İbn Haldun Sosyolojisi Özet

İBN HALDUN VE MUKADDİMESİ HAYATINA KISA BİR BAKIŞ Ramazan başı 732 (27 Mayıs 1332) de Tunus’ta doğan ve 25 Ramazan 808/ 15 Mart 1406 da Kahire’de vefat eden İbn Haldun’un hayatı 4 safhada şöyle özetlenebilir: 1- Yetişmesi, talebeliği ve tahsil dönemidir. Doğumundan 751 senesinin sonuna kadar devam eder. İbn Haldun, ömrünün bu kısmını, doğum yeri olan Tunus’ta geçirmiş, bu dönemde 15 sene...

İbn Haldun Sosyolojisi Hayatı Ve Fikirleri

  Ebū Zeyd ‘Abdu r-Rahman bin Muhammad bin Haldūn el-Hadrami 1332 de Kuzey Afrika’da Tunus’ta doğmuştur. Demografya, Tarih-Coğrafya, Kültür, Ekonomi, Siyaset, Tasavvuf, Tarih Felsefesi, Sosyoloji konuları ilgi alanıdır. Birçok Batılı düşünüre etki etmiştir. Teorileri çağının özellikleri dışında halen geçerliliğini korumaktadır. Bu haliyle o çağlar üssü bir düşünürdür.  Babası, devrinin tanınmış âlimlerindendir. İbn Haldun küçük yaşlarda ailesi ile birlikte Tunus’tan Endülüs’e göç...

Şerif MARDiN HAYATI ESERLERİ VE FİKİRLERİ SOSYOLOJİSİ

  Şerif Mardin’in, sosyal bilimler alanında, tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyo-bilişsel bileşenler çerçevesinde “bağlamı” ön plana çıkaran metodolojisi; interdisiplinerliği öneren ve kaçınılmaz kılan ilgi alanları; hem Batı’lı hem de Batı dışı toplumlar için, kurumlaştırılması gereken akademik-epistemik bir düşünümselliğ i destekleyici çalışmaları ile akademik bir disiplin olarak “Sosyal Bilimler” ve özelde “Türkiye’de Sosyal Bilimler Düşüncesi” açısından çok önemli katkı ları...

Ziya Gökalp’in Ekonomi Sosyolojisi

    Ziya Gökalp milliyetçi, korumacı, devletçi ve dayanışmacı bir ekonomi anlayışını1910’lardan itibaren oluşturmaya başlamıştır. II. Meşrutiyet döneminde devletçi birekonomi anlayışı benimsemiş ve Batılı anlamda “millî burjuva” oluşturulması içinçaba harcamıştır. Bu bağlamda, ulusal burjuva yaratma adına devletçiliği ve millîekonomi anlayışını kabul eden Gökalp, sosyalizme, sınışı toplum yapısına, sınıfsalbilincin gelişmesine karşı çıkmıştır. Sınıfsal dayanışma yerine mesleki dayanışmayıve mesleki temsil sistemini esas almıştır.Gökalp,...

Ziya Gökalp Sosyolojisi Hayatı ve Fikirleri

  23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 1896’da yüksek öğrenim yapmak amacıyla İstanbul’a gitti. Burada Baytar Mektebi’ne kaydoldu. Padişah Abdülhamit aleyhtarı çeşitli olaylara karıştı. Ayasofya camiinde bildiri dağıtırken yakalanıp gözaltına alındı. Bu nedenle okuldan atıldı.1900 yılında on ay hapiste kaldı. Hapisten çıktıktan sonra Diyarbakır’a sürüldü. Fakat orada da gözaltına alındı.  1908’den sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti...

CEMİL MERİÇ KİMDİR

  1912 yılında Balkan Savaşı esnasında ailesi Yunanistan Dimetoka’dan Hatay’a göç eden Cemil Meriç 1916’da doğdu. 1936’ya kadar Hatay Fransa’nın mandası altında olan Suriye sınırlarının içerisindeydi. Ortaöğretimini tamamladığı Reyhanlı Rüştiyesi ve Antakya Sultani’sinde eğitim Fransız kültürü ağırlıklıydı. istanbul’da Yabancı Diller okulunda 2 yıl eğitim aldı. ikinci yılın sonunda ikinci Dünya Savaşı sebebiyle Fransa’da yapması gereken staj iptal edildi ve Elazığ...

