Toplumcu Şiir Nedir, Anlayışı, Özellikleri, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

TOPLUMCU ŞİİR XX. yy.ın başlarında akılcı - maddeci (Tevfik Fikret), İslamcı (Mehmet Akif Ersoy), milliyetçi (Mehmet Emin Yurdakul) anlayışlarla toplum sorunlarına yaklaşan Türk şiiri Cumhuriyet döneminde bu eğilimi geliştirerek sürdürdü, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’yu gerçek görünüşüyle tanımağa başlayan aydınlar, savaştan sonra eski başkentten uzak yerlerde çeşitli görevler aldılar. Bu bölgelere ait gözlemler, hikâye ve romanla birlikte şiiri de besledi. Hececi...

Kaside Nedir -Türk Edebiyatında- Özellikleri, Nelerdir, Hakkında Bilgi

Anadolu'da XIV. yüzyılda oluşmaya başlayan divan edebi­yatı Arap ve İran edebiyatlarının nazım şekillerini kabul ederken konu yönünden eski koşuklara benzeyen kasideyi de ko­laylıkla benimsemişti. Türkler'in müslüman olmadan önceki ozanlarının, hakan­ları yahut beyleri övmek için kopuz eşli­ğinde söyledikleri koşuklarla kaside ara­sında muhteva yönünden fazla fark gö­rülmüyordu. Türk edebiyatında ilk örnek­leri XIV. yüzyılda yazılmaya başlanan ka­sidelerin Türk beyliklerinin ileri gelenleri hakkında...

Alem-i Nisvan (dergi) İçeriği, Konuları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Âlem-i Nisvân. Kırım'da Bahçesaray'da 1906-1914 yılları arasında yayımlanan bir kadın dergisi. Mevcut bilgilere göre Türk ve İslâm âleminde yayımlanan ilk kadın dergisi olan Âlem-i Nisvân, Kırımlı gazeteci ve yazar Gaspıralı İsmail Bey'in çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl-i Zaman gazetesi­nin (1883-1914) ilâve yayını olarak, lise­yi yeni bitirmiş kızı Şefika Gaspıralı'nın idaresinde neşredilmeye başladı. Âlem-i Nisvân, başlığı altında bulu­nan “Müslimelere mahsus edebî ve tedrîsî haftalık...

Meşairü’ş Şuara Nedir, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Meşâirü'ş-şuarâ. Aşık Çelebi'nin (ö. 979/1572) Türk edebiyatı tarihinde en ön sırada gelen şairler tezkiresi. Türk edebiyatında ilk defa Ali Şîr Nevâî'nin (ö. 906/1501) Çağatay sahası için kaleme aldığı Mecâlisü 'n-nefâis adlı tezkiresiyle ortaya çıkan bu tür Edirneli Sehî Bey'in (ö. 955/1548) Heşt Bihişt'ıyle Ana­dolu'daki ilk örneğini vermiştir. Latîfî ve Ahdi'nin eserlerinden sonra Anadolu'da yazılan dördüncü şairler tezkiresi olan Meşâirü'ş-şuarâ ebced...

İntibah Kimin Eseridir, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Karakterleri, Hakkında Bilgi

İntibah veya diğer adıyla Sergüzeşt-i Ali Bey, Namık Kemal'in, ilk kez 1876'da yayımlanan bir romanı.

Bebeklerin Ulusu Yok Şiiri – Ataol Behramoğlu Şiirleri

Bebeklerin Ulusu Yok İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu Bebeklerin ulusu yok Başlarını tutuşları aynı Bakarken gözlerinde aynı merak Ağlarken aynı seslerinin tonu Bebekler, çiçeği insanlığımızın Güllerin en hası, en goncası Sarışın bir ışık parçası kimi Kimi kapkara üzüm tanesi Babalar, çıkarmayın onları akıldan Analar, koruyun bebeklerinizi Susturun susturun söyletmeyin Savaştan, yıkımdan söz ederse biri Bırakalım sevdayla büyüsünler Serpilip gelişsinler fidan gibi Senin...

Mufassal Kamus-ı Felsefe – Rıza Tevfik Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mufassal Kâmûs-ı Felsefe. Rıza Tevfik'in (ö. 1949) kaleme aldığı felsefe terimleri sözlüğü. Tanzimat'tan sonraki Batılılaşma süre­cinde Türkiye'de modern felsefe terimleri hakkında ilk telif çalışma olup sadece iki cildi yayımlanabilmiştir Eser, II. Meşrutiyet dönemi Maarif nazırlarından Şükrü Bey'in teşeb­büsüyle 1913yılında kurulan Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni'nin felsefe terimleri söz­lüğü tasarısını gerçekleştirmek amacıyla yazılmıştır. Her cildi yaklaşık 800 sayfa olacak şekilde on veya...

