DİNİN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ: METODOLOJİ TARTIŞMASI

DİNİN SOSYOLOJİK İNCELEMESİ: METODOLOJİ TARTIŞMASIMetodoloji her zaman bir şeyin aslına en uygun bilgiyi elde etmenin yolunu ifade eder. Sosyolojik metodolojide de din olgusunun toplumdaki etkilerini, insanlar için anlamını gerçeğe en yakın şekilde çözümlemek hedeflenir. Metodoloji eleşti­risi de belli bir yöntemin bize belirli bir konudaki bilgiyi yeterince verip vereme- mesiyle ilgilenir. Bir anket sorusuna verilen cevaplar görünüşte sosyolojik bir çö­zümleme...

DİN SOSOYOLOJİSİ VE DİNÎ SOSYOLOJİ FARKI

DİN SOSOYOLOJİSİ VE DİNÎ SOSYOLOJİ FARKIDin sosyolojisi ile dinî sosyoloji arasındaki farkı ayırt edebilmek.Din sosyolojisi, dinin bir toplumsal kurum olarak toplumdaki rolünü ve etkisini in­celemeye çalışan bir bilim dalıdır. Dinin sosyolojik bir kurum olduğu yani dünya­nın her yanındaki bütün toplumlarda mutlaka var olduğu üzerinde uzlaşılmış bir tespittir. Dinin şu veya bu şekilde olması, şu veya bu içeriğe sahip olması...

DİNİN KÖKENİNE DAİR SOSYOLOJİK TEORİLER

DİNİN KÖKENİNE DAİR SOSYOLOJİK TEORİLERDinin toplumda ne tür bir işlevi olduğu, toplumsal olayları nasıl etkiliyor olduğu, aile, ekonomi, siyaset ve eğitim gibi diğer kurumlarla ne tür bir ilişki içinde oldu­ğunu tespit etmek nispeten kolaydır ve bunlar din sosyolojisinin aslında en temel ve görece kolay cevap verebileceği sorularıdır. Oysa din sosyolojisinin temel refe­ransları sayılan isimlerin dinle ilgili sordukları sorular bunlarla...

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

DİN SOSYOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞIDin sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişimi genel olarak sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimiyle aşağı yukarı aynı tarihe sahiptir. O yüzden sosyolojik bilginin köke­nini bir disiplin olarak şekillenmeye başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısından çok daha gerilere götürebiliyorsak, dine yönelik sosyolojik ilginin tarihini de paralel ola­rak çok daha eskilere götürebiliriz.Doğrusu, din sosyolojisini besleyebilecek ilk ilgiler veya düşünceler belli...

Cemaat veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birleştiren İnançlar Bütünlüğü

Cemaat veya Tek Bir Ahlaki Toplulukta Birleştiren İnançlar BütünlüğüDinlerin en önemli işlevlerinden birisi mensuplarını ortak bir inanç etrafında bir­leştirmeleridir. Din paylaşılan bir anlam sistemi oluşturduğu için insanların dünya­yı, toplumu, tanrıyı ve kendilerini nasıl algılayacaklarına dair ortak bir anlayış ve algı sistemi oluşturur. Aynı inancı paylaşan insanlar dünyaya aynı pencereden ba­karlar ve o pencereden aynı şeyleri gördüklerini düşünürler. Bu ortak...

Kutsal ve Din Dışı

Kutsal ve Din DışıKutsal kavramı Durkheim'in bütün toplumları incelerken baz aldığı kavramlardan biridir. Ona göre bütün toplumlar her şeye "kutsal" ve "din dışı" şeklinde ayıran bir kategorilendirme sistemine sahiptirler. Din de bir bakıma bu ayırıma dayanır. Bu ayırımların karmaşıklığı veya basitliği söz konusu toplumların da karmaşıklığı (do­layısıyla gelişmişliği) veya basitliği (dolayısıyla ilkelliğine) paraleldir. Bir toplum ne kadar ilerlemişse o...

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMI

DİNİN SOSYOLOJİK TANIMIDinin genelgeçer tammmm ötesinde sosyolojik tanımını yapabilmek.Din olgusu bütün toplumlarda rastlanacak kadar yaygın ve eski bir davranış örün- tüsüdür. Ancak dinin her toplumda ortaya çıkış tarzı farklıdır. Eski olduğu ölçüde din, geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitlilikte her dinin kendine özgü bir hakikat iddiası vardır. Din kendini tanımladığı kadar dünyayı da inananlar ve inanmayan­lar şeklinde tanımlar. Ayrıca...

DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ

 Temeller ve Tanımlar Dinin ve toplumun ayrı ayrı mahiyeti ve birbirleriyle ilişkisini açıklayabilmek.DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİİnsan sosyal bir varlıktır. Bu özelliğinin sonradan geliştiğini gösteren bir işaret yok. Öyle ki tarihin yazılı veya yazılı olmayan en eski dönemlerine gidildiğinde bile in­san varlığının bir toplum içinde cereyan ettiğini görürüz. Küçük veya büyük insan toplulukları insanoğlunun yeryüzündeki varoluşunun vazgeçilmez görünümünü oluşturmuştur. İnsanın bu...