Metafizik ve Analiz

Metafizik ve Analiz Modern İngiliz ve Amerikan filozofları çoğunlukla, kendilerini, metafiziğin tam tersine, felsefî analizle uğraşan kişiler olarak tanımladılar. Bir metafizikçinin ilgileri, bu görüşe göre, temelde spekülatif olup, o, dünya hakkında şimdiye kadar bilinmeyen ol - guları ifşa etmek ve bu temel üzerinde, bir bütün olarak dünyaya dair bir teori kurmak ister. Metafizikçi, bunu yaparken de, bilimsel teorilerin deneyimsel sınamaya tâbi tutulabildikleri yerde, metafiziksel teorilerin deneyimsel olarak...

İlk İlkelerin Bilimi – FELSEFE

İlk İlkelerin Bilimi Metafiziğe ilişkin giriş tartışmasında, Bradley tarafından kullanılan bir diğer tanım, "ilk ilkelere" veya nihaî, çürütülemez hakikatlere "ilişkin araştırma"dır. Metafiziğin, insanları, onlara ışığında biraz önce sözü edilen anlamı içinde bir bütün olarak deneyime ilişkin bağlantılı bir açıklamaya ulaşma imkânı veren bir kavramlar öbeğiyle donatan bir ilk ilkeler öğretisi sağladığı söylenebilir ve bu iki metafizik tanımı bir ve aynı şeyin iki ayrı yüzünü meydana getirir. Metafiziğin ilk...

Metafizik ve Felsefenin Diğer Dallan

Metafizik ve Felsefenin Diğer Dallan Bu noktada, metafiziğin felsefenin diğer dallarıyla olan ilişkileri üzerinde düşünmek faydalı olabilir. Kant tarafından hafife ve bazen de alaya alınan güçlü bir gelenek, felsefenin, felsefî bilimler de dahil olmak üzere, bilimlerin kraliçesi olduğunu iddia edi - yordu. Buradaki düşünce muhtemelen, fizikçi ve biyologlar gibi, mantık ve etik benzeri alanlarda çalışanların da, son çözümlemede metafizikçiler tarafından tasdik edilmek veya düzeltilmek durumunda olan kabuller...

Bir Bütün Olarak Dünyanın Bilimi

Bir Bütün Olarak Dünyanın Bilimi Metafizikçilerin disiplinlerini tanımlamalarının başka bir yolu da, onun bir bütün olarak dünya ile ilişkili olduğunu söylemektir. Bu tanımm içerimleri ilk bakışta pek açık değildir. Bununla birlikte, açıktır ki, herşeyden önce, her biri araştırma amacıyla dünyanın bir parçası ya da veçhesini seçip kendisini onunla sınırlayan çeşitli bilim dalları arasındaki karşıtlığa dikkat çekilmek amacı güdülmektedir. Hiçbir jeolog ya da matematikçi kendi bi - lim...

Nihaî Gerçekliğin Bilimi

Bu sorulara bir cevap verebilmek amacıyla, başka bir metafizik tanımı öne sürülmüştür: Bu tanıma göre, metafizik, salt görünenin tersine, nihaî olarak gerçek olanı tanımlamaya çalışan bilimdir. Bununla birlikte, görünüşle gerçeklik arasındaki ayırım hiçbir şekilde metafiziğe özgü bir ayınm değildir. İnsanlar, gündelik yaşamda güneşin gerçek büyüklüğü ile onun görünüşteki büyüklüğü veya bir nesnenin (standart koşullarda görüldüğü zamanki) gerçek rengi ile, onun (standart olmayan koşullar altında) görünen rengi arasında...

Varolana İlişkin Bir Araştırma – FELSEFE

Varolana İlişkin Bir Araştırma Metafizikle ilgili ortak bir idialar kümesi, onun varolana ilişkin bir araştırma olduğunu dile getirir; metafiziğin görevi, genel görüşü bu konuda eleştirel incelemeye tâbi tutmak, ve bunu yapar - ken de neyin tam anlamıyla gerçek olduğunu belirlemektir. Genel görüşün işte bu bağlamda kendi fikrini öne sürmeye sevkedilebildiği takdirde, neyin varolduğu konusunda kesinlikle güvenilmez bir kılavuz olduğu belli bir güvenle öne sürülebilir. Acaba düşlerin nesneleri,...

