Mukanna Kimdir, Hayatı, Mukanna İsyanı, Hakkında Bilgi

Mukanna el-Horasani (ö. 161/778 ) Abbasîler devrinde Mâverâünnehir'de peygamberlik ve İlâhlık iddiasıyla ortaya çıkan isyancı.Adı Atâ, Hakîm, Hişâm b. Hakîm ve Hâşim b. Hakîm olarak kaydedilmektedir. An­cak Abbâsîler'le giriştiği savaşlarda taraf­tarlarının kendisinden "Ey Hâşim, bize yar­dım et!" diye niyazda bulunmalarından adının Hâşim olduğu anlaşılmaktadır. Şa­şılığını yüzüne örttüğü yeşil bir örtü (kına1) veya altın bir peçe ile gizlediği için "Mukanna'"...

Ahmet Recai Seçkin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Recai SEÇKİN, yargıç, Yargıtay başkanı (İstanbul 1911-Ankara 1972).İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1934) ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ni (1936) bitirerek hukuk doktoru oldu (1939). İzmir Ticaret Mahkemesi başkanlığına (1944), Yargıtay Ticaret Dairesi üyeliğine atandı (1952). 1960’ta Yargıtay başkanlığına getirilen, bir ara da Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı (1960-1965) yapan Seçkin daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine (1966) seçildi. Seçkin bu görevleri sırasında...

Giovanni Arduino Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARDUINO, Giovanni (1714-1795)İtalyan jeoloji bilgini. Yer kabuğunu oluşturan dört ana katmanı sınıflandırarak stratigrafik kronolojinin temellerini hazırlamıştır.16    Ekim 1714’te Verona’da doğdu. 21 Mart 1795’te Venedik’te öldü. Fakir bir ailenin çocuğuydu; Verona’da başladığı öğrenimini yarım bırakarak, gençliğinin büyük bir bölümünü Alto Adige bölgesindeki madenlerde çalışarak geçirdi. Daha sonra bu deneyimini bilimsel araştırmalarla zenginleştirerek jeolojinin kurucuları arasında yer aldı.Yer’in birtakım değişimler geçirmiş...

İsmail Hakkı Karafakih Arık Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsmail Hakkı KARAFAKİH, hukuk profesörü (Manisa 1898-İstanbul 1964).İstanbul (1924) ve Lozan (1928) Hukuk fakültelerini bitirdi. İstanbul ve Ankara hâkimliklerinden sonra Ticaret Mahkemesi başkanlığı (1937-1939), Adliye Vekâleti hukuk işleri umum müdürlüğü (1939-1947) yaptı. 1947-1962’de Siyasal Bilgiler medeni hukuk ve usul hukuku profesörüydü. Özellikle, Hukuk muhakemeleri usulü esasları (1952) adlı eseri ve Wieland’dan yaptığı Aynî haklar çevirisiyle tanınır.

Enis Akaygen Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Enis AKÂYGEN, siyaset adamı (Filibe 1881 - İstanbul 15 Ocak 1956).Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Dışişleri’ne girerek Atina büyükelçiliğine atandı. 1946’-da İstanbul’dan milletvekili seçilen Akaygen, Millet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1952'de de parti içindeki tartışmalar yüzünden genel başkanlıktan düşürülen Hikmet Bayur'un yerine geçti. 1954’te tüzük dışı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle partinin kapatılması üzerine, siyasi hayattan çekildi.

Gustav Fritsch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

FRITSCH, Gustav Theodor (1838-1927)Alman hekim. Beynin elektriksel uyarımı konusunda ilk deneysel çalışmalardan birini gerçekleştirmiştir.5 Mart 1838’de Berlin yakınlarındaki Cottbus’da doğdu, 12 Haziran 1927’de Berlin’de öldü. Bres-lau’da ortaöğrenimini bitirdikten sonra Berlin’de fizyolog Johannes Müller’in yanında çalıştı. Daha sonra Berlin Üniversitesinde tıp ve doğal bilimler öğrenimine başlayan Fritsch, tıp öğrenimini Breslau ve Heidelberg üniversitelerinde sürdürdü ve 1862’de mezun oldu. 1863-1866 arası...

