Dinin eğitim kurumuyla karşılıklı etkileşimlerini sıralayabilmek.

GENEL OLARAK EĞİTİM KURUMU VE DİNDinin eğitim kurumuyla karşılıklı etkileşimlerini sıralayabilmek.Eğitim, temel kurumlardan biridir ve genel olarak bireyin yaşadığı toplumda yete­neğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. Bir başka deyişle eğitim "gayriresmî olarak evde ve genel kültür ola­rak çevrede, resmî olarak da toplumun karmaşık eğitimsel düzenlemelerinde ger­çekleştirilen sistemli bir sosyalizasyon sürecidir" (Fichter, 1990, 115).Eğitim kurumu en...

Din ve Siyaset Kurumları Arasındaki İlişki

Din ve Siyaset Kurumları Arasındaki İlişkiDin ve siyaset işlevsel olarak insanlığın birbirinden ayrılamaz iki temel kurumudur. Bu kurumların temel nitelikleri hep birini diğerine yönlendirmiş, onları kopmaz bir ilişki içinde tutmuştur. Dinin temel işlevinin "meşruiyet", siyasetin temel işlevinin ise "güç" olduğu göz önüne getirilirse bu iki kurum arasındaki ilişkiyi anlamada zorlanmayız. Her iki kurum da diğerinin işlevine bir eğilim duymaktadır....

GENEL OLARAK SİYASET VE DİN

GENEL OLARAK SİYASET VE DİNDin ve siyasetin karşılıklı etkileşimlerini analiz edebilmek.Siyaset, kamu düzenini sağlama ve genel yönetimi gerçekleştirme görevini yerine getiren bir temel kurumdur. Bu haliyle de insanlığın varlığıyla paralel bir olgudur. Diğer kurumlar gibi bu temel kurumun altında düzinelerle alt kurum sıralanır. Si­yasal liderlik, partiler, seçim sistemi, oylama, baskı grupları, bürokraDi, bunlardan bazılarıdır.Siyasetin temel işlevi yönetim işlerinin yürütülerek...

Din ve Ekonomi Kurumları Arasındaki İlişki

Din ve Ekonomi Kurumları Arasındaki İlişkiİnsani varoluşun temel esaslarından birisi olan ekonomik davranış, toplumun maddi ihtiyaçlarının teminatı doğal ortamlarda teknik donanımın niteliğiyle deği­şen miktarda enerji ve zaman kullanmayı gerektirir. Hemen her türlü oluşum gibi ekonomik davranış da toplumsaldır ve diğer kurumlarla aynı düzlemi paylaşması nedeniyle karşılıklı bir ilişki içinde bulunurlar. Bu çerçevede din ve ekonomi de karşılıklı olarak birbirlerini...

GENEL OLARAK EKONOMİ KURUMU VE DİN

.GENEL OLARAK EKONOMİ KURUMU VE DİNDin ve ekonomi bağlantısını açıklayabilmek.Temel kurumlardan biri olan ekonomi insanın varlığını sürdürebilmesi için gerek­li yeme içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması işlevine denk dü­şer. İnsanlığın önemli kültürel ünitelerinden birisini oluşturan ekonomi, eşya, fert­ler ve topluluklar arasında doğan bir sosyal ilişki alanıdır. Ekonomi söz konusu ihtiyaçların üretim, tüketim ve dağıtımını ihtiva ederse de bir...

Dinin Aile ile Olan İlişkisi

Dinin Aile ile Olan İlişkisiAile bilindiği üzere bir doğal sosyal birliktir ve bir temel sosyal işlevi yerine getir­me bakımından dinden göreli de olsa bağımsız bir kurumdur. Yani aile, tüm etki­leşimlerine rağmen din tarafından meydana getirilmemiştir. Ancak din ile aile ara­sında karşılıklı dinamik bir ilişki vardır, din aileyi, aile dini etkilemiş, tarih boyun­ca birbirlerini kollayagelmişlerdir.Genel sosyoloji açısından öncelikli olan, toplumsal...

GENEL OLARAK AİLE VE DİN

GENEL OLARAK AİLE VE DİN Aile doğası itibarıyla dinî olmayan bir kurumdur. Soyut ilişkiler ağı bakımından bir kurum olan aile aynı zamanda somut bir insan birlikteliği olması açısından ise do­ğal bir gruptur. Yani dini, etnisitesi, meslek ve meşrebi ne olursa olsun bütün in­sanlar başlangıçtan günümüze bir aile olgusuna sahip olagelmişlerdir. Ancak dinin belki diğer kurumlardan daha fazlasıyla aile ile bir...

