Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden. Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. As­len Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden olan babası Nûman Efen­di Elmalı Şer'iyye Mahkemesi'nde baş­kâtipti. Dedeleri Mehmed, Bekir, Hasan ve Bedreddin efendiler ilmiye sınıfına mensuptu. Annesi Fatma Hanım Sarlar-lı Mehmed Efendi'nin kızıdır. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı'­da...

Musa Carullah Bigiyef Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mûsâ Cârullah (1875-1949) Tatar âlimi ve düşünürü. Aslen Güney Rusya'da Penza ilinin Cembar ilçesine bağlı Kikino köyünden olup sonradan Don nehri kıyısındaki Rostov şeh­rine yerleşen bir aileye mensuptur. Mûsâ Cârullah bu göç sırasında Rostov yakının­daki Novoçerkassk şehrinde doğdu. Baba­sı, zengin bir köylü iken dinî bilgisi ve Rus­ça bilmesi sebebiyle Don Oblastı'nda ahund tayin edilen Molla Cârullah, annesi Damolla Habîbullah Hazret'in...

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı (1904-1978) Son devir din âlimlerinden, vaiz ve müftü. 6 Mayıs 1904'te Selânik'in Petriç ka­sabasında doğdu. Babası Petriç müder­risi İbrahim Edhem Efendi, annesi mü­derris ve hattat Hacı Ali Siyâmi Efendinin kızı Latife Hanım'dır. Dört yaşında iken babasını, dokuz yaşında iken anne­sini kaybeden Abdurrahman Şeref, Bal­kan Savaşfndan dolayı ağabeyi Abdul­lah Hulusi ile birlikte Tekirdağ'ın Saray kasabasına göç etti (1912)....

Muhammed Ebu Zehra Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kitapları, Hakkında Bilgi

Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehre (1898-1974) Mısırlı âlim. 29 Mart 1898'de Nil deltasının orta kesiminde yer alan Mahalletülkübrâ'da doğdu. Bu şehrin ileri gelen bir ailesine mensuptur. İlkokulda iken Kur'ân-ı Kerîm'i ezberledi. Medrese öğreniminden sonra Tanta'daki el-Câmiu'l-Ahmedî'ye girdi (1913). 1916'da Medresetü'l-kazâi'ş-şer'î'ye kaydoldu. Burada Ali el-Hafîf, Ab-dülcelîl îsâ, Muhammed Atıf Berekât Pa­şa ve Ahmed İbrahim Bey gibi hocalar­dan ders aldı....

Abdülmecid b. Muhammed Hani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülmecîd b. Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh ed-Dımaşki el-Hânî (ö. 1318/1900) el-Hadâpikul-verdîyye adlı eseriyle tanınan Nakşibendî-Hâlîdî şeyhi. 9 Safer 1263'te (27 Ocak 1847) Şam'da doğdu. Hâlid el-Bağdadîn in önde gelen halifelerinden Muhammed b. Abdullah el-Hânî'nin torunudur. Babası Muham­med, hadis ve fıkıh dersleri aldıktan son­ra babasından tasavvufa dair eserler oku­muş. Mısır'a gidip ünlü âlimlerle tanış­mış, babasının 1862'de ölümü üzerine onun yerine...

Hasan Kafi el-Akhisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hasan Kâfî el-Akhisârî (ö. 1024/1615) Usûlü'f-fıfkem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi. Ramazan 951'de (Aralık 1544) Bosna-Hersekteki Akhisar (Prusac) kasabasında doğdu. Zi'bî. Akhisârî, Bosnevî nisbeleriyle anılır. Bosna-Hersek'te Hasan Kafi-ja Pruscak diye tanınmıştır. Büyük dede­si Yâkub, XV. yüzyılın sonlarına doğru İşkodra'dan (Arnavutluk) göç edip Akhi­sar'ın Zi'b {Zîb) köyüne yerleşti. Fâtih Sultan Mehmed döneminde gerçekleşen Bosna'nın fethinden sonra 100 yaşların­da iken...

Emir Külal Hazretleri Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Emîr Külâl (ö. 772/1370) Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend'in mürşidi. 683 (1284) yılında Buhara'nın Sûhârî köyünde doğdu. Bütün hayatını orada ve Buhara'nın diğer bazı köylerinde ge­çirdi; dolayısıyla onun, Hâcegân'ın "se­fer der-vatan" prensibine sadık kaldığı söylenebilir. Babasının adı Emîr Hamza olup kendisinin asıl adı bilinmemektedir. "Emîr" lakabı Hz. Peygamber'in neslin­den olduğuna, Buhara'nın Farsça (veya Tacikçe) lehçesinde "çömlekçi" mânası­na gelen "Külâl" kelimesi...

