Mayoz Bölünme Hikayeleri Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Mayoz Bölünme Hikayeleri, yazar Evrim Alataş'ın ilk romanıdır. 2003'te yayınlanan eserde yazar, eserinde Kürt coğrafyasında yaşanan çatışmalı dönemin traji-komik hikâyelerini derleyerek bir “kara mizah” dili yaratmış.

Vadideki Zambak Kimin Eseri, Kime Ait, Kısaca Konusu, Yazarı Kim

Honoré de Balzac'ın Vadideki Zambak adlı eseri ilk kez 1835 yılında yayınlandı. Kocasıyla mutlu olmayan Henriette'le, kendisinden çok daha genç olan Felix'in imkânsız aşkını anlatan eserde 18 yy. Fransa'sındaki, devrim sonrası, toplumsal hayat hakkında da ipuçları içermekte, duygusal bir yakınlaşmayı anlatmaktadır. Yeşil vadiler, sık ormanlar arasındaki güzel şatolar tüm gerçekçiliği ile tasvir ediliyor.

Esir Şehrin İnsanları Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kitabının Konusu

Esir Şehrin İnsanları, 1956'da yayınlanmış bir Kemal Tahir romanıdır.

Be­yanül Hak Gazetesi, Tarihi, Yazarları, Konuları, Hakkında Bilgi

Be­yânülhak, II. Meşrutîyet'ten sonra yayımlanan dinî, edebî, siyasî ve fennî muhtevalı haftalık gazete. İstanbul'da 9 Ramazan 1326 - 24 Zil­kade 1330 tarihleri arasında 182 sayı yayımlanmış­tır. Cem'iyyet-i İlmiyye-i İslâmiyye'nin yayın organı olarak imtiyaz sahipliğini, Ayan Meclisi reisliği de yapmış olan Şeh­rî Ahmed (Râmiz) Efendi, İstan­bul mebusu Nasuhefendizâde Mustafa Âsim: başyazarlığını Hürri­yet ve İtilâf Fırkası liderlerinden Ayan azalığı ve şeyhülislâmlık görevlerinde...

Diyarbakır Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi Şiiri – Ahmed Arif Şiirleri

1. Varamaz elim Ayvasına, narına can dayanamazken, Kırar boynumu yürürüm. Kurdun, kuşun bileceği hal değil, Sormayın hiç Laaaaal... Kara ferman çıkadursun yollara, Yarin bahçesi tarumar, Kan eder perçem Olancası bir tutam can, Kadasına, belasına sunduğum, Ben öleydim loooy... Elim boş, Ayağım pusu. Bir ben bileceğim oysa Ne afat sevdim. Bir de ağzı var dili yok Diyarbekir Kalesi... ...

General Uçtu Konusu, Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

General Uçtu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu yazdığı 2014 yılında yayımlanan romanı.

Arif Hikmet Tezkiresi Nedir, Konusu, Özellikleri

Arif Hikmet Tezkiresi, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey tarafından hazırlanan şuarâ tezkiresi. Arif Hikmet Bey'in kendi adıyla anılan bu eserde 1000-1252 yılları arasında yetişen 203 şairin hayatı anlatılmış ve şiirlerinden örnekler verilmiş­tir. Alfabe sırasıyla düzenlenen tezkire­de yer alan şairlerin bir kısmının hayatı, eserleri ve sanatları hakkında oldukça geniş bilgiler bulunurken bazılarından ancak bir iki satırla söz edilmesi eserin tamamlanamadığını göstermektedir. Ni­tekim...

Nutuk Nedir, Kısaca Bölümleri, Hakkında Kısa Bilgi

NUTUK Atatürk’ün, C.H.P. II. Kurultay’ında (15-20 ekim 1927) yaptığı ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından 1927 yılına kadar Türkiye'deki olayları belgeleriyle açıkladığı konuşma Nutuk adiyle anılır. 19 Mayıs 1919’da Osmanlı Devleti’nln içinde bulunduğu durumu anlatarak başlayan Nutuk'un sonunda Atatürk'ün Gençliğe hitabe'si yer alır. Türk siyaset ve askerlik tarihinin en önemli kaynaklarından olan Nutuk'ta Samsun'a çıktığını gün umumi vaziyet ve manzara», «Türk milletinin...

Rüstemo Şiiri – Ahmed Arif Şiirleri

Modan yaylasına eşkin almadan Maktela üzerinde sağımız Karbeyaz Çermik Dağları Solumuz kan kırmızısı Fırat'tır Dört mevsim yeşildir orman Ve toprak çetin Baharları aşiretler iner Dersim üstünden       Sürü otlatır. Odunda Kömürde Pamukta Gönlü bir akarsu gibi alıp götüren Irzdan ve ekmekten yana Bir kara sevdadır Yeşil murattır Ve bundan ötürü tutmuş dağları Ve almış yürümüş sulardan öte Kıl çadırlarda...

Hayrabad Mesnevisi, Kimin Eseri, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hayrâbâd. Nâbî'nin (ö. 1124/1712) konusu maddî aşk macerası olan mesnevisi. Ferîdüddin Attâr'ın İlâhînâme'sindeki bir hikâyenin genişletilmesinden meyda­na gelmiş olup sonundaki tarih kıtasına göre 1117’de (1705) Halep'te kaleme alın­mıştır. Şairin yaşlılık devresi çalışmaların­dan olan eser her biri Farsça başlık taşı­yan yetmiş bölümden oluşmuş ve aruzun "mefûlü mefâilün feûlün" kalıbıyla yazıl­mıştır. Tamamı, değişik nüshalara göre 1996 ile 2007 beyitten ve bir tarih...

Müdafaa – Ahmed Midhat Efendi Kitabı, Konusu, Hakkında Bilgi

Müdâfaa. Ahmed Midhat Efendi'nin (ö. 1912) Türkiye'deki misyoner faaliyetlerine karşı reddiye mahiyetindeki eseri. Önce Tercümân-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen eser kü­çük boyutta üç ciltten oluşmaktadır. İlk cildin başlığı altında, "Ehl-i İslâm'ı Nasrâniyet'e davet edenlere karşı kaleme alınmıştır" İbaresi yer almak­tadır. Ahmed Midhat Efendi eserinin mu­kaddimesinde, Osmanlı Devletinin kendi ülkesindeki hıristiyanların dinî hayatını güvence altna aldığı, hatta misyonerlik faa­liyetlerine bile...

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana Yaşar Kemal'in tarihi romanlarındandır. Eser ilk olarak 1997 yılında tarafından basılmıştır. Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin ilk kitabıdır. Yazar, bu eserinde I. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu halkının çilesini konu alır. Romanın kahramanı Poyraz Musa adında şeref madalyalı bir savaş gazisidir. Savaştan sonra gittiği köyünde kimseleri bulamaz ve Ege'de Kaz Dağı'nı gören Karınca Adası'dan bir ev...

El Kızı Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

El Kızı, Orhan Kemal tarafından yazılan, 1960 yılında basılan roman. Yazar romanı aynı yıl yazmıştır.