KURUMLAR VE DİNİN KURUMLARLA GENEL İLİŞKİSİ

KURUMLAR VE DİNİN KURUMLARLA GENEL İLİŞKİSİÖnemli bir toplumsal olgu olan din ve kurum bağlantısını analizBazı kavramlarda olduğu gibi kurum da günlük dilde ve sosyolojide farklı anlam­larda kullanılmaktadır. Günlük dilde genellikle kurumsal bir işlevi yerine getiren "kuruluş" lara kurum denmektedir. Buna göre bir spor kulübü veya muhtaç çocuk­ların barındığı yer kurum olarak adlandırılmaktadır. Sosyoloji açısından ise kurum ne bir kişi,...

DİNİN DİĞER SOSYAL OLGU VE OLUŞUMLARLA İLİŞKİSİ

DİNİN DİĞER SOSYAL OLGU VE OLUŞUMLARLA İLİŞKİSİGenelde topyekûn bir toplumla bütün kurumlar arasında birebir ilişkiden söz edi­lebileceği gibi özel olarak farklı kurumlar arasındaki ilişki üzerinde de durulabilir. Yani herhangi bir sosyal oluşum din-toplum ilişkisi gibi makro düzeyde ele alına­bileceği gibi alt kültürel birimler düzeyinde de ele alınabilir. Mesela dinin ekono­mi ile olan etkileşimi bu türden bir ilişkidir.Burada hatırda tutulması...

Dinin Toplum ve Diğer Kurumlarla İlişkisi

GENEL OLARAK DİN VE TOPLUMLA İLİŞKİSİDinin Toplum ve Diğer Kurumlarla İlişkisiDin, insanın özlük alanına ilişkin bir sorundur. Çünkü insan gerçek varlığının far­kına onun kucağında varmış, kendisi ve çevresi hakkında ilk derli toplu açıklama­yı onda bulmuştur. Ne var ki bu tarihî önemine rağmen din üzerinde pek çok tar­tışma yapılmış, bir yığın eksik görüş de ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin önemli bir...

Püriten Ahlak, İslam ve Diğer Dinler

Püriten Ahlak, İslam ve Diğer DinlerWeber'in Batı'da modern dünyanın gelişmesiyle ilişkilendirdiği hususların niye dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkmadığı sorusu, İslam'la da alakalı bir sorudur. Weber, kapitalizme zemin hazırlayan püriten ahlakın İslam da dahil başka dinler­de ve kültürlerde gelişmediğini baştan kabul eder ve bunun nedenlerini arar. Doğ­rusu, Weber'in bu çabası, öncelikle bir karşıtlık temelinde gelişir. Bu karşıtlık iliş­kisinde, önce Batı'da...

Kalvinizmin Beş İlkesi

Kalvinizmin Beş İlkesiProtestanlığın en önemli kollarından olan Kalvinizim, beş temel inanç üzerine bi­na olur. Bunlar:Dünyayı yaratan ancak işlerinin insanın akıl erdiremeyeceği mutlak bir Tan­rı vardır. Her bireyin kurtuluşu ve helaki Tanrı tarafından önceden belirlenmiştir. Ki­şinin çabaları bu kaderi değiştirmeye yetmez. Tanrı dünyayı kendi şanı için yaratmıştır. İster kurtuluşa ersin isterse de helaka uğramış olsun, kişinin dünyadaki öde­vi, Tanrı'nın şanını yüceltecek işler yapmaktır. İnsan...

PROTESTAN AHLAKI VE DİNİN EKONOMİK İŞLEVLERİ

PROTESTAN AHLAKI VE DİNİN EKONOMİK İŞLEVLERİProtestanlığın genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olarak bu mezhebin modern dönem Batı toplumlarını nasıl dönüştürdüğünü analiz edebilmek.Weber, Batı'da ortaya çıkan bu kültürün niteliklerini belirlemek yanında bunun hangi saiklerle ortaya çıktığını da göstermeye çalışır. Bu noktada Batı'nın feodal dönemden çıkışını sağlayan etkenlerin başında sayılması gereken Protestanlığa dikkat çeker. Gerçekten de Protestanlık, feodal yapılarla iç içe...