ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI ALİ ŞERİATİ'NİN DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ALİ ŞERATİNİN ESERLERİ 1933: *Doğumu.   1940: *İbn Yemin İlkokulu’na başlaması.   1946: *Meşhed Firdevsi Lisesine kaydolması.   1948: *İslamî Hakikatler Yayınları Merkezi’ne girişi.   1950: *Meşhed Öğretmen Okulu’na girişi.   1952: *Meşhed Kültür Dairesi’de çalışmaya başlaması. *Hükümet aleyhine sokak gösterilerine katılması ve kısa süreli tutuklu kalması. *Öğretmen okulunu bitirmesi ve Kültür Dairesi’nde öğretmen olarak göreve başlaması. *İslam Öğrencileri Örgütü’nün kurulması.   1953: *Milli Mukavemet Hareketi’ne katılması.   1954: *Edebiyat diploması alması.   1956: *Meşhed Edebiyat Fakültesi’ne girişi. *Cevdet es-Sahhar’dan,...

ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ YILLARA GÖRE SIRALI

YILLARA GÖRE DR. ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ² 1954 (Hicri Şemsi 1333)   Muhammet Hüseyin Al-i Kaşifu’l-Gıta’nın emperyalizmi mahkum edici içerikli cevabını Ali Şeriati tercüme etti ve aynı isimle 1954 yılında yayınlandı.   ² 1955 (H.Ş. 1334)   Tarih-i Tekamül-i Felsefe “Felsefenin Tarihsel Tekamülü”   Bu eser Şeriati’nin kaleme aldığı ilk eseridir, 1955’de yayınlandı. İçeriği; Müslümanların Kuran’dan uzak kalmaları, doğu felsefesinin batıya olan üstünlüğü,...

Ali Şeriati Hayatı Eserleri Fikirleri

HAYATI Gerçekte, onun asıl sorunu, hayatm kendisi değil; sadece onu nasıl, ne uğruna yaşayacağı sorusu idi. Bu yüzden, daha çocukluğundan itibaren, yalnız hayatını nasıl biçimlendireceğini, nasıl bir anlamla renklendireceğini düşünmekle kalmamış, atalarından devraldığı emanetin yükünü, yoğun bir biçimde hep omuzlarında hissetmiştir. Hep, bu emaneti bir an önce yerine teslim etmek istemiş, -son mektubunda da belirttiği gibi- bir anını bile boşa...

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Zâhidierin çokça bulundu­ğu bir çevrede yetişti. Hadis öğrenimi için Hicaz. Mısır. Şam, Irak, Küfe ve Ho­rasan gibi ilim merkezlerini dolaştı. Nadr b. Şümeyl, Yezîd b. Hârûn. Hâlid b. Mahled, Muhammed...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası, Gazzâlînin de vaazlarını takip ettiği, Emîr Abbâdî adıyla tanınan meş­hur vaiz Ebü'l-Hüseyin Erdeşîr b. Mansûr'dur (ö. 1103). Merv'de şöhrete ka­vuştuğu için “Vâiz-i Mervezî” diye meş­hur olan Abbâdî ilk tahsilini Merv'de yaptı. Tanınmış muhaddislerden hadis dersi...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır. Orijinal bir tertibi olan eserin ilk kısmında, mushaf sırasına göre sûreleri de belirtilmek suretiyle önce bü­tün âyetlerin son kelimeleri, ardından âyet­lerin ilk kelimeleri verilmiş, sonraki bölüm­lerde ise eliften başlayarak sırasıyla Arap alfabesinin yirmi dokuz harfinin...

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Zâhidierin çokça bulundu­ğu bir çevrede yetişti. Hadis öğrenimi için Hicaz. Mısır. Şam, Irak, Küfe ve Ho­rasan gibi ilim merkezlerini dolaştı. Nadr b. Şümeyl, Yezîd b. Hârûn. Hâlid b. Mahled, Muhammed...

Ali Muhammed Bab Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ MEHMED BAB (1812-1849)İranlı mutasavvıf. Babîye mezhebinin kurucusudur. Tanrı’nın bütün somut varlıklarda göründüğünü ileri sürmüştür.Şiraz’da doğdu, Tebriz’de öldü. Değişik kaynaklara göre eski bir aileden gelen, çok küçük yaşta tasavvuf konularıyla ilgilenmeye başlayan Ali Mehmed Bab, önce Şeyh Ahmed İhsai’den, onun ölümünden sonra yerine geçen Şeyh Seyyid Kâzım’dan ders aldı. Bir süre Kerbelâ’da, Şeyh Kâzım’ın yanında kaldı; ondan edindiği düşünceleri...