Zeybekler Şiiri – (tamamı) Yusuf Ziya Ortaç şiirleri

ZEYBEKLER Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler Karşı bağın yosmaları dört gözle bekler. Bir çardağın gölgesinde kurulur sini, Dağ, taş dinler efelerin yanık sesini. Uzanırlar çimenlerin üstüne bî-tab, Salkımlardan damla damla süzülür meh-tâb. Bir tarafta raksa başlar İzmir'in gülü, Sırma saçlar topuklara kadar örgülü. Zil sesleri uzandıkça karşı yakaya, Genç efeler silâh çekip başlar şakaya. Kimi oynar elde pala, kimi sendeler. Karanlığın sükûtunu kurşunlar deler!                                                     (Yusuf...

Güneş Dergisi -Orhan Seyfi Orhon- Yazarları, Konuları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Güneş. Orhan Seyfi Orhon'un (ö. 1972) çıkardığı sanat-edebiyat dergisi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Akbaba ve Papağan gibi mizah, Resimli Dün­ya gibi çocuk dergileri çıkaran Orhan Seyfi Orhon 1 Ocak 1927'de Güneş'i ya­yımlamaya başlamıştır. On beş günde bir büyük boyda ve bol resimli olarak çı­kan Güneş bu görünüşüyle bir ölçüde devrin magazin dergilerine benzer. Di­van şairlerinin ünlü beyit ve mısraları­nı resimleyen Münif...

Molla Nasreddin Dergisi Yazarları, Akımı, İçerik, Hakkında Bilgi

Molla Nasreddin, Azerbaycan'da 1906-1931 yılları arasında Türkçe yayınlanan ilk mizah dergisi. Celil Memmedguluzade ve yardımcısı Ömer Faig Nemanzade’nin öncülüğünde yayım hayatına başlayan Azerbaycan edebiyatı’nın ilk mizah dergisi Molla Nasreddin, Azerbaycan’da yayımlanan ilk mizah dergisidir. ilk sayısı 7 Nisan 1906’da  yayınlanan dergi, Tiflis’te Gayret Matbaasında basılmıştır. Molla Nasreddin, 19. yüzyılın ilk yıllarındaki karışık siyasi ortam ve değişik sebeplerle bazı dönemler yayınına...

Rindlerin Akşamı şiiri – Yahya Kemal Beyatlı şiirleri

RİNDLERİN AKŞAMI Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç; Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geçi Cihâna bir daha gelmek hayâl edilse bile, Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmıyan büyük kapıdan Geçince başlıyacak bitmiyen sükûnlu gece. Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince. Ya şevk içinde harâb ol, ya aşk içinde gönül! Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yâhud gül. Yahya...

Itrî Şiiri – Yahya Kemal Beyatlı Şiirleri

ITRÎ Rıfkı Melûl Meriç'e Büyük Itrî'ye eskiler derler, Bizim öz mûsıkîmizin pîri; O kadar halkı sevkedip yer yer, O şafak vaktinin cihangîri, Nice bayramların sabâh erken, Göğü, top sesleriyle gürlerken, Söylemiş saltanatlı Tekbîr'i. Tâ Budin'den Irâk'a, Mısr'a kadar, Fethedilmiş uzak diyarlardan, Vatan üstünde hür esen rüzgâr, Ses götürmüş bütün baharlardan. O dehâ öyle toplamış ki bizi, Yedi yüz yıl süren hikâyemizi Dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Mûsıkîsinde bir taraftan dîn, Bir taraftan bütün hayât akmış; Her taraftan, Boğaz, o...

Kerem ile Aslı Hikayesi, Türü, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kerem ile Aslı. Türk halk hikâyesi. Günümüze kadar sözlü ve yazılı olarak gelen Kerem ile Aslı hikâyesinin yüzlerce varyantı vardır. Bilinen en eski tarihli yaz­malardan biri olan Mecmûatü'l-letâif sandûkatü'z-zerâif adlı cönkteki varyan­tına göre hikâyenin konusu şöyledir: Ha­lep'te yaşayan çok zengin bir bey, çocuğu olmadığı için mutsuzdur. Bir gün yaşlı bir derviş ona, eşinin Ayazma Çeşmesi başın­da yemesini tembihlediği bir elma...