Muradabadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muradâbâdi (1883-1948) Hintli müfessir ve eğitimci. 21 Safer 1300 (t Ocak 1883) tarihinde Muradâbâd'da (Uttar Pradeş) doğdu. Adı Muhammed Naîmüddin'dir. Ataları, Bâbürlü Hükümdarı Evrengzîb zamanında İran'ın Meşhed şehrinden Hindistan'a ge­lip yerleşmiş ve kendilerine Muradâbâd'da arazi verilmişti. Babası Mevlânâ Muham­med Muînüddin Nüzhet şair ve âlim bir kişiydi. İlk eğitimini babasından aldı, on­dan Urduca ve Farsça öğrendi. Sekiz ya­şında hafız oldu Muradâbâd'daki...

Muhammed bin Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MUHAMMED b. AHMED (10.yy) Arap, düşünür. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan İhvanu’s-Safa adlı felsefe akımının kurucularındandır. Nehracur’da doğdu, Basra’da öldü.10.yy ortalarında yaşadığı biliniyor, onunla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Gerçek adı Muhammed b. Ahmed El-Nehracyrî’dir. Muhammed b. Ahmed, kendi adına, bağımsız bir felsefe öğretisi geliştirmemiş, İslam düşüncesinde İhvanu’s-Safa (Safa Kardeşleri) diye tanınan ve Yeni-Platonculuk’tan esinlenerek inanç sorunlarını çözmeye çalışan topluluk içinde yer almıştır. Ona göre üzerinde...

Muhammed İkbal Kimdir, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed İkbal (1877-1938) Hindistanlı müslüman düşünür, şair. Pencap eyaletinin Keşmir sının yakının­daki Siyâlkût şehrinde dünyaya geldi. Do­ğum tarihi konusunda farklı bilgiler veril­mekle birlikte kendisi doktora tezinde 2 Zilkade 1294'te (8 Kasım 1877) doğduğu­nu kaydetmiştir. Sûfîmeşrep bir zat olan babası Nûr Muhammed ve annesi İmam Bîbî onun dinî şahsiyetinin gelişmesinde önemli ölçüde etkili olmuşlardır. İlk ve or­ta öğrenimini Siyâlkût'ta gördü; 189S'te...

Şeyh Adi bin Musafir Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Adî b. Müsâfir (ö. 557/1162) Adeviyye tarikatının kurucusu sayılan ve sonradan Yezîdîler tarafından da sahip çıkılan mutasavvıf, âlim ve fakîh. Suriye'de Ba'lebek şehrine bağlı Beytifâr'da dünyaya geldi. Doğum tarihi belli değildir. Ancak 557 yılında (1162) dok­san yaşlarında vefat ettiğine göre 467'de (1074) doğmuş olmalıdır. İlk dinî bil­gileri doğduğu yerde aldı. Abdülkâdir-i Geylânî, Ebû Necîb Sühreverdî, Ebü'l-Vefâ el-Hulvânî. Hammâd ed-Debbâs....

İmam Rabbani Hz. Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkî es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. 14 Şevval 971 'de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap'taki Sirhind'de (Serhind) doğdu. Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasın­da İmâm-ı Rabbânî ve "müceddid-i elf-i sânî unvanlarıyla tanınır. Soyunun ikinci halifeye dayandığını iddia eden Kabil asıllı bir aileye mensuptur. Ta­savvufa ve özellikle vahdet-i vücûda dair birkaç risalenin müellifi...

Muhammed Behçet el-Baytar Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Muhammed Behçet el-Baytâr (1894-1976} Suriyeli din âlimi. 9 Mart 1894'te Dimaşk'ta doğdu. Bü­yük dedeleri Cezayir'den gelip Dımaşk'ın Meydân mahallesine yerleşen ilim ve fa­zilet sahibi bir aileye mensuptur. Âlim, edip ve şair olan babası İbnü'l-Baytâr diye meşhur olmuştur. Muhammed Behçet başta Cemâleddin el-Kâsımî olmak üzere babasından, anneden dedesi Abdürrezzâk el-Baytâr, Bedreddin el-Hasenî ve Muhammed Hıdır Hüseyin'den Arap dili ve edebiyatı ile...

Abdullah bin İdris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. İDRİS   Ebû Muhammed Abdullah b. İdrîs b. Yezîd el-Evdî el-Kûfî (ö. 192/807-808) Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi. 110 veya 120 yılında doğduğuna dair kendisinden nakledilen iki rivayetten başka, 115'te doğduğu da söylenmek­tedir. Rivayet ettiği hadisleri babasın­dan, A'meş, Süfyân es-Sevrî, Hişâm b. Urve, Şu'be, Mâlik b. Enes vb. birçok hadisçiden dinledi. Kıraati da Nâfi ve A'meş'ten öğrenerek ikinci...

