Priapos Nedir, Ne Demek, Ne Tanrısı, Hakkında Bilgi

Priapos, Yunan mitolojisinde bahçeler ve bağlar tanrısı (bereket tanrısı), Lapseki (Lampsakos) şehrinin hakimi. Dionysos ile Afrodit'in oğlu olduğu söylenirdi. Kültü, adalar ile bütün Yunanistan'a ve Güney İtalya'ya yayıldı. Priapos başlangıçta toprak bereketini temsil ediyordu. Aynı zamanda sürüleri, arıları ve balıkçıları koruyan bir kır ve deniz tanrısıydı. Malikanelerin giriş yerlerine onun bir ithyphallos resmi konurdu. Bu...

Aya İrini Kilisesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Aya İrini Kilisesi Aya İrini, Bizans`ın İlk Kilisesi...Konstantin, şehri yeniden kurarken kendi adına bir forum, saray ve hipodromun yanı sıra, 330`larda Roma tapınaklarının üzerine Aya İrini Kilisesi`ni inşa ettirir. Aya İrini ya da Hagia Eirene`nin sözlükteki anlamı `Kutsal Barış`; ama aynı zamanda da, aynı yüzyılda yaşamış bir azize. Azizenin gerçek adı Penelope`dir. Hıristiyanlığı yaymaya çalışır. Putperestler tarafından yılanlarla dolu bir...

II. Mervan Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MERVAN II (682-750)Emevi halifesi. Ölümüyle birlikte Emevi halifeliği son bulmuştur.Ebu Abdülmelik Mervan b.Muhammed b.Mer-van’ın nerede doğduğu bilinmediği gibi doğum tarihi de tartışmalıdır. 6 Ağustos 750’de Busir’de' (Mısır’da) öldü.732’de Azerbaycan valiliğine atandı. 735-741 arasında Kafkasya’da oturan Hazarlar’la sürekli savaştı. Emevi Halifesi Il.Velid, 744’te öldürülünce yerine geçen III.Yezid’i tanımadı. el-Cezire üzerine yürüdü. Bölgeyi, Sabit b.Nu’aym komutasındaki Yemenli Araplar’a bıraktı. Ancak Yemenliler...

Ambrosia Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Ambrosia, Yunan mitolojisine göre kimi zaman Tanrıların yiyeceği, kimi zaman içeceği ve genel olarak "sonsuz hayat" veren balımsı bir madde olarak tasvir edilir. Homeros'un anlatılarında nektar olarak tasvir edilir ve hoş kokulu olduğu söylenir. Etimolojisi Kelime Yunanca a- ("olmayan") and mbrotos ("zorunluluk"); bir şeylere muhtaç bırakmayan gıda. Klasik araştırmacı Arthur Woollgar Verrall, kelimenin ambrosios (zorunluluk) ile ilişkilendirilemeyeceğini savunur. Ona göre bu...

Ahmed Bican Türbesi Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Ahmed Bîcan Türbesi. Gelibolu'da XV. yüzyıla ait türbe.Muhammediyye müellifi Yazıcıoğlu Mehmed'in küçük kardeşi Ahmed Bîcan için yaptırılmış olduğu söylenmekte, an­cak üzerinde hiçbir kitabe bulunmamak­tadır. Âmil Çelebioğlu, Envârü'l-âşikin yazarı Ahmed Bîcan'ın kabrinin ağabeyi Yazıcıoğlu Mehmed Efendinin mescid ve türbesi yanındaki nazirede bulundu­ğunu belirtmektedir. Ayrıca Evliya Çelebi, Sofya'ya gittiğinde kendisine orada Ahmed Bîcan'a ait bir kabir gösterildiğini kaydederse de bu gerçekle...

I. Mesut Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Sayfa 1 / 3 MESUD I (1098-1156)Anadolu Selçuklu hükümdarı. Devleti siyasi ve askeri bakımdan güçlendirmiştir.Rükneddin Mesud’un doğum yeri bilinmiyor. Doğum tarihi de kesin değildir. Konya’da öldü. I.Kılıç Arslan’ın oğludur. I.Kılıç Arslan 1107’de Emir Çavlı ile savaşırken ölünce Mesud ve ağabeyi Melikşah (ya da Şahinşah) Emir Çavlı tarafından tutuklanarak Büyük Selçuklu başkenti İsfahan’a gönderildiler. İsfahan Sarayı’nda üç...

