Hüma Hatun Kimdir

Yazar:Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kategoriler:187.Sayı, Tarih“Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi olarak gösterirler.”II. Murad Han’ın hanımı ve Fatih Sultan Mehmed’in validesidir. Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır....

Murabıtlar Devleti Kuruluşu, Gelişmesi, Yıkılışı

Murâbıtlar (Mülessimîn)Murâbıtlar (Mülessimîn)İslâm kaynaklarında “Murâbıtîn” veya “Mülessimîn”, batı dillerinde İsp.Almarabut-muravid, Alm. Almorawiden, Fr. Almoravides, İng. Almoravides isimlendirilen Murabıtlar Devleti, 1056 yılında kurulup, 1147'de yıkılmıştır. Kuzey Afrika, İspanya ve Balear adalarına hâkim olarak, İslâm devleti kuran hânedân. batıda’da kurulan devletin başşehri Merâkeş’dir. Kelimeler, hudut kalelerinde ikâmet edenler, peçeliler, Fransızca’da derviş mânâsındadır.11.asrın ilk yarısında Senhace Berberî Kabîlesi reisi Yahyâ bin İbrâhim,...

İdrisiler Devleti Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İdrîsîler. 789-985 yıllan arasında Fas'ta hüküm süren ilk İslâm hanedanı.Hanedanın kurucusu, Hz. Ali'nin oğlu Hasan'ın neslinden olup soyu Fas şerifle­rinin bir kolunu meydana getiren İdrîs b. Abdullah Fah Savaşı1 nın (169/786) ardından Mağrib'in merkezi Tanca'ya git­mek zorunda kalmıştı. Daha sonra Velî-lâ'da Evrebe adlı Berberî kabilesinin des­teğiyle kendisine dinî ve siyasî lider ola­rak biat edilmiş, böylece Velîlâ merkez ol­mak üzere...

Beni Kaynuka Kabilesi-Yahudileri, Kimlerdir, Olayı, Muharebesi, Hakkında Bilgi

Benî Kaynukâ. Hz. Muhammed'in Medine'den sürdüğü yahudi kabilesi.İslâm'ın doğuşunda Medine'de yaşayan üç yahudi kabilesinden biridir diğer ikisi Benî Nadîr ve Benî Kurayza. Medine'nin güneybatısındaki Vâdîbuthân'da oturan Benî Kaynukâ'lılar yazıda İbranî harfleri­ni kullanıyor, çocuklarına Kitâb-ı Mukaddes'te geçen isimlerin yanında Arap isim­leri de veriyor ve Arapça konuşuyorlardı; geçim yollan ticaret, silâh imalâtı ve ku­yumculuktu.Hz. Peygamber'in hicretten sonra Me­dine'deki Arap ve yahudi...

Karede Seriyyesi Tarihi, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Karede Seriyyesi. Hz. Peygamber'in, Necid-Irak üzerinden Suriye'ye gitmeye çalışan bir Kureyş kervanına karşı çıkardığı seriye (3/624).Kureyşli müşrikler Bedir Gazvesi'nde uğradıkları yenilginin intikamını almak için savaş hazırlıkları yaptıkları sırada Me­dine'ye âni bir baskın düzenlediler Hz. Peygamber, baskını yapan Ebû Süfyân ve askerlerini bir süre takip ettikten sonra Medine'ye döndü Bu olaydan birkaç ay sonra da bir Kureyş kervanının...

İtil Bulgarları İslamiyeti Nasıl Tanımıştır Tarihi, Hakkında Bilgi

Eski Türk inançlarını devam ettiren İdil Bulgarları, Hârizm ve İran'dan ticaret yapmak için ülkeye gelen müslüman tüc­carların faaliyetleri sonucu müslüman ol­maya başladılar. Ülkedeki müslümanlann sayısı giderek arttı. Gerek ülkeye gelen tüccarlar ve müslüman olan ahalinin etkisi, gerekse Hazar Hakanlığı'na karşı müttefik aramak arzusu, İdil Bulgar Ha­nı Şükey oğlu Yeltever (İiteber) Almiş'ı Ab­basî halifesiyle ...

Batn-ı İdam Seriyyesi Nedir, Amacı, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethi için hazırlıklar yaptığı sırada asıl hedefini gizlemek maksadıyla çıkardığı serîyye.Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Ant­laşması" n dan sonra müslümanların müt­tefiki olan Huzâa kabilesine baskın ya­parak antlaşmayı bozmaları üzerine Hz. Peygamber Mekke'ye bir sefer düzenle­meye karar verdi. Ancak kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için bu kararını gizli tuttu ve sefer konusun­da düşmanı yanıltmak gayesiyle. Mekke-Medine yolu üzerinde...

Osmanlı Devleti Tarihi Kronolojisi, Kısa Osmanlı Tarihi

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in 1299 yılında kurduğu, altı yüz seneden fazla varlığını sürdüren ve ismini kurucusunun adından alan Türk İslâm İmparatorluğu.

İçkinin Yasaklanması, Kuran’da Ayetleri, Merhaleleri, Hakkında Bilgi

Hicretten önce Müslümanlar arasında içki içmek ve kumar oynamak serbest idi. O devirde en meşhur içki, üzümden ve hurmadan yapılan şarap idi. Mekke’de nazil olan Nahl Sûresi’nin 67. âyetinde, içki hakkında: “Size hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının meyvelerinden içiririz. Ondan müskirat ve iyi rızık ittihat edersiniz” buyurulmakta, bir müddet içki mübah olarak kabul edilmişti.Gerek Mekkeli ve gerekse Medineli Müslümanlar...

Senusilik Hareketi Nedir, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

Senûsîlik Hareketi Aynı zamanda bir tarikat olan ve Libya ile Büyük Sahra'da Avrupa sömürgeciliğine karşı et­kili mücadele veren Senüsiyye hareketi, Muhammed b. Ali es-Senûsî (ö 1859) tarafından başlatıldı. Muhammed b. Ali es-Senûsî Mekke'de, Abdullah b. İdrîs el-Fâsi’nin müridi oldu ve onun ölümü üzerine ortaya çıkan gruplardan birinin liderliğine getirildi. Birkaç yıl Mekke'de kaldıktan sonra kendisine karşı gelişen muhalefet yüzünden...

Necran Hristyanları, Necran Heyeti, Necranlılar Kimdir

Necran bölgesinde oturanlar demektir. Necran, Yemen'in kuzeyinde, Mekke'ye yedi konak mesafede bulunan büyük bir şehir ve bölge adıdır. İslâmiyet geldiğinde bu bölge halkı Ehl-i Kitap ve hıristiyandı, başlarında bulanan Yemen meliklerinden yahudi Ebû Nüvas, hıristiyanları kendi dinine davet etmiş, kabul etmemeleri üzerine ise, uzun hendekler kazdırarak, içlerinde bu hıristiyanları yakmak suretiyle onlara işkence etmiştir. Bu sebepledir ki bunlar, Kur'ân'da...

Zulüm Nedir? Kur’ân’a Göre Tanımı, Çeşitleri (İslam Kavramları)

Zulüm mefhumu Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer tutan bir kavramdır. Bu kavram iman ve amel bakımından geniş manalar ihtiva eder. Tespitimizde yanılmamışsak, zu­lüm ve müştakları Kur'an'da 280'den fazla geçmektedir. Bu sayıya zulüm manasında kullanılan diğer kelimeler dahil değildir.Arap dilinde en eski lügatçilerden birisi olan Ibni Fâris (395/1004), zulmün iki kök manası bulunduğunu, bunlardan birincisinin, ziya ve nurun aksini, diğerinin...