ISLAHAT

  ISLAHAT   Dar anlamda: Osmanlı tarihinde gerile­me döneminde başlatılan, 19. yüzyılın başlarından itibaren daha çok Batı örneği­ne göre girişilen yenileşme ve ilerleme atı­lımları. Geniş anlamda: Herhangi bir usulde, iş­te, müessesede, kuruluşta veya devlet dü­zeninde eskiyen, bozulan, aksayan yanla­rı düzeltmek, iyileştirmek, iyi bir hale koy­mak, kusur veya noksanını tamamlamak veya artık bekleneni vermemesi nedeniy­le yerine yenisini koymak, reform. Bu kavramla yapılan tamlama ve tabir­ler şunlardı: Islahat-1 Cedide, yeni düzen­lemeler, Islahat-ı askeriye, askeri...

IRK

  IRK   Modern çağlarda pek az kavram, ırk kav­ramından daha az anlaşılmış ve daha faz­la yanlış kullanılmaya maruz kalmıştır. Irk hakkında fiziksel antropoloji alanında çok farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu gö­rüşler zamanla değişikliğe uğramıştır. Ör­neğin Amerika'da 1932 ile 1969 arasında yayınlanan 20 antropoloji ders kitabından 13'ü (% 65'İ), insan ırklarının varolduğu­nu kabul ediyor. 3'ü (% 15'i) ırkların var olmadığım iddia ediyor, geriye kalan 4' üy-se bu...