Abdulgani Nablusi Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (İslam Filozofları)

Abdulgani en-Nablusi (1641-1731) Şam'da doğdu. Alim, mutasavvıf, fakih, seyyah ve şairdir. Abdulgani Nablusi soyu Filistin'deki Nablus şehrine uzanır.  Bu yüzden soyadı  Nablusi (Nablus'a ait) olarak anılmıştır. Osmanlı devri mütefekkirleri üzerinde büyük etkisi olan Nablusi öte yandan "rihle"leri ile yeni bir edebi türün mucidi olmuş, İstanbul'a gelmiş, öte yanda hem Kadiri, hem Mevlevi ve hem de Nakşi tarikatının şeyhi olmuş...

Nasreddin Tusi Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

NASİREDDİN TUSÎ (1201-1274) İranlı filozof ve astronomi bilgini. Aristoteles felsefesinden kaynaklanan bir Şii düşüncesi geliştirmeye çalışmıştır. 18    Şubat 1201’de Tus’ta doğdu, 26 Haziran 1274’te Bağdat’ta öldü. Gerçek adı Ebu Cafer Muhammed b. Hasan’dır. Filozof Ravendi’nin öğrencisi olan babasından ilk felsefe ve din bilgilerini edindikten sonra çağının ünlü bilginlerinden Ferideddin Nişaburî’den felsefe, Kemaleddin Hasib’ten astronomi ve matematik, Burhaneddin Hemedani’den Hadis okudu. Çalışmalarını...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR   Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası, Gazzâlînin de vaazlarını takip ettiği, Emîr Abbâdî adıyla tanınan meş­hur vaiz Ebü'l-Hüseyin Erdeşîr b. Mansûr'dur (ö. 1103). Merv'de şöhrete ka­vuştuğu için “Vâiz-i Mervezî” diye meş­hur olan Abbâdî ilk tahsilini Merv'de yaptı. Tanınmış muhaddislerden hadis dersi...

İbrahim Havvas Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû İshâk Ibrâhîm b. Ahmed el-Havvâs (ö. 291/904) Riyazet ve tevekküle Önem vermesiyle tanınan ilk donem sufilerinden. Sâmerrâ'da dünyaya geldi. Bazı kay­naklarda ise Bağdat'ta doğduğu kayde­dilmektedir. Dönemin meşhur sûfîlerin-den Hayr en-Nessâc ile tanıştıktan sonra tasavvufa yöneldi. Yûsuf b. Hüseyin er-Râzî ve Ebû Abdullah el-Mağribî'den isti­fade etti. Cüneyd-i Bağdadî, Ebü'l-Hüseyin en-Nûri, Mimşâd ed-Dîneverî, Hallâc-i Mansûr ile de görüş alışverişinde bulun­du. Mekke....

Abdülhadi (John Gustaf (İvan) Agve) Kimdir, Hayatı, Eserleri

Abdülhâdî (John Gustaf (İvan) Agve) (1869-1917) Avrupa'da İslâm tasavvufu ve İbnü'l-Arabî ekolünün tanınmasında önemli rol oynayan İsveçli ressam, Şâzeliyye tarikatı halifesi. Stockholm'de doğdu. 1889'da resim yapmaya başladı. 1890'da Paris'e gitti. Ressam Emile Bernard'ın atölyesinde çalıştı. Bu sırada Societe Theosophiqve'e girdi. 1892'de Marie Hout adında şa­ir, filozof ve sosyalist bir kadınla dost oldu. Anarşizm mensuplarıyla yakın mü­nasebetlerde bulundu. Polisin aradığı...

Behmenyar bin Merzüban Kimdir, Hayatı, Eserleri, Felsefesi -İbni Sina’nın Öğrencilerinden-

Ebü'l-Hasen Behmenyâr b. Merzübân el-Acemî el-Azerbaycânî (ö. 458/1066) îbn Sina'nın en tanınmış talebelerinden.      Hayatını aydınlatacak kadar bilgi mev­cut değildir. Bilindiği kadarıyla Mecûsî bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve sonradan İslâm dinini kabul etmiştir. İbn Sînâ'nın Hemedan (1015-1024] ve İsfahan'da (1024-1037] bulunduğu dönemlerde onun en seçkin Öğrencileri arasında yer almış ol­masına rağmen Arapça bilgisi mükem-mei değildi. Alâüddevle zamanında (1008-1041)...