Kadı İyaz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Fazl İyâz b. Mûsâ i, b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149) Mâlikî kadısı, hadis, fıkıh ve dil âlîmi 476 yılı Şaban ayı ortalarında (Aralık 1083 sonlan) Sebte'de (Ceuta) dünyaya gel­di. Doğduğu yere nisbetle Sebtî, muhte­melen vefat ettiği yere nisbetle Merrâkü-şî diye de anılır. Ceddi Yahsub b. Mâlik, İmam Mâlik'in atalarından Zû Asbah el-Hâris'in kardeşidir. İyâz çeşitli âlimlerden temel dinî eserleri okudu....

Mazhar-ı Canı Canan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Şemsüddîn Habîbullah Mîrzâ Mazhar Cân-ı Cânân b- Mîrzâ Câri b. Abdissübhân Dihlevî (ö. 1195/1781) Nakşibendiyye'den Müceddîdiyye silsilesinin yayılmasında önemli rol oynayan Hindistanlı mutasavvıf. 1 Ramazan 1110'da (3 Mart 1699), ailesi Dekken'den Ekfaerâbâd'a (Agra} göç ederken Kâlâbâğ adlı küçük bir kasabada doğdu. Muhammed b. Hanefiyye yoluyla Hz. Ali soyundan geldiğini ileri süren Mir­za Mazhar'ın ailesi, Afganistan'dan Hin­distan'a gidip Bâbürlü İmparatoru Hümâyun'un...

Fudayl bin İyad Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû Alî el-Fudayl b. İyâz b. Mes'ûd et-Temîmîel-Yerbûî (ö. 187/803) Horasan'ın ilk büyük sufîlerinden. 107'de (725) doğdu. Temîm kabilesi­nin Yerbü' boyundandır. Oğlu Ebû Ubeyde baba tarafının aslen Kûfeli bir aile­den olduğunu, babasının Semerkanfta doğduğunu ve Ebîverd'de yetiştiğini söy­ler. Hizmetçisi İbrahim b. Eş'as'a göre Merv'in Fundîn köyündendir; diğer bir rivayete göre ise aslen Buharalıdır. Ailesi hakkındaki rivayetler­den Fudayl'in Arap asıllı olduğu...

Sadeddin-i Taftazani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SADEDDİN TAFTAZANİ (1322-1394) Iranlı tanrıbilimci ve din bilgini. Aristoteles mantığına dayanarak tanrı-bilim ve tasavvuf sorunlarına çözüm bulmaya çalışmıştır. İran’ın Taftazan kentinde doğdu, 1394’te öldü, ölüm yeri bilinmiyor. Gerçek adı Sadeddin Mahmud b. Ömer’dir. Herat ve Gülistan’da medrese öğrenimi gördükten sonra, bir yandan Sünni geleneğine dayanan İslam bilimleri, öte yandan Yeni Platonculuk ve Anadolu-Yunan felsefesinden kaynaklanan konular üzerinde geniş kapsamlı çalışmalara...

İs­mail Rumi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

İs­mail Rûmî (ö. 1041/1631) Kâdîriyye tarikatının Rûmiyye kolunun kurucusu. Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Baba­sı Çoban Ali, oğlunun daha iyi yetişmesi için Tosya'ya taşındı. Medrese ilimlerini tahsil ederken Halvetiyye tarikatı şeyh­lerinden Ahmed Efendi'nin sohbetlerine devam etmeye başlayan İsmail Rûmî, bir gece rüyasında Abdülkadir-i Geylânî'yi gö­rerek onun manevî işareti üzerine Bağ­dat'a gitmek üzere yola çıktı. Bağdat'a ulaşınca Kâdiriyye'nin merkez dergâhına gidip dergâhın...

İmam Mazenderani Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Hakkında Bilgi

Şeyh Abdullah b. Muhammed Nasîr Gîlânî Mâzenderânî Necefî (1840-1912) İran Meşrutiyet hareketine büyük destek sağlayan Şiî müetehidi. Günümüzde adı Âmül olan Barforûs'ta doğdu. İlk eğitimini İran'da aldıktan son­ra erken yaşta Şiî ulemâsından öğrenim görmek üzere Irak'a gitti. Önce Kerbelâ'-da Zeynelâbidîn Mâzenderânî ve Şeyh Ha­san Erdekânf den ders aldı, ardından ha­yatını geçireceği Necef e yerleşti. Burada Mehdî Kâşifülgıtâ ve Molla Muhammed...