Georges Gurvitch (1894-1965)

Georges Gurvitch 1894 Rusya doğumlu olan Gurvitch, entelektüel birikimini, 20. yüzyılın ilk çeyre-ğinde Rusya'da yaşanan toplumsal ve siyasal dönüşümlerin etkilediği bir atmosfer¬de edinmiştir. Esasen sosyolojiden çok felsefi ve hukuksal çalışmalar üzerine yo¬ğunlaşmıştır. 1917 Sovyet Devrimi sürecinde St. Petersburg Üniversitesi'nde bulunmuş¬tur. Gurvitch'in kuramsal yaklaşımına zemin oluşturan çok sayıda ve farklı kökenlerden gelen düşünürden söz etmek mümkündür: Hegel, Marx, Fichte, Rousseau, Proudhon...

Nicholas Timasheff

Nicholas Timasheff Nicholas Sergeyevitch Timasheff (1886-1970) Timasheff, Rus soylu sınıfına mensup, köklü bir aileden gelmektedir. St. Petersburg'da doğmuş; yüksek öğrenimini Strazburg ve St. Petersburg Üni-versitesinde tamamlamıştır. St. Petersburg Ünive- ristesi'nde Leon Petrazycki ile tanışması, kariyeri açısından dönüm noktasını oluşturur. Hocası Pet- razycki gibi, üniversitede hukuk sosyolojisi üzeri¬ne dersler vermiş, 1920 yılında ABD'ye göç ede¬rek çalışmalarını Harvard Üniversitesi'nde sürdür¬müştür. Timasheff, hukuk sosyolojisi...

Eugen Ehrlich

Avusturyalı hukukçu Eugen Ehrlich (1862-1922), modern hukuk sosyolojisinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Viyana 'da hukuk öğrenimi görerek başladığı kariyeri boyunca hukuk fakültesinde dersler vermiş, kısa bir süreliğine de rektörlük yapmıştır. Eugen Ehrlich'in modern hukuk sosyoloji-sinin kurucularından biri olarak kabul edil¬mesini sağlayan sorgulaması, hukuku hu¬kuksal kurallar ve kararlar toplamı olarak gören hukuk kuramlarının toplumsal ger¬çeği görmekteki yetersizliklerini fark et¬mesi ile...

Roscoe Pound Sosyolojik Hukuk Okulu ‘nun kurucusu

Sosyolojik Hukuk Okulu 'nun kurucusu Roscoe Pound Mahkeme, federe devletlerin çıkarmış olduğu yasaların, anayasaya uygunluğunu denetle¬meyi de içine alan geniş yetkilere sahiptir. Bunun yanında, Yüksek Mahkeme, vermiş olduğu kararlarda anayasaya ve yasalara ge¬tirdiği yorumlar nedeniyle, zaman zaman, ikinci bir yasama organı gibi çalışmaktadır. Yüksek Mahkeme'nin bu konumu, hukuk¬çuların yargısal kararlar ve yargıçlar üzerin¬de, diğer hukuk sistemlerine oranla daha fazla incelemede...

HUKUK SOSYOLOJİSİNİN DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ

HUKUK SOSYOLOJİSİNİN DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ Burada "Amerikan Hukuksal Realizmi" üzerinde durulacaktır. Bir diğer realist okul olan "İskandinav Hukuksal Realizmi" ayrıca ele alınmayacaktır. Amerikan Hukuksal Realizmi, hukuksal düzende mevcudiyeti fark edilen sorun¬ları ampirik bir çerçeve içerisinde ele alma yaklaşımı olarak doğmuş ve bu yönüy¬le hukuk sosyolojisinin önemli bir uğrak noktası olmuştur. Amerikan Hukuksal Realizmi'ne göre, hukuksal yaşam mantığa değil, deneyime dayanır. Öyleyse, mah¬kemelerin...

Hukuk Sosyolojisinin Düşünsel Gelişimi ve Çağdaş Perspektifler

Hukuk Sosyolojisinin Düşünsel Gelişimi ve Çağdaş Perspektifler Bu başlık altında, bağımsız bir hukuk sosyolojisi disiplininin oluşumunda ortaya çıkan düşünsel birikim ele alınmaya çalışılacak ardından çağdaş hukuk sosyolojisi yaklaşımlarından birkaç örnek sunulacaktır. Hukuk sosyolojisi adıyla anılan bir disiplinin ortaya çıkışının tarihi, çok gerile¬re uzanmaz. Bir kere, klasik sosyologların hukuka yaklaşımları sınırlı olagelmiştir. Öte yandan, hukukçuların hukuku sosyolojik bir perspektifle ele alma gerekliliği¬ne inanmaları...