Orpheus Kimdir, Ne Demek, Orfe Nedir, Hakkında Bilgi

Orfe (Orpheus), kimilerince gerçekten yaşamamış efsanevi bir isim veya mitolojik bir şair olarak görülmesine karşın, ezoterizmde, antik Yunan’a bilgeliği Pisagor ve Platon’dan önce getirmiş, en büyük inisiyelerden biri olarak kabul edilir. Eldeki verilere göre Orfe Yunanistan’a Trakya’dan veya Asya’dan gelmiş olmalıdır. Kimi kaynaklara göre Orfe MÖ 8. yüzyılda bir Trakya kralı ile bir Apollon rahibesinin oğlu olarak dünyaya...

Akbıyık Mescidi ve Tekkesi Nerede, Tarihi, Mimari, Hakkında Bilgi

Akbıyık Mescidi ve Tekkesi. İstanbul Sultanahmet Cankurtaran mahallesinde fetihten az sonra inşa edilmiş bir mescid ve avlusunda yer alan günümüze intikal etmemiş bir tekke.Kaynaklarda Çarhacı Ahmed Efendi Tekkesi adı ile de geçmektedir. Bazı araştırmacılar, banisinin Akbıyık Sultan olmadığını, mescidin fetihten sonra onun adına teberrüken inşa ettirildiğini iddia etmişlerse de 953 (1546) tarihli İstanbul Vakıfları Tahrîr Delteri'nde yer alan “Vakf-ı...

II. Mesud Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MESUD II ( ? -1310)Anadolu Selçuklu hükümdarı. Tümüyle İlhanlılar’a bağımlı olarak hüküm sürmüştür.II.Gıyaseddin Mesud’un doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Konya’da öldü. Il.İzzeddin Keykâvus’un oğludur. Moğol baskılarından İstanbul’a kaçan babasıyla birlikte Altın Orda hükümdarı Möngke’nin yardımıyla Kırım’a gitti. Babasının 1278’de ölümünden sonra Sinop’a, oradan İran’a geçerek İlhanlı hükümdarı Abaka’ya bağlılığını bildirdi. Kendisine Erzurum, Erzincan ve Sivas yöresi verildi. Abaka Han’ın...

Mısır Tanrıları (Mısır Mitolojisi)

AMEN (Amon,Amun,Ammon,Amoun): "Amen" "saklı olan" demektir.Teb'in baş tanrısıdır.Eşi Ame -net'le birlikte ilk tanrılardan biridir.Kutsal hayvanları kaz ve koçtur.Orta Krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu.18.Hanedan'dan itibaren Tanrıların Kralı oldu.Ünlü Amen tapınagı Karnak,dünyanın en büyük dinî yapısıdır.Yeni Krallık boyunca Amen'in eşi Mut olarak kabul edildi.Bu ikilinin çocuğu Ay tanrısı olarak bilinen...

Ahmed Gazi Medresesi Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Ahmed Gazi Medresesi ve Türbesi. Milas Peçîn'de Menteşoğulları dönemine ait medrese ve türbe.Bugün Milas'a 4 km. mesafede, vak­tiyle Menteşe Beyliği'nin merkezi olan Peçin'de (Perçin, Berçin. Barçın) bulunan medrese, kapısı üstündeki inşa kitabe­sine göre 777 (1375-76) yılında Menteşeoğullarrndan Ahmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Ahmed Gazi Peçin'i bey­liğin merkezi yapmış ve imarına büyük önem vermiştir. Evliya Çelebi 1671'e doğru burayı ziyaret ettiğinde,...

Nasyonal Sosyalizm Nedir? Tanımı, Tarihi (İdeolojiler Tarihi)

Nasyonal Sosyalizm Nasyonal sosyalizm, Birinci Dünya Savaşı´ndan sonra Almanya´da gelişmeye başlayan ve 1933´ten İkinci Dünya Savaşı´nm sonuna kadar iktidarda kalan otoriter bir siyasal rejimdir. Sosyalizmin toplumsal kuralları ile ırkçılığı birleştirme iddiasında olduğu için bu adı alan "nasyonal sosya­lizmin bir diğer adı da "nazizm"dir. Nasyonal sosyalizm, Alman ırkçılığı, Yahudi düşmanlığı, lider (führer)in mutlak egemenliği, anti komünizm, savaşın yüceltilmesi ve şiddet öğeleri...