Şeyh Bedreddin Kimdir, Hayatı, Düşünceleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEDREDDİN (1359-1420)Türk fıkıh ve tasavvuf bilgini. İslam düşüncesini, yeni bir yoruma dayanarak, toplumculukla uzlaştırmaya çalışmış, mülkiyette ortaklığı savunmuştur.Edirne’ye bağlı Sımavna ilçesinde doğdu, Serez’ de öldü. Babası kadılık görevinde bulunan İsrail’di. Gerçek adı Bedreddin Mahmud’dur; yaşamı sonradan birtakım söylencelerle süslenmiş, ileri sürdüğü söylenen düşüncelerin yarattığı tepkiyle, uyandırdığı geniş ilgiyle olağanüstü bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle, gerçek yaşamım söylencelerden ayırarak...

Fethullah Şirvani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1- Haşiye calâ Şerhi'1-Mevâ-kıf. Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkıf adlı eserine yazdığı geniş bir haşiyedir; Escurial Library, Mü­nih'te Hof und Staatsbibliothek, India Office'te ve Râgıb Pa­şa Kütüphanesinde olmak üze­re dört nüshası bilinmektedir. 2- Haşi­ye alâ ilâhiyyâti Şerhi'l-Mevâkıf. Şir­vânî bu kitabı II. Bayezid'in mütalaası için yazıp ona ithaf etmiştir. Süleymani-ye Kütüphanesinde Atıf Efendi ve Tire'de Necip Paşa kütüphanele­rinde bu adla Fethullah...

Abdullah bin İdris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. İDRİS Ebû Muhammed Abdullah b. İdrîs b. Yezîd el-Evdî el-Kûfî (ö. 192/807-808) Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi. 110 veya 120 yılında doğduğuna dair kendisinden nakledilen iki rivayetten başka, 115'te doğduğu da söylenmek­tedir. Rivayet ettiği hadisleri babasın­dan, A'meş, Süfyân es-Sevrî, Hişâm b. Urve, Şu'be, Mâlik b. Enes vb. birçok hadisçiden dinledi. Kıraati da Nâfi ve A'meş'ten öğrenerek ikinci...

Muhammed bin Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MUHAMMED b. AHMED (10.yy)Arap, düşünür. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan İhvanu’s-Safa adlı felsefe akımının kurucularındandır.Nehracur’da doğdu, Basra’da öldü.10.yy ortalarında yaşadığı biliniyor, onunla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Gerçek adı Muhammed b. Ahmed El-Nehracyrî’dir.Muhammed b. Ahmed, kendi adına, bağımsız bir felsefe öğretisi geliştirmemiş, İslam düşüncesinde İhvanu’s-Safa (Safa Kardeşleri) diye tanınan ve Yeni-Platonculuk’tan esinlenerek inanç sorunlarını çözmeye çalışan topluluk içinde yer almıştır. Ona göre üzerinde...

Ejektör Nedir? Ejektör Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ejektör" ne demek?1. Fışkırtıcı Ejektör kelimenin ingilizcesi: n. ejector, person or thing which ejects; device which...

Surre Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Tarihi, İlk Surre

Surre Arabça "para kesesi" demek olan surre, Osmanlılar tarafından Haremeyn (Mekke ile Medine) halkına dağıtılmak üzere gönderilen para hakkında kullanılır. Bu yönü ile malî bir...

Elifnâme Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Genellikle misra başlarindaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta elif'den ye'ye kadar alfabetik tarzda devam etmesi ile oluşturulan şiir.

Ernst Cassirer – Sembol Kavramının Doğası

Ernst Cassirer - Sembol Kavramının Doğası Kendimizi saran sembolleri oluşturup aynı zamanda onlar tarafından kuşatılmış şekilde yaşamaktayız. Sembolün ve onun en önemli işlevi olan sembolikliğin...

Kalkınma ve Kadın

Kalkınma ve Kadın Kalkınma, azgelişmiş ülkelerin kültürel ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşma girişimini ifade eder. Kalkınma politikaları kadın ve erkeği farklı şekillerde etkilemektedir. Feminist Yaklaşımlar...