Eskatoloji Nedir, Ne Demek, Tanımı, İnancı Hakkında Bilgi

Eskatoloji (Yunanca έσχατος yani "son" sözcüğünden) teoloji (dinbilim) ve felsefenin bir bölümüdür. Tarihin son olaylarıyla veya insanlığın nihai kaderi ile ilgili teolojinin bir parçasıdır. Bu kavram genellikle "dünyanın sonu" ya da "bitiş zamanı" olarak anılır. Oxford İngilizce Sözlüğünde, eskiyatolojiyi "ölüm, yargı ve ruhun ve insanın nihai kaderi ile ilgili ilahiyatın bir parçası" olarak tanımlıyor.

Doğruluk Nedir? (Felsefi ve Dini) (Felsefe Akımları)

1- Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması, yani verilmiş bir olguyla uyuşması (içeriksel doğruluk),2- Düşüncenin kendi kendisiyle uyum için de olması, çelişik olmaması (biçimsel doğruluk) diye ikiye ayrılır.Doğruluk, doğru olan önermenin sıfatıdır. Fiilen tecrübe edilmiş olan şeyinde sıfatıdır. Doğru, deney doğrusu ve akıl doğrusu olmak üzere ikiye ayrılabildiği gibi, doğruluk da deneysel doğruluk ve aklî...

Toplum Felsefesi (Felsefe Konuları)

Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasından önce, toplumların yapısını anlamak, sorunlarını çözmek ve ona istikrarlı bir yapı kazandırmak maksadına yönelik düşünce biçimlerine verilen ad.İlk insanlarından itibaren toplumu teşkil edenler, sosyal münasebetlerinin düzenli ve karşılıklı hak ve menfaatları dikkate alır tarzda olmasını sağlamak, bunun için müesseseler kurmak, kanunlar tanzim etmek gibi hususlarda, içinde yaşadıkları dönem ve toplumun değer hükümlerine veya...

Epistemoloji Nedir, Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi

Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılmaktadır.Epistemoloji, bilginin doğasını, gerekçelendirmeyi ve inancın rasyonelliğini inceler. Epistemolojideki tartışmaların çoğu dört alanda yoğunlaşmaktadır:

Hermetizm Nedir, Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Hermetizm olarak da adlandırılan Hermetikizm, esas olarak Hermes Trismegistus'a atıf yapılan yazılara dayanan dini, felsefi ve ezoterik bir gelenektir. Bu yazılar Batı ezoterik geleneğini büyük ölçüde etkilemiş ve hem Rönesans hem de Reformasyon sırasında büyük önem taşımaktadır. Gelenek, tüm dinlerde var olan ve antik dönemde Tanrı tarafından insana verilen tek, gerçek bir teolojinin varlığını doğrulayan bir prizca teologundan inandıklarını...

Ateizm, Ateizm Nedir, Ateist Kimdir? (Felsefe Akımları)

Tanrıyı inkar eden ya da ona İnanmaya karşı çıkan felsefi öğretiye ateizm (tanrı tanımaz­lık) adı verilir. Teizmin tezlerini reddeden ve tannyla ilgili herşeyin bilimsel-deneysel araş­tırmalar sonucu dünyada ortadan kalkacağını savunan görüş sahiplerine ateist denir. Ate­izm, bununla birlikte kutsal ve ilahi hakikatle­re "bigane" kalan ve onların varsa bile biline­meyeceğini söyleyen agnostisizmle kanştırılmamalıdır. Agnostisizm ...

Afrika Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Afrika Felsefesi, yazılı bir geleneği pek bulunmamakla birlikte, Afrika'nın çoğunlukla sözlü gelenekleri ile örf ve adetlerinden beslenen bir felsefesi olduğundan bahsetmek mümkündür. Afrika'nın yazılı felsefesinin ilk ve ender ürünleri Eski Mısır'a aittir. Buna karşılık çağdaş Afrika felsefesine sözlü gelenek hakimdir.