Metafizik Tanımları

Metafizik Tanımları Metafizikle fiilen uğraşanların teşebbüslerini, onların kendi amaçlarıyla kesin ve empirik bilim icracılarının problemleri arasına belirgin bir çizgi çekerken karşılaştıkları problemlere tek tek her durumda dikkat çekerek, tanımlama biçimlerinden bazılarını inceleme zorunluluğu bulunmaktadır. Burada kısaca dört görüşü ele alacağız: Bu görüşler metafiziği, (1) varolana veya gerçekten varolana ilişkin bir araştırma; (2) görünüşün tersine, gerçekliğin bilimi; (3) bir bütün olarak dünyaya ilişkin bir inceleme; (4) bir ilk ilkeler teorisi diye...

Metafizik Terimin Kökeni

I. Metafiziğin Doğası ve Kapsamı Terimin Kökeni Metafizik terimi, etimolojik açıdan pek aydınlatıcı bir terim değildir. O, "fizikten sonra gelen" anlamını taşır; buna göre, metafizik Aristoteles'in ilk öğrencileri tarafından, Aristoteles'in, *William Henry Walsh ve Bruce Withington Wilshire tarafından kaleme alınmıştır. onun kendisinin ilk felsefe adını verdiği konu üzerine olan denemesinin içeriğine atıfta bulunmak üzere kullanılan deyimdi ve Aristoteles'in ilk editörlerinden biri olan Rodoslu Andronikosça bu denemenin başlığı olarak kullanıldı....

Friedrich Wilhelm Nietzsche Hayatı ve Eserleri

F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 Ekim 1844'de, Kuzey Doğu Almanya'nın, babasının papaz olduğu küçük bir kasabasında, Röcken'de doğdu. Beş yaşındayken babası ölünce, annesi, kızkardeşi, çeşitli teyze ve halalarıyla birlikte Naumburg'a giden küçük Fritz, orta öğretimini ünlü 'klasik' okul Schulpforta'da tamamladı. Yüksek öğrenimi için önce teoloji okumaya başlayan...

Descartes Hayatı Fikirleri

René Descartes Felsefedeki en ünlü söz, Descartes'e ait : "Cogito ergo sum." ( Düşünüyorum, öyleyse varım. ) Descartes Hayatı Fikirleri Descartes tarihçesi 1596 Rene Descartes 31 Martta doğdıı 1606 La Fleche'de Cizvit Kolejine başlar. 1614-1616 Poitiers'de hukuk derecesi için çalışır. 1618 Hollanda'da Orange Prensi’nin ordusuna yazılır; fizikçi Beckman ile tanışır. 1619-1628 "Dünya kitabını çalışarak” Avrupa boyunca gezer. 1619 Onu hayatını düşünceye adamasına ikna eden rüyalar görür. 1620 Bavyera'da...

Heidegger’in Hayatı ve Eserleri Martin Heidegger’in Hayatı ve Eserleri

Martin Heidegger'in Hayatı ve Eserleri Martin Heidegger, Almanya’nın Baden kenti sınırları içinde Meßkirch adlı bir köyde doğdu. Babası, St. Martin Katolik kilisesinde hademeydi. Orta eğitimini burslu olarak Konstanz’da bir yatılı okulda tamamladı. Freiburg Üniversitesi'nde teoloji eğitimi görmeye başladı fakat yavaş yavaş Katolik inancından koptu. Heidegger bu dönemden söz ederken ilâhiyatçı Carl Braig’in Varlık Hakkında Ontolojik Araştırmalar (1896) ve Franz Brentano’nun...

Heidegger’in Felsefesi – Martin Heidegger’in Felsefesi

Martin Heidegger'in Felsefesi Heidegger’e göre felsefe bilim değildir. 1930’larda felsefeyi, destrüksiyona tabi tutularak aşılması gereken metafizik bir gelenek olarak tanımlayan Heidegger, “düşünce”nin dönüştürücü ve kurtarıcı gücüne inanır. Bu anlamda “düşünce”, bilimsel faaliyetin aradığı kesinliğe benzer bir kesinlik aramaz; onda bir zaaf olarak görülemeyecek bir muğlâklık bulunur. Düşünce sorgular. Bilimin nihai işi olgularladır; “düşünce” ise varlığın anlamı sorusuyla uğraşır, varolanların belirişinin...

Martin Heidegger Kimdir?

Martin Heidegger Kimdir? Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Alman filozoftur. 26 Eylül 1889'da Baden eyaletinde doğdu. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetişti. Felsefi çalışmalarıyla olduğu kadar, yaşamı ve çeşitli dönemlerde sergilediği politik tutumlarıyla da tartışma konusu oldu. Felsefi yetkinliği ve önemi yadsınamazken politik konumları dolayısıyla sürekli sorunlu bir ilişkinin taşıyıcısı oldu ve bu durum çoğu...