Arthur Balfour Kimdir, Hayatı, Kitapları, Dönemi, Hakkında Bilgi

BALFOUR, Arthur James (1848-1930)İngiliz siyaset adamı. “Balfour Bildirgesiyle ilk kez Yahudiler’e Filistin’de bir yurt verilmesi konusu dünya kamuoyuna açıklanmıştır.25 Temmuz 1848’de İskoçya’da East Lothian’da doğdu, 19 Mart 1930’da Surrey’de öldü. Eton’da ve Cambridge’de eğitim gördü. Siyasal konularda ise amcası Lord Salisbury’den yararlandı. 1874’de Muhafazakâr Parti’den Avam Kamarası’na seçildi ve 1911 ’e değin üyeliğini sürdürdü. 1885-1886 yıllarında Birinci Salisbury Hükümeti’nde...

III. Kılıçarslan Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Kılıcarslan III (ö. 601/1205) Anadolu Selçuklu sultanı (1204-1205).II. Süleyman Şah'in oğludur. Babası ikinci defa Gürcistan seferine giderken Konya-Malatya arasında öldüğünde he­nüz çocuk yaşta olan EM. İzzeddin Kılıcarslan, bazı Selçuklu emirleri ve devlet adam­ları tarafından Anadolu Selçuklu tahtına çıkarıldı (600/1204), Buna karşı çıkan Emîr Mübârizüddin Ertokuş ile Selçuklu hizmetine girmiş olan Dânişmendli beyleri Muzafferüddin Mahmud. Zahîrüddin İli ve Bedreddin Yûsuf,...

Ekrem Özelmas Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ekrem ÖZELMAS, iktisatçı, öğretim üyesi (Filorina 1914-1985).İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinden mezun oldu, doktora yapmak üzere Paris'e gitti. Harbin çıkması yüzünden yurda dönerek doktorasını İstanbul İktisat Fakültesinde tamamladı. Sümerbank Teftiş Heyeti'ne girdi. Bu kuruluşta bir süre müfettiş olarak çalıştı, daha sonra çeşitli idari görevlerde bulundu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu nda öğretim görevlisi (1958), İstanbul İktisadi...

Mahmut Şevket Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (1856-1913)Osmanlı asker ve devlet adamı. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında etkin görev almıştır.Bağdat’ta doğdu, 11 Haziran 1913’te İstanbul’da öldü. Basra Mutasarrıfı Kethüdazade Süleyman Bey’ in oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Bağdat’ta yaptıktan sonra İstanbul’a gitti ve 1882’de Harbiye Mektebi’ni erkân-ı harbiye (kurmay) yüzbaşısı olarak bitirdi. Kısa bir süre Girit’te görev yaptıktan sonra 1883’te Harbiye Mektebi’nde öğretmenliğe başladı. Bir...

III. Antiokhos (Büyük) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ANTİOKHOS III (İÖ 242-187)Selevkos kralı. Çökmekte olan devleti büyük bir imparatorluk durumuna getirmiştir.Babil’de doğdu. Susa’da (bugün İran’da) öldü. II. Selevkos’un oğludur. Kardeşi III. Selevkos’un İÖ 223’te bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine kral oldu. İÖ 222’de Media Satrabı Molon başkaldırarak bağımsızlık ilan etti. İÖ 220’de Molon’un ayaklanmasını bastırdı. İÖ 219-216 arasında Dördüncü Suriye Savaşı’nda Akdeniz’in önemli limanlarından Selevkia in...

Abbas bin Amr el-Ganevi Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Billgi

ABBAS b. AMR el-GANEVÎ (ö. 305/917-18) Abbâsi kumandanı. Rakkada doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhteme­len Fars valiliğidir. Ancak buraya ne za­man tayin edildiği de kesin olarak bilin­memektedir. Hicrî III. asrın sonlarına doğru Bahreyn bölgesindeki Karmatîler'in gittikçe kuvvetlenerek Hİcr ile Basra'yı tehdide başlamaları üzerine, Halife Mu'tezid tarafından Fars valili­ğinden alınarak Yemâme ve...

Napolyon Bonapart Kimdir, Hayatı, Savaşları, Hakkında Bilgi

NAPOLEON I (1769-1821)Fransa imparatoru. Giriştiği fetihlerle Avrupa’nın siyasi haritasını değiştirmiş, yönetsel ve hukuksal düzenlemeleriyle Fransa’nın devrim sonrası devlet yapısını biçimlendirmiştir.15 Ağustos 1769’da Korsika Adası’mn Ajaccio kentinde doğdu, 5 Mayıs 1821’de Atlas Okyanusu’ndaki İngiltere’ye bağlı St. Helena Adası’nda öldü. 16. yy’da İtalya’dan Korsika’ya göç etmiş eski Toskana soylularından gelen Carlo Buonaparte ile Letizia Romolino’nun, hayatta kalan sekiz çocuğundan ikincisiydi. Avukatlık...