Sekülerleşme ve Din

 Özellikle modern dönemle birlikte ortaya çıkan sekülerleşme olgusu,insanın kutsalla olan  ilişkisinde bir takım farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Pre-modern ya da geleneksel toplumda merkezi bir konum işgal eden din, modern dönemle birlikte merkeziliğini yitirmeye başlamıştır. Genelde sosyolojiyi özelde ise din sosyolojisini ziyadesiyle alakadar eden bu durum, haliyle sosyologların da ilgisini çekmiş ve bu alanda bir çok araştırma yapılmıştır. Söz...

Atilla Yayla: Bir tür darbe girişimi atlattık.

  Bu sözle Gezi'de olan her şeyin ve oraya koşan herkesin bu darbe teşebbüsüyle bilfiil ilgili olduğunu kastetmiyorum. Ancak, olaylar kümesinin içinde darbe teşebbüsünün bulunduğuna kuvvetle inanıyorum. Bu tek adımda değil bir süreç içinde tamamlanacak bir darbeydi ve ilk adımı atılabilseydi gerisini önlemek imkânsızlaşacaktı. Bu yüzden, klasik darbelerle karıştırılmaması gerekir. Ayrıca, darbe kelimesinin uygun kaçmadığını düşünenler varsa, onları mutlu etmek...

Hangi modernlik?

  Olaylar sadece birkaç ağacın sökümüne ilişkin çevreci reflekslerin ve buna karşı girişilen orantısız polis müdahalesinin bir sonucu mudur; yoksa seküler üst-orta sınıfların muhafazakâr demokrat Ak Parti hükümetine yönelik öfke patlaması mıdır? Yahut Türkiye’nin iç ve dış meselelerle ilgili olarak kararlarını bağımsızca vereceği bir süreci engellemek isteyen ulusal ve uluslararası güç ve sermaye odaklarının bir komplosu mudur? Tüm bu soruları...

Fundamentalizm Nedir

Fundamentalizmin Tanımı Türkçede ‘köktencilik’ olarak ifadesini bulan fundamentalizm kavramı, Latince ‘fundament’ kelimesinden türetilmiştir ve sözlük anlamı olarak ‘temel’, ‘esas’, ‘esaslı’ anlamlarına gelir.1 Tek bir tanımı mümkün olmamakla birlikte bir dini hareket olarak fundamentalizm, özellikle kutsal metinde yer alan dinin temel yönlerinin mutlak doğruluğuna literal okumayı temel alarak vurgu yapar. Kavram, ilk olarak hristiyan inancının akide ve temel ilkelerine bağlılıklarını ifade eden hristiyanlar tarafından kullanılmış ve bu...

İSLAM SOSYOLOJİSİNİN İMKANI ve METOD ARAYIŞLARI

Bilim kuşkusuz olaylar arasındaki nedensellik ilişkisini keşfetmeye adanmış bir etkinliktir.İslam düşüncesinde Gazali,nedensellik kuramına karşı çıkanların başında yer alır.Onun bu kurama karşı çıkışının gerisinde,ortaya çıkan herhangi bir şeyin basit bir zaman-mekan algısı içinde beliren olgu olarak görülemeyeceği;tam tersine anlamı zaman-mekan algısının ötesine giden bir olay olduğu inancı bulunur.        Giriş      Dini inanç,var olan her şeyi anlamı  asla olguya indirgenemeyen bir süreç...

Elisabeth Feist Hirsch – Martin Heidegger ve Doğu

Elisabeth Feist Hirsch – Martin Heidegger ve Doğu Zen, gerek Hinduların yadsıyıcı, gerekse Buda’nın kötümser bakışından uzak durarak dünyayı varolduğu haliyle kabul ettiği için Heidegger’in...

Heinrich Mann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MANN, Heinrich (1871-1950) Alman, romancı. Hümanist bir temele dayanan toplumculuk anlayışı doğrultusundaki yapıtlarıyla tanınmıştır. 27 Mart 1871’de Lübeck’te doğdu, 27 Mart 1950’de ABD’de, California’da, Santa Monica’da...

Kitabu’s-Sunne Türü, İçerik, Konuları, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Kitâbü's-Sünne. Bazı itikadı konuları muhafazakâr yöntemle ele alan eserlerin ortak adı. Sünnet genelde Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerine verilen ad olmakla bir­likte bu terkipte...

Darekutni Kimdir Hayatı, Eserleri

Dâre Kutnî. Hadîs âlimi (muhaddis). İsmi, Ali bin Ömer bin Ahmed bin Mehdî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır (918 (H. 306)'de Bağdât’ın Dâre Kutn Mahallesinde doğdu, 995...

Kırkgöz Han (Tarihi Eserler)

Antalya’nın 31 km kuzeybatısında Döşemealtı belediyesine bağlı bir bölgededir. 1247 yılında Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kurulmuştur. Bir dağın eteğine kurulmuş olan hanın...