Okkültizm Nedir? Tanımı, (Psikoloji)

Okkült kelimesi, eşyanın dış yüzeyinin ve özelliklerinin gerisinde yatan esrarengizliği gösterir. Gizli, kapalı, açıklanma şekli bilinmeyen şey demektir. Özellikle birçok insanın, hatta bilim adamlarının bile bilemedikleri maddi, ya da ruhsal güçler. Okkültizm ise, okkült şeylere ait bir bilgi yardımıyla bu etkiyi gerçekleştirmek için büyü işlemlerini uygulamaktır. Büyü çeşitleri, tüm uygarlıklarda mevcut olmuştur; antropologlar bu Özelliklerin her türden (ilkel olduğu...

Gelenekçilik-Tradisyonalizm İslam ve Tradisyonalizm (Felsefe Akımları)

Gelenekçilik, toplumsal konumlan ve sosyal değerleri eskiden beri geldiği sekile de benimseyen, saygı duyan ve destekleyen, onları değiştirecek her şeyi» değersiz ve önemsiz kabul edip karşı çıkan bir sos­yal akımın adıdır.Gelenekçilerin gözünde geçmişte meydana gelen, uzun tecrübelerin ürünü ve sosyal değerlerin ve kurumların temeli olan gelenekler, toplumun her şeyidir. Toplumun ayakta kalabilmesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumun kültür ve medeniyeti onun...

Kuşkuculuk Nedir? (Felsefe Akımları)

Kesin ve gerçek bilginin imkanından ilke olarak kuşku duyan felsefe öğretisi. Bu görüşe göre insan ruhu kesin olarak hiçbir gerçeğe ulaşamaz. Kuşkuculuğa göre, bir öncülün diğer bir öncüle oranla daha muhtemel olduğu konusunda herhangi bir şey söylenemez.Dogmatizm, süje ile obje ilişkisini çok açık bir şey olarak gördüğü halde, septisizm (kuşkuculuk) bu ilişkiye karşı çıkar. Kuşkuculuğa göre, süje objeyi algılayamaz...

Nedensellik Nedir? Tanımı (Felsefe Konuları)

Sebebi neticesine, illet (neden)i illetten doğan şeye bağlayan nisbet ve bağ. Bu ilkeye göre her olgu ve hadise bir illet veya sebepten doğar, sebepsiz hiçbir şey meydana gelmez, aynı şartlar altında aynı sebepler aynı neticeleri doğurur.Nedenselliğin çeşitli şekilleri vardır: Tecrübi (deneysel) nedensellik: Burada illet (neden) diğer bir hadisenin, o olmadan hiçbir zaman meydana gelmediği hadiseden veyahut daima onların birleşmesinin...

Paradoks Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Örnekleri (Felsefe Konuları)

Genel anlayışa aykırı, inanılmaz, tuhaf, harikulade, beklenmedik, hayret edilecek fikir veya söze; diğer bir ifadeyle, herkesçe kabul edilmiş olan fikre veya önceden keşf ve tahmin olunan veya hakikata benzeyen şeye aykırı olan görüş veya söze paradoks denir.Bu aykırılık, çelişildik anlamında değil, genel ve alışılmış düşünceye uymazlık anlamındadır" Çünkü çelişik düşünce, formel (biçimsel) mantığa göre yanlış bir düşüncedir. Oysa paradoksal...

Fizik Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Fizik Felsefesi modern fiziğin kavramsal ve yorumsal konularını ele alır ve genellikle belirli teorik fizikçiler tarafından yapılan araştırmalarla örtüşür. Fizik felsefesi çok geniş bir şekilde üç ana alana ayrılabilir:     Kuantum mekaniğinin yorumları: Ölçüm sorununa yeterli tepki verme konusuyla ilgili konularda ve teorinin gerçeklik hakkında ne söylediğini anlamak.      Uzayın ve zamanın doğası: Uzay ve zaman maddeleridir veya tamamen ilişkisel midir?...