KÜRESELLEŞME SURECİNDE HUKUK

KÜRESELLEŞME SURECİNDE HUKUK Günümüzde, dünyanın çok boyutlu, köklü ve dinamik bir değişim sürecinden geçmekte olduğu; toplumlar, devletler, ekonomiler, kültürler, insanlar ve çeşitli gruplar arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin giderek yoğunlaştığı; ekonomik, si­yasal ve sosyo-kültürel yapılardaki dönüşümün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere eşlik ettiği gözlenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak ekonomi, siyaset, sosyolo­ji, kültür, medya ve hukuk alanındaki literatürde; sınırlar ötesi ya da ulus...

MODERNLEŞME SÜRECİNDE HUKUK

MODERNLEŞME SÜRECİNDE HUKUK Modernleşme ve modernite kavramları, genel olarak, geleneksel veya modern ön¬cesi toplum ile modern toplum arasında yapılan bir ayrım ve karşılaştırmadan ha-reketle açıklanmaktadır. Bu bağlamda modernleşme kavramı; geleneksel veya mo¬dern öncesi toplum tipinden modern toplum tipine doğru gelişen ve bu tipi şekil¬lendiren süreci ifade etmek üzere kullanılırken, bu süreçle birlikte ortaya çıkan ye¬ni toplumsal aşamaya işaret etmek üzere...

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE HUKUK VE TOPLUM İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE HUKUK VE TOPLUM İLİŞKİSİNE GENEL BAKIŞ Toplum her zaman, az ya da çok, değişim halindedir. Toplumsal hayatta insan ku¬şakları birbirlerini takip eder ve bu kuşaklar boyunca farklı kimseler, değişik top-lumsal roller üstlenirler. Toplumsal değişme kavramı, bir toplumun sadece demog-rafik yapısında meydana gelen sürekli değişimi değil; aynı zamanda çeşitli toplum¬sal ilişkilerde, normlarda, kurumlarda, rollerde ve statülerde, mevcut toplumsal...

Toplumsal Değişme ve Hukuk

Belirli bir tarihî dönemde; doğada, toplumda ve insanda gözlenen başkalaşmalar veya farklılaşmalar, "değişme" kavramıyla ifade edilir. Değişme, öncekinden farklı duruma geçiş anlamına gelir. Toplumsal değişme ise toplumsal ilişkilerde, toplumsal kurumlarda ve toplumsal yapıda meydana gelen farklılaşmaya işaret eder. Toplumsal değişme, her toplumun temel özelliğidir ve devamlılık gösterir. Bu süreç, hukukun da bir parçasını oluşturduğu toplumsal sistemin bütün öge- lerinde...

YENİ MEDYA VE HUKUKUN DÖNÜŞÜMÜ

YENİ MEDYA VE HUKUKUN DÖNÜŞÜMÜ Günümüzde, hukuk alanında geniş kapsamlı dönüşümler yaşanmaktadır. Huku¬kun ne olduğu ve nasıl işlediği konusundaki değişim, enformasyonu saklama, iş¬leme ve iletmenin yeni yöntemleriyle bağlantılı görünmektedir. Elektronik yolla iletişim kurma kabiliyetine sahip günümüz toplumları, önceki toplumlardan fark¬lı karakteristiklere sahiptir. Hukukun, böylesi bir gelişmenin dışında kalabileceği düşünülemez. Hukukun temelinde, daima toplumdaki enformasyonun işlenmesi vardır. Yani, enformasyonun kontrolü, organizasyonu...

İLETİŞİM SÜRECİ OLARAK HUKUK

İLETİŞİM SÜRECİ OLARAK HUKUK Toplumların tarihi, kısmen medya veya iletişim araçları tarihi olarak da yazılabilir. Toplumsal hayat, avcı ve toplayıcı toplumlardan endüstriyel topluma kadar büyük değişikliklere uğradı. Bu süreçte teknoloji, toplumsal değişmenin başat belirleyici¬si oldu. Bununla birlikte, bütün değişimlerin ya da dönüşümlerin, diğer etkenler¬den bağımsız olarak yalnızca teknoloji sayesinde meydana geldiği söylenemez. Teknoloji, toplumsal değişmeyi gerçekleştirmek üzere medya üzerinden insanları...

İletişim ve Hukuk

İletişim ve Hukuk Bu ünite ile insanlık tarihinin bütün dönemlerinde yaşanan iletişim ve hukuk iliş­kisi ele alınacak, bu ilişkilerin toplumsal hayatın dönüşümüne etkileri ve katkıları değerlendirilecektir. Kuşkusuz ki günümüzde iletişim araçlarından ve süreçlerin­den kaynaklanan çok ciddi bir hukuksal alan vardır. Bu alanın varlığı, iletişim hu­kuku dediğimiz bir hukuksal normlar silsilesinin doğmasına yol açmıştır. Ancak, bunun dışında, hukukun bizatihi kendisi bir...