Gazali Hayatı Eserleri Ve Fikirleri

  Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad el Ghazālī (1058–1111) Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. İslami teoloji (Kelam), Hukuk, Felsefe, Kozmoloji, Psikoloji ve Tasavvuf üzerine yazdı. 100 ü aşkın eseri var. “İmam” lakabıyla meşhur oldu Eserlerinden bazıları: İhya-ü Ulümuddin, Kimya-ı Saadet, Eyyuhel Veled, Tehafut-ül Felasife, El Munkız Min ed-Dalal.    Gazali  İslam düşüncesinde İslam filozoflarından farklı bir yere sa-hiptir. Onun düşüncesi aynı zamanda bu filozofların...

PETER BERGER’IN DİN SOSYOLOJİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Henüz yayınlanmayan doktora tez konusu From Sect to Church: A Sociological Interpretation of the Bahai  Movement (Fırkadan Ümmete: Bahai Hareketinin Sosyolojik Yorumu) olup bir İslam Din Sosyolojisi çalışması olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra sırasıyla doktorasını yaptığı New School for Social Research’da, Rutgers ve Boston Üniversitelerinin çeşitli fakültelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. 1981'den beri ve halen Boston Üniversitesi Fen-Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinde...

CEMİL MERİÇ HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİSİ

  1912 yılında Balkan Savaşı esnasında ailesi Yunanistan Dimetoka’dan Hatay’a göç eden Cemil Meriç 1916’da doğdu. 1936’ya kadar Hatay Fransa’nın mandası altında olan Suriye sınırlarının içerisindeydi. Ortaöğretimini tamamladığı Reyhanlı Rüştiyesi ve Antakya Sultani’sinde eğitim Fransız kültürü ağırlıklıydı. istanbul’da Yabancı Diller okulunda 2 yıl eğitim aldı. ikinci yılın sonunda ikinci Dünya Savaşı sebebiyle Fransa’da yapması gereken staj iptal edildi ve Elazığ...

HİLMİ ZİYA ÜLKEN HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİSİ

  Hilmi Ziya Ülken’in eserlerini, çeşitli sorunlara karşı geliştirdiğidüşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını özetleyebilmek.Hilmi Ziya Ülken (1901-1974)Hilmi Ziya Ülken 1901 yılında istanbul’dadünyaya geldi. istanbul Sultanisi’nde liseöğrenimini tamamladıktan sonra Mülkiye’yedevam etti ve 1921 yılında mezun oldu.Öğrencilik yıllarında Reşat Kayı ile beraberAnadolu dergisini 12 sayı el yazmasıolarak çıkardı. Burada Osmanlıcılığa ve Turancılığa karşı Türkiyeciliği savundu. Anadolufolkloru ve kültürü üzerine yazılar yazdı.Anadoluculuk görüşü bu...

PRENS SABAHATTİNİN’N HAYATI ESERLERİ SOSYOLOJİSİ

    HAYATI Prens Sabahattin’in eserlerini, çeşitli sorunlara karşı geliştirdiği düşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını sıralayabilmek. Hayatı Prens Sabahattin 1879’da istanbul’da doğdu. Özel bir eğitim aldı. Osmanlı aydınları nın çoğunluğunu etkileyen materyalizm, sosyal Darwinizm ve pozitivizmden o da etkilendi. Düşüncelerinin şekillenmesinde babasının etkisi önemlidir. 1899 yılında babasının dayısı karşısında yürüttüğü mücadele sonucu Fransa’ya gitmek zorunda kaldı. Yurt dışında ittihat ve Terakki Cemiyeti’nin en...

Prens Sebahattin Hayatı Eserleri ve Fikirleri

  1877’de İstanbul’da doğdu. Babası Mahmut Celalettin Paşa’nın II. Abdülhamit’le ters düşmesi ve Fransa’ya kaçması ile Prens Sabahaddin için de Paris’te yetişmek mukadder oldu.  Paris’te Jön Türk hareketinin öncülüğünü yaptı. Başlangıçta İttihat ve Terakki Fırkası ile aynı düşüncelere sahip olmasına karşılık, Science Sociale akımının düşüncelerini benimsemesi sonucunda İttihat ve Terakki’ye karşı Osmanlı Ahrar Fırkası’nı kurdu. 1952 Paris’te vefat etti. Eserleri: Türkiye Nasıl...