Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood

Burjuvalaşma Goldthorpe ve Lockwood Burjuvalaşma tezi belirli bir yazara mal edilemez. Bu tezin kaynağı, daha ziyade, 1950'lerin sonu ve 1960'ların başlarında Clark Kerr, Jes- sie Bernard ve F. Zvveig gibi sosyologlar, Richard Rose ve David Butler gibi siyaset bilimciler ve Tony Crosland gibi politikacılardan oluşan farklı yazarlar topluluğudur. Hatta bu tez VVerner Sombart ve Robert Michels'in 20 yüzyılın ilk yıllarındaki...

Sosyoloji Teorileri ve Ortak Özellikleri: Dinamizm

  Her sosyoloji teorisi, zaman içinde yapılacak katkılarla gelişip zen-ginleşebilir ya da geçerliliğini kaybederek tarihe karışabilir. Teoriler, geçerlilikleri yeni araştırmalarla sürekli olarak kontrol edilen genellemelerdir. Bir teorinin geçerliliğini kaybetmesi sadece iyi kurulmamış olmasından kaynaklanmaz; sosyal alandaki değişmenin sürekli olması, teorinin geliştirildiği dönemde var olmayan, tahmin edilmesi de mümkün olmayan faktörlerin devreye girmesinden de kaynaklanır.

Sembolik Etkileşimcilik

  Psikoloji geleneğinden gelen bir Amerikan sosyolojisi ekolü olan sembolik etkileşimcilik,  özellikle sosyal eylem ve fertlerin bu eylemlere yükledikleri anlamlar üzerinde duran bir teoridir. Sembolik etkileşimciliğin gelişmesinde, “insanların birbirleri hakkındaki tasarımlarının toplumun katı gerçekleri olduğunu” vurgulayan C. H. Cooley’in, “insanların öznel tanımlamalarının nesnel gerçek sonuçları olduğunu” ileri süren W. I. Thomas’ın ve özellikle de, sosyal davranışın hem öznel, hem de...

Yakınlaşma Tezi Clark Kerr

Yakınlaşma tezi ortak bir emeğin ürünü olmakla birlikte, Clark Kerr genelde bu fikrin asıl sahibi olarak kabul edilir. Pensilvanya, Stoney Creek'te doğan Clark Kerr (1911- ) Svvartmore Koleji, Stanford Üni­versitesi ve Kaliforniya Üniversitelerinde okumuş, akademik kariyeri sırasında ayrıca 32 şeref payesi kazanmıştır. Antioch Koleji, Kaliforni­ya ve Stanford Üniversitelerinde dersler vermiş ve araştırmalar yü­rütmüştür. 1940-45 yılları arasında VVashington Üniversitesinde öğre­tim...

Küreselleşme Anthony Giddens

Küreselleşme  Anthony Giddens FIKIR Günümüzde, tüm dünyaya mal ve hizmetler sağlayan küresel bir piyasaya dayalı küresel bir ekonomide yaşadığımız fikri yaygındır. Ayrıca, Marshall Mc Luhan'ın -dünyanın diğer taraflarında neler olup bittiğini bilmekle kalmayıp, onları bizzat olurken izleyebileceğimiz- 'küresel bir köy' olarak dünya fikri de bir gerçekliktir. Modern küresel iletişim araçları ve Internet sayesinde dünyanın her yerindeki insanlar -en azından monitörler aracılığıyla-...

KARL MARXIN YABANCILAŞMA TEORİSİ

     Karl Marx’ın yabancılaşma ile ilgili metinlerinden hazırlanan bu derleme, Marx’ın Yahudi Sorunu gibi gençlik dönemi ürünlerinden başlayarak Kapital gibi olgunluk dönemi yapıtlarına  kadar kronolojik olarak Marksist düşüncenin bu temel kavramına yer vermiştir.              İnsanın kayıtsız şartsız ve hatta düşman bir evrende kendi başına yalnız olduğu anlamında yabancılaşma, nerdeyse tüm insan ve toplum bilimlerinde, felsefede ve edebiyatta önemli bir tema olmakla...

