdiği kutsal bir dişi kurt çocuğu besler büyütür ve korur. Kurt çocuktan gebe kalır ve on yavru doğurur. Bu on çocuk gelecek Türk toplulukların hükümdarlarıdır. Bozkurt,...

Hüma Kuşu Nedir, Efsaneleri, İnanışlar Doğu Mitolojisi

Hüma kuşu (Farsça: هما / Homā), Eskiler indin­de tercihan daimî karlar bölgesinde yaşayan pek büyük yırtıcı bir kuştur. çoğu kez cennet kuşu olarak da adlandırılan, görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlenmeksizin sürekli uçan, asla yere değmeyen -bazı kaynaklarda ayakları olmadığı da nakledilir- efsanevi kuş. Şâir Şeyh Sa'di hüma'nın diğer kuşlara üstün olduğunu söyler (Gülistan, I, 15). Arapçası Bulah olup bazı kaynaklarda...

Oğuz Kağan Destanı (Türk Mitolojisi)

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır. M.Ö. II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Oğuz Destanı, ancak XIII. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir. Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olarak bilinen Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır. Paris Elyazması Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur...

Simurg Zümrüdü Anka Kuşu (Türk Mitolojisi)

Simurg (Farsça: سيمرغ) veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer almıştır. Sênmurw (Pehlevi) ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Ayrıca zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur. Türk mitolojisinde karşılığı Tuğrul kuşu'dur

Türk Mitolojisi Tarihi

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşır. Bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değişime uğramıştır. Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Ayrıca tarihi Türk halklarının temasa geldikleri Zerdüştlük, Mani dini ve Budizm de...

Ayzıt Kimdir, Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

Ayzıt (Ayısıt). Türk ve Altay mitolojilerinde Güzellik Tanrıçası Aşkın ve güzelliğin sembolüdür. Yaratıcı, bereket ve refah sağlayan dişi ruhlar zümresidir. Bunların bazılan insan yavrularını, kadınları, bazıları da dişi hayvan yavrularını korur. Ayzıtlar dağınık hayat unsurlarını toplar, yaptıkları “kut”u ana karnındaki çocuğa üfleyerek ona can verirler, gebe kadınları korurlar. Kuğu kuşları Ayzıt’lann timsali sayılır. Yakutlar, Ayzıt’ların gökten gümüş tüylü beyaz kısrak...

Ergenekon Efsanesi Destanı (Türk Mitolojisi)

ergenekon-.png" border="0 Ergenekon efsanesi içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk efsanelerinden biridir. Ergenekon efsanesiı'nin, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu'nun dağlık köylerinde, birtakım gelenek ve göreneklerde etkisi görülmektedir. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz. Daha doğrusu Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu,...

Keh­keşan Nedir, Ne Demek, -Türk, Fars Mitolojisinde- Hakkında Bilgi

Keh­keşan. Divan şiirinde ve çeşitli efsanelerde adı geçen bir yıldız kümesi, Samanyolu. Farsça'da "saman" mânasına gelen kâh keh ile "çekenler" demek olan keşân kelimeleriyle yapılmış, "saman çeken­ler, saman taşıyanlar" anlamındaki bu isimle güneş sisteminin de içinde bulun­duğu, dünyadan çok uzakta ve merkez­den dışa doğru sayıca azalan, disk şeklin­de, bulutsuz gecelerde açıkça görülebilen yıldızlar kümesi ifade...

Alaz Nedir Ne Demek Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "alaz" ne demek?1. Alev, yalım, yalaz Alaz kelimenin ingilizcesi: n. flame, tongue of fire, glowing part...

Mahmut Yesari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

YESARİ, Mahmut (1895-1945) Türk romancı ve oyun yazarı. Toplumun değişik kesimlerindeki insanların sorunlarını dikkatli bir gözlem ve gerçekçi bir yaklaşımla yansıtmıştır. 5 Mayıs 1895’te İstanbul’da doğdu,...

Theodore von Kármán Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KÂRMÂN, Theodore von (1881-1963) Macar asıllı ABD’li mühendis ve aerodinamik bilgini. Aerodinamik ve hidrodinamik alanındaki önemli kuramsal katkılarının yanı sıra, ABD’ nin ilk uzay...

Abdülvâhid-i Lâhorî kimdir? Hayatı ve eserleri

Abdülvâhid-i Lâhorî kimdir? Hayatı ve eserleri: Hindistan’daki evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdülvâhid’dir. Lahor şehrinden olduğu için Lâhorî nisbet edildi. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir....

Vecihe Daryal Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Vecihe DARYAL, kadın saz sanatçılarının en ünlüsü (İstanbul 1908-Ankara 1971). Küçük yaşta öğrendiği kanun sazında giderek büyük bir usta oldu. Ankara ve İstanbul radyolarının...