Arthur Balfour Kimdir, Hayatı, Kitapları, Dönemi, Hakkında Bilgi

BALFOUR, Arthur James (1848-1930) İngiliz siyaset adamı. “Balfour Bildirgesiyle ilk kez Yahudiler’e Filistin’de bir yurt verilmesi konusu dünya kamuoyuna açıklanmıştır. 25 Temmuz 1848’de İskoçya’da East Lothian’da doğdu, 19 Mart 1930’da Surrey’de öldü. Eton’da ve Cambridge’de eğitim gördü. Siyasal konularda ise amcası Lord Salisbury’den yararlandı. 1874’de Muhafazakâr Parti’den Avam Kamarası’na seçildi ve 1911 ’e değin üyeliğini sürdürdü. 1885-1886 yıllarında Birinci Salisbury Hükümeti’nde...

III. Kılıçarslan Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Kılıcarslan III (ö. 601/1205) Anadolu Selçuklu sultanı (1204-1205). II. Süleyman Şah'in oğludur. Babası ikinci defa Gürcistan seferine giderken Konya-Malatya arasında öldüğünde he­nüz çocuk yaşta olan EM. İzzeddin Kılıcarslan, bazı Selçuklu emirleri ve devlet adam­ları tarafından Anadolu Selçuklu tahtına çıkarıldı (600/1204), Buna karşı çıkan Emîr Mübârizüddin Ertokuş ile Selçuklu hizmetine girmiş olan Dânişmendli beyleri Muzafferüddin Mahmud. Zahîrüddin İli ve Bedreddin Yûsuf,...

Giovanni Arduino Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ARDUINO, Giovanni (1714-1795) İtalyan jeoloji bilgini. Yer kabuğunu oluşturan dört ana katmanı sınıflandırarak stratigrafik kronolojinin temellerini hazırlamıştır. 16    Ekim 1714’te Verona’da doğdu. 21 Mart 1795’te Venedik’te öldü. Fakir bir ailenin çocuğuydu; Verona’da başladığı öğrenimini yarım bırakarak, gençliğinin büyük bir bölümünü Alto Adige bölgesindeki madenlerde çalışarak geçirdi. Daha sonra bu deneyimini bilimsel araştırmalarla zenginleştirerek jeolojinin kurucuları arasında yer aldı. Yer’in birtakım değişimler geçirmiş...

Halkulvadi Nerede, Tarihçesi, Hakkında Bilgi

Haikulvâdî. Tunus'ta Akdeniz kıyısında tarihî öneme sahip bîr kasaba.

Ekrem Özelmas Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ekrem ÖZELMAS, iktisatçı, öğretim üyesi (Filorina 1914-1985). İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinden mezun oldu, doktora yapmak üzere Paris'e gitti. Harbin çıkması yüzünden yurda dönerek doktorasını İstanbul İktisat Fakültesinde tamamladı. Sümerbank Teftiş Heyeti'ne girdi. Bu kuruluşta bir süre müfettiş olarak çalıştı, daha sonra çeşitli idari görevlerde bulundu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu nda öğretim görevlisi (1958), İstanbul İktisadi...

Mahmut Şevket Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MAHMUD ŞEVKET PAŞA (1856-1913) Osmanlı asker ve devlet adamı. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında etkin görev almıştır. Bağdat’ta doğdu, 11 Haziran 1913’te İstanbul’da öldü. Basra Mutasarrıfı Kethüdazade Süleyman Bey’ in oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Bağdat’ta yaptıktan sonra İstanbul’a gitti ve 1882’de Harbiye Mektebi’ni erkân-ı harbiye (kurmay) yüzbaşısı olarak bitirdi. Kısa bir süre Girit’te görev yaptıktan sonra 1883’te Harbiye Mektebi’nde öğretmenliğe başladı. Bir...

III. Antiokhos (Büyük) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ANTİOKHOS III (İÖ 242-187) Selevkos kralı. Çökmekte olan devleti büyük bir imparatorluk durumuna getirmiştir. Babil’de doğdu. Susa’da (bugün İran’da) öldü. II. Selevkos’un oğludur. Kardeşi III. Selevkos’un İÖ 223’te bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine kral oldu. İÖ 222’de Media Satrabı Molon başkaldırarak bağımsızlık ilan etti. İÖ 220’de Molon’un ayaklanmasını bastırdı. İÖ 219-216 arasında Dördüncü Suriye Savaşı’nda Akdeniz’in önemli limanlarından Selevkia in...