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi   Ray Pahl 1935'te Londra'da doğdu. Cambridge Üniversitesi'nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics'te, Hert- fordshire bölgesinde kentte çalışıp banliyölerde oturan insanlar üze­rine yaptı. 1965'te Kent Üniversitesi sosyoloji bölümüne öğretim üyesi ola­rak giren Pahl, 1972'de sosyolojide özel kürsü sahibi oldu. O halen Kent Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Araştırmacı Profesördür. Pahl 1960'ların sonlarında, daha sonradan 1970 yılında...

Etiketleme Kuramı Howard Becker

Etiketleme Kuramı Howard Becker   Amerikalı sosyolog Hovvard Becker (1928- ) Chicago lllinois'de doğ­du, Chicago Üniversitesi'nde okudu ve Ford Vakfı üyeliği ve Stanford Oniversitesi'nde yardımcı profesörlük dâhil, çeşitli araştırma görevle­rinin ardından Evanston, lllionis, North VVestern Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Kentsel İlişkiler Profesörü olarak çalışmaya başladı. W.l. Thomas, Herbert Blumer ve Everetto Hughes gibi yazarlardan büyük ölçüde etkilenen Becker, 1950'li ve 60'lı yıllarda,...

Vasıfsızlaşma Harry Braverman

Vasıfsızlaşma Harry Braverman Harry Braverman (1920-1976) New York'ta bir deniz işletmesinde bakır ustası olarak başladığı çalışma yaşamını farklı Amerikan eyalet­lerinde metal işçiliği, boru döşemeciliği, çelik işçiliği, yük arabası tamirciliği gibi işlerde sürdürdü. 1950'lerde aylık yayımlanan Ameri­can Socialist dergisinin editörlüğünü yaparak sosyalist gazetecilik ve yayıncılığa başlayan Braverman, daha sonra sol kanatta yer alan Monthly Revıevv Press’te yöneticilik yaptı. Gerek bedensel ve bedensel-olmayan zanaat...

Sosyoloji Teorileri ve Ortak Özellikleri:Açıklama

Her sosyoloji teorisi, sosyal alan ya da bu alanın bazı parçaları hakkında bir açıklama getirir. Teorilerin açıklama getirdikleri alanın boyutlarındaki farklılık sosyolojide “makro” ve “mikro” olmak üzere iki ayrı geleneğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Makro sosyoloji, siyasi ya da iktisadi düzen gibi geniş ölçekli sosyal sistemler üzerinde durur. Endüstrileşme ya da modernleşme gibi uzun vadeli değişmeleri inceler. Mikro sosyoloji...

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi

Thomas Kuhn ve bilimsel bilginin gelişimi Epistemoloji, bilginin doğası ve kaynağı ile ilgilenen, bilgi felsefesi olarak da adlandırılan felsefe alanıdır. Bilginin gelişimi ve kaynağına yaklaşım, antik Yunan'dan itibaren değişik ekollerce akla veya gözleme dayandırılmıştır. Ancak bilimsel devrimden sonra bilime karşı olan bakış açısı değişmiş, "bilimsel bilgi" kavramı ortaya çıkmıştır. Aydınlanma sürecinin de etkisi ile "bilimsel bilgi" kavramı giderek baskın...

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor

Bilimsel Yönetim Frederic Winslow Taylor F.W. Taylor (1856-1915) Philadelphia Germantovvn'da varlıklı bir 'serbest avukatın' oğlu olarak dünyaya geldi. Kibar bir kültür ve sos­yal reform atmosferi içinde yetişen Frederick'in temel tutkuları, ilk dönemlerde spor, mekanik buluşlar ve sadece endüstriyi değil, kro- ket gibi bazı oyunları, plânlama ve bahçe düzenleme biçimini de etkileyen örgütsel verimlilik konularını kapsamaktaydı. O Amerikan sanayi devriminin temel...

Simülasyonlar Jean Baudrillard

Simülasyonlar Jean Baudrillard 'Simülasyon' terimi genellikle gerçek bir şeyin taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlan­mış bir nesneyi kopyalamada veya, ister yeni bir araba, ister elektrik süpürgesi, isterse motosiklet olsun, bu nesnenin yeteneklerini sına­yan ürünler tasarlamada öndedirler. Çoğu insan bir uçak veya gemi­nin simülatörünü bir eğlence parkında veya havacılık sergisinde uçuracak yetenek ve heyecana sahiptir -büyük bir haz...