Lonca Sosyalizmi

Lonca Sosyalizmi I. Dünya Savaşı öncesinde, Georges Sorel’in düşüncelerinden esinlenerek gelişen ve Fransa’ nın en büyük işçi konfederasyonu (Confederati-on Generale du Travail) tarafından benimsenen devrimci sendikalizm, işçilerin işyeri denetimini savunmaktaydı. İngiltere’de ise Fabian evrimcilik egemen bir akımdı ve doğrudan eylemci sendikalizm de Lonca Sosyalizmi akımı içinde yumuşatılmaktaydı. Lonca Sosyalizmi, sanayi işletmelerinin yönetiminin, yönetici ve mühendis gibi çalışanlar da dahil, üretimle ilgili...

Osmanlıcılık Akımı, İdeolojisi Nedir, Tarihi, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

OSMANLICILIK Farklı unsurları Osmanlı kimliğinde birleştirmeyi amaçlayan siyasî düşünce.

Atatürk ve Halkçılık

1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası programında belirtilen, 1937’de Anayasa’ya alınan halkçılık, Cumhuriyet Türkiyesi’nin Meşrutiyet Türkiyesi’nden devraldığı ilkelerden biridir. Dayanışmacı, Batı’daki deyimiyle “solidarist” düşünceden kaynaklanan halkçılık, Milli Mücadele yıllarından başlayarak egemen bir siyasal düşünce akımı olarak gelişmiştir. Milli Mücadele döneminde halkçılık, ulus-devlet kuruculuğunu amaçlamaktadır: iktidar sorununa çözüm arayan, İstanbul Hükümeti’ne karşı güçlü bir seçenek olarak ulusal egemenliği benimseyen, toplumsal içerikten çok...

Atatürk Devrimleri Nelerdir, Kısaca, Özet, Maddeler Halinde, Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk devrimleri, etkileri yönünden yeni bir sosyal, kültürel ve hukuki şekillenmeyi gerektirdiği, dolayısıyle geniş bir kapsamı doldurduğu halde bunları başlıca şu gruplarda toplamak mümkündür: 1.    Siyasi devrimler: saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasa'nın kabulü, kadın hakları. 2.    Eğitim devrimi: Latin Alfabesi'nin kabulü, medreselerin kapatılması, Dârül-fünun’un Üniversite'ye dönüştürülmesi, eğitimin birleştirilmesi. 3.    Hukuk devrimleri: şer’iye mahkemelerinin kaldırılması, Medenî Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun kabul edilmesi....

Chicago İktisat Okulu

İktisatta Chicago Okulu Kuruculuğunu Frank Knight 'ın yaptığı, önde gelen temsilcileri arasında Friedrich Hayek, Henry C.Simons, Milton Friedman, Harry G.Johnson ’un4 yer aldığı Chicago Okulu, iktisatta laissez-faire ve Klasik iktisat geleneğini sürdüren bir akımdır. Önde gelen mensuplarının hepsinin Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri olması yüzünden, öğretileri Chicago Okulu adıyla anılmaktadır. Bu okulun öğretisi piyasa mekanizmasının ve piyasa fiyatlamasının mutlak üstünlüğü üzerine...

Fransız Ütopik Sosyalizmi

Fransız Ütopik Sosyalizmi 18.    yyin ikinci yansı Fransa’da akılcı düşüncenin geliştiği bir dönem oldu. Akılcı bir yönetim ve toplum düşüncesi, o dönemin aydınlarının temel sorunuydu. 1789 Fransız Devrimi aklın kendini dünyada gerçekleştirmesi olarak algılanmıştı. Ancak 19. yy’daki kimi iktisadi ve siyasal gelişmeler, akılcı düşüncenin etkisindeki aydınların bir bölümünü düş kırıklığına uğratıyordu. Napoleon’un baskıcı ve keyfi yönetimi artıyor; evrensel banş ideali,...

Turancılık ve Türkçülük Akımı, İdeolojisi, Nedir, Tarihi, Hakkında Bilgi

TURANCILIK ve TÜRKÇÜLÜK Zincirleme yenilgilerin ve bağımsızlık savaşı vererek imparatorluktan kopan toplulukların ezikliğe ve kötümserliğe ittiği Osmanlı aydınları için birleştirici ve güçlendirici bir ideoloji XIX. yy. ortalarında zorunlu hale gelmişti. Avrupa’da hızla yaygınlaşan Panislavizm ve bu akım içinde kenetlenen gruplann özellikle Türkler’e karşı cephe alışları izlenmesi gereken yolu açıkça gösteriyordu. Bu arada Rusya’da Türkler’in toplu halde yaşadıktan bölgelere Rus göçmenlerin...

Türk Kültürünün Kökeni Sorunu Ve “Anadoluculuk”

Etnik milliyetçiliğin kültür yaklaşımı, Türk kültürünün İslamlık öncesindeki köklerini içinde banndırdığına inanılan halk kültürüne yönelmeyi gerektirdi. Halkevleri’nin 1940’lardaki çalışmaları, o dönemde halk sanatlarına duyulan yoğun ilgi, folklora yaslanan bir ulusal kültür anlayışını uygulamaya koydu. Orta Asya’nın, Avrupa uygarlığının beşiği olduğu görüşü, daha sonraki yıllarda etkisini yavaş yavaş yitirdi. Türk kültürünün kökenini arama çabası, yerini, Batı kültürünün benimsenmesi görüşüne bıraktı. Bu...

16. yy Fransa’sında Siyasi Güçler Dengesi

16. yy Fransa’sında Siyasi Güçler Dengesi 16. yy Fransa’sı kralın temsil ettiği merkezi iktidarın yerel yönetimler üzerinde egemenlik kurma çabalarına tanık oldu. Yerel yönetimler arasındaki farklılıklar, ulus ölçeğinde merkezi bir anayasanın yapılmasına olanak vermiyordu. Fransa’da taşranın ve yerel yönetimlerin bağımsızlığı geleneği güçlüydü. Krallık yönetimleri, ancak iç savaşlardan sonra yerel yönetimler üstünde etkilerini artırabiliyordu. Ingiltere’den farklı olarak, parlamento geleneğinin olmadığı Fransa’da,...

Türkiye’de İslamcılık (1920-1970)

İSLAMCILIK «İslamcılık» terimi XX. yy.ın başında Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçülüğün karşısında Osmanlıcılık ile birlikte yer alan siyasal akımın adı olarak kullanılmağa başlamıştır. Türkçülük akımının temsilcilerinden Yusuf Akçura, Kahire'de çıkan Türk gazetesindeki Üç tarzı siyaset adlı yazısında, osmanlı birliği ve türk birliği ülküleriyle birlikte İslâm birliği ülküsünün varlığını konu edinmişti (1904). Türkçülük akımının kuramcısı Ziya Gökalp Türkleşmek, İslâmlaşmak, muasırlaşmak (1918) kitabında, Türkçülük...

Amerika Kıtasında İspanyol Sömürgeleri

Amerika Kıtasında İspanyol Sömürgeleri Amerika kıtasında Ispanya ve Portekiz’in sömürge elde etmeleri 16.yy’daki coğrafi keşiflerden sonra başladı. 15.yy’da Amerika kıtasında farklı kültürlere sahip binden fazla bağımsız toplum yaşıyordu. Orta Amerika ve Andlar’da yaşayan Aztekler ve İnkalar çok ileri bir uygarlık düzeyine sahiptiler. Amerika kıtasının keşfiyle birlikte ticaret ve yağmacılık iç içe gelişmeye başladı, ispanyollar Afrika’nın insanını köle olarak Amerika’ya götürüyor,...

1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler

1848 Fransız Devrimi ve Toplumsal Atölyeler 24    Şubat 1848’de Fransa’da II. Cumhuriyet ilan edilir ve bir geçici hükümet kurulur. Louis Blanc işçilerin isteği üzerine hükümete alınır. Parisli işçiler “çalışma hakkı ” istemiyle, hükümetin yerleştiği Belediye Sarayı ’nı işgal ederler. Bunun sonucu hükümet işçi sorunlarıyla ilgilenmek üzere Luxembourg Komisyonu ’nu ve Milli Atölyeler’i kurar. Luxembourg Komisyonu’nun başında Blanc vardır. Ancak ne...

1929 Dünya Ekonomik Krizi Nedenleri, Hakkında Bilgi

1929 Dünya İktisadi Bunalımı Ekim 1929’da New York borsasının çökmesiyle başlayan Büyük Dünya Bunalımı, tüm dünyada 1933’e değin yoğun bir biçimde yaşanmış, bu tarihten sonra silahlanma yarışına koşut olarak, gelişmiş ülke ekonomileri yavaş yavaş canlanmaya başlamıştır. 20.yy’ın ilk dünya çapındaki bunalımı olan 1929 Bunalımı’nda yalmzca gelişmiş ülkelerde 50 milyon kişi işsiz kalmış, iflaslar, dünya üretim ve ticaretindeki düşüşler o zamana...

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ÖMER PAŞA (1806-1871) Osmanlı, asker. Kırım Savaşı’nda kazandığı başarılarla tanınmıştır. Ömer Lutfi Paşa Hırvatistan’ın Plaşki kasabasında doğdu, 24 Nisan 1871’de İstanbul’da öldü. Macar asıllıydı. Asıl...

Şemsettin Ünlü kimdir? Hayatı ve eserleri

Şemsettin Ünlü kimdir? Hayatı ve eserleri: 1928 Harput’ta doğan Şemsettin Ünlü, Elâzığ lisesini bitirdikten sonra, 1948’de Harp Okulu’ndan mezun oldu. Askerliği süresince, yurdun...

Mobbing Nedir, Ne Demektir, Mobbing Hakkında Bilgi

Mobbing, bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması. Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme...

Deneyimsizlik Nedir? Deneyimsizlik Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "deneyimsizlik" ne demek?1. Deneyimsiz olma durumu, tecrübesizlik Deneyimsizlik kelimenin ingilizcesi: n. illiteracy, inexperience, verdancy, greenness, state...

Direktör Nedir? Direktör Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "direktör" ne demek?1. Yönetmen, müdür Direktör kelimenin ingilizcesi: n. director, headmaster, principal of a school;...