Abbas bin Amr el-Ganevi Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Billgi

ABBAS b. AMR el-GANEVÎ (ö. 305/917-18) Abbâsi kumandanı. Rakkada doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhteme­len Fars valiliğidir. Ancak buraya ne za­man tayin edildiği de kesin olarak bilin­memektedir. Hicrî III. asrın sonlarına doğru Bahreyn bölgesindeki Karmatîler'in gittikçe kuvvetlenerek Hİcr ile Basra'yı tehdide başlamaları üzerine, Halife Mu'tezid tarafından Fars valili­ğinden alınarak Yemâme ve...

Napolyon Bonapart Kimdir, Hayatı, Savaşları, Hakkında Bilgi

NAPOLEON I (1769-1821) Fransa imparatoru. Giriştiği fetihlerle Avrupa’nın siyasi haritasını değiştirmiş, yönetsel ve hukuksal düzenlemeleriyle Fransa’nın devrim sonrası devlet yapısını biçimlendirmiştir. 15 Ağustos 1769’da Korsika Adası’mn Ajaccio kentinde doğdu, 5 Mayıs 1821’de Atlas Okyanusu’ndaki İngiltere’ye bağlı St. Helena Adası’nda öldü. 16. yy’da İtalya’dan Korsika’ya göç etmiş eski Toskana soylularından gelen Carlo Buonaparte ile Letizia Romolino’nun, hayatta kalan sekiz çocuğundan ikincisiydi. Avukatlık...

Manisa Mimari, Tarihi Eserleri -Kütüphaneleri- Hakkında Bilgi

Şehrin müstakil kütüp­hanelerinden Çaşnigîr Camii yanındaki, Karaosmanoğlu Hacı Eyüb Ağa tarafın­dan inşa edilen Çaşnigîr Kütüphanesi 1247 (1831 -32) tarihlidir. Önünde üç bi­rimli revakı olan yapı kare planlı ve üzeri sekizgen kasnaklı basık bir kubbeyle ör­tülüdür. Camiye bitişik bir başka kütüp­hane yine Karaosmanoğulları'ndan Hacı Osman Ağa'nın Nişancı Paşa Kütüpha­nesi idi. 1203 (1789) tarihli yapı...

Süheyl Ünver Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Süheyl ÜNVER Hekim, tıp tarihi ve deontoloji profesörü (İstanbul 1898-1986). Membaül İrfan Rüştiyesi’nde ve Mercan İdadîsi’ndd okuduktan (1915) sonra Tıbbiye’ye giren Ünver, 1921’de hekim çıktı. Gureba Hastahanesi Cildiye bölümünde (1921-1923) ve Haseki Hastahanesi enfeksiyon ve iç hastalıkları kliniklerinde (1923 -1927) asistan olarak çalıştı. 1927’de hocası olan tedavi kliniği profesörü Âkil Muhtar Bey tarafından Fransa'ya gönderildi. Bir süre Paris’te Pitie Hastahanesi’nde...

Süleyman Çelebi (Şehzade) Kimdir, Hayatı, Ölümü

Süleyman Çelebi. Osmanlı fetret devri şehzadesi (D. 1377, ? - Ö. 18 Mayıs 1410, Kırklareli)

Dü’sur bin Haris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Dü'sûr b. el-Hâris b. Muhârib Gavres el-Gatafânî Sahâbi. Gatafân kabilesinin reisi olup Gavres lakabıyla tanınır. Bazı kaynaklarda Benî Muhârib'e nisbetle Muhâribî diye anılır. Hicretin 3. yılının (624-25) ilk ayında Gatafân kabilesinin Benî Sa'lebe ve Be­nî Muhârib kollarına mensup bazı yağ­macılar, Dü'sûr'un yaptığı bir plan uya­rınca Necid bölgesinde Zûemer denilen yerde toplanarak Medine çevresindeki bazı yerleşim merkezlerine baskın yap­mak istediler